Piibli valik
Vana Testamendi
Uus Testament
Eesti Piibel 1739

1 Ajaraamat 9

1

Ja kogu Iisrael pandi suguvõsakirja, ja vaata, nad on kirjutatud Iisraeli Kuningate raamatusse. Aga Juuda viidi oma truudusetuse pärast Paabelisse vangi.

2

Esimesed, kes siis jälle elasid oma pärisosas ja linnades, olid Iisraelist - preestrid, leviidid ja templisulased.

3

Jeruusalemmas elas Juuda, Benjamini, Efraimi ja Manasse poegi:

4

Uutai, Ammihudi poeg, kes oli Omri poeg, kes oli Imri poeg, kes oli Baani poeg Juuda poja Peretsi poegadest.

5

Seelalastest: Asaja, esmasündinu, ja tema pojad.

6

Serahi poegadest: Jeuel ja tema vennad - kuussada üheksakümmend.

7

Benjamini poegadest: Sallu, Mesullami poeg, kes oli Hoodavja poeg, kes oli Hasnua poeg;

8

ja Jibneja, Jerohami poeg, ja Eela, Ussi poeg, kes oli Mikri poeg, ja Mesullam, Sefatja poeg, kes oli Reueli poeg, kes oli Jibnija poeg;

9

ja nende vennad oma põlvnemise järgi - üheksasada viiskümmend kuus. Need kõik olid perekondade peamehed oma perekondade kaupa.

10

Preestritest: Jedaja, Joojarib ja Jaakin,

11

ja Asarja, Hilkija poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Merajoti poeg, kes oli Ahituubi poeg, Jumala koja eestseisja;

12

ja Adaja, Jerohami poeg, kes oli Pashuri poeg, kes oli Malkija poeg, ja Maesai, Adieli poeg, kes oli Jahsera poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli Mesillemiti poeg, kes oli Immeri poeg,

13

ja nende vennad, perekondade peamehed, tuhat seitsesada kuuskümmend tublit meest Jumala koja teenistuse toimetamiseks.

14

Leviitidest: Semaja, Hassubi poeg, kes oli Asrikami poeg, kes oli Hasabja poeg Merari poegadest;

15

ja Bakbakar, Heres, Gaalal ja Mattanja, Miika poeg, kes oli Sikri poeg, kes oli Aasafi poeg;

16

ja Obadja, Semaja poeg, kes oli Gaalali poeg, kes oli Jedutuuni poeg; ja Berekja, Aasa poeg, kes oli netofalaste külades elava Elkana poeg.

17

Väravahoidjad olid: Sallum, Akkub, Talmon, Ahimaan ja nende vennad; Sallum oli peamees

18

ja on tänini idapoolses Kuningaväravas. Nemad, väravahoidjad, kuulusid Leevi laste leeridesse.

19

Aga Sallum, Koore poeg, kes oli Ebjasafi poeg, kes oli Korahi poeg, ja tema vennad, kes olid tema perekonnast, korahlased, olid teenistuses kui templi lävehoidjad, sest nende isad olid olnud Issanda leeri sissekäigu valvurid.

20

Ja Piinehas, Eleasari poeg, oli muiste nende eestseisja - Issand olgu temaga!

21

Sakarja, Meselemja poeg, oli kogudusetelgi uksehoidja.

22

Kõiki neid, kes olid valitud lävede juurde väravahoidjaiks, oli kakssada kaksteist; nad olid oma külades suguvõsakirja pandud. Taavet ja nägija Saamuel olid nad nende kohustusse seadnud.

23

Nõnda olid nemad ja nende pojad Issanda koja, nagu telkkojagi väravate juures valves.

24

Väravahoidjad olid nelja ilmakaare pool - ida, lääne, põhja ja lõuna pool.

25

Ja nende vennad, kes olid oma külades, pidid määratud aegadel neile seitsmeks päevaks appi tulema,

26

kuna need neli ülemväravahoidjat olid alalises teenistuses. Nemad olid leviidid ja neist olid Jumala koja kambrite ja varaaitade ülemad.

27

Nemad jäid ka ööseks Jumala koja ümber, sest nende hooleks oli valve ja igahommikune avamine.

28

Nende hulgast olid teenistusriistade ülevaatajad, sest niipalju kui neid sisse viidi, niipalju tuli neid ka välja tuua.

29

Ja mõned neist olid määratud riistade ja kõigi pühade asjade ülevaatajaiks, ja jahu, veini, õli, viiruki ja palsamite ülevaatajaiks.

30

Preestrite poegadest olid mõned, kes pidid palsamitest salvi segama.

31

Mattitja, kes oli leviit ja korahlase Sallumi esmasündinu, oli ameti poolest küpsetustöö ülevaataja.

32

Ja kehatlaste poegadest, nende vendadest, olid ohvrileibade eest hoolitsejad, kes pidid neid igal hingamispäeval üles seadma.

33

Aga lauljad, leviitide perekondade peamehed, olid kambrites muust tööst vabad, sest nad pidid olema teenistuses päeval ja ööl.

34

Need olid leviitide perekondade peamehed oma põlvnemise järgi, peamehed, kes elasid Jeruusalemmas.

35

Gibeonis elasid Gibeoni isa Jeiel ja tema naine, nimega Maaka,

36

ja tema esimene poeg Abdon; edasi: Suur, Kiis, Baal, Neer, Naadab,

37

Gedoor, Ahjo, Sakarja ja Mikloot.

38

Ja Miklootile sündis Simeam. Ja needki elasid oma vendade sarnaselt Jeruusalemmas, oma vendade juures.

39

Ja Neerile sündis Kiis, ja Kiisile sündis Saul, ja Saulile sündisid Joonatan, Malkisuua, Abinaadab ja Esbaal.

40

Ja Joonatani poeg oli Meribbaal, ja Meribbaalile sündis Miika.

41

Ja Miika pojad olid Piiton, Melek ja Tahrea.

42

Ja Aahasele sündis Jaera, ja Jaerale sündisid Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrile sündis Moosa.

43

Ja Moosale sündis Binea; tema poeg oli Refaja, tema poeg oli Elaasa, tema poeg oli Aasel.

44

Ja Aaselil oli kuus poega, ja need on nende nimed: Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja Haanan. Need olid Aaseli pojad.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739