1 Ajaraamat 3

1

Ja need olid Taaveti pojad, kes temale sündisid Hebronis: esmasündinu Amnon, jisreellannast Ahinoamist, teine Taaniel, karmellannast Abigailist,

2

kolmas Absalom, Gesuri kuninga Talmai tütre Maaka poeg, neljas Adonija, Haggiti poeg,

3

viies Sefatja, Abitalist, kuues Jitream, ta naisest Eglast.

4

Need kuus sündisid temale Hebronis, kus ta valitses seitse aastat ja kuus kuud. Ja Jeruusalemmas valitses ta kolmkümmend kolm aastat.

5

Ja need sündisid temale Jeruusalemmas: Simea, Soobab, Naatan ja Saalomon neljakesi Bat-Suuast, Ammieli tütrest;

6

ja Jibhar, Elisama, Elifelet,

7

Noga, Nefeg, Jaafia,

8

Elisama, Eljada, Elifelet - üheksa.

9

Need kõik olid Taaveti pojad, peale liignaiste poegade; ja Taamar oli nende õde.

10

Ja Saalomoni poeg oli Rehabeam; tema poeg oli Abija; tema poeg oli Aasa; tema poeg oli Joosafat;

11

tema poeg oli Jooram; tema poeg oli Ahasja; tema poeg oli Joas;

12

tema poeg oli Amasja; tema poeg oli Asarja; tema poeg oli Jootam;

13

tema poeg oli Aahas; tema poeg oli Hiskija; tema poeg oli Manasse;

14

tema poeg oli Aamon; tema poeg oli Joosija.

15

Ja Joosija pojad olid: esmasündinu Joohanan, teine Joojakim, kolmas Sidkija, neljas Sallum.

16

Ja Joojakimi pojad olid: tema poeg Jekonja; tema poeg Sidkija.

17

Ja vangistatud Jekonja pojad olid: tema poeg Sealtiel,

18

Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja.

19

Ja Pedaja pojad olid Serubbaabel ja Simei. Ja Serubbaabeli pojad olid Mesullam ja Hananja; nende õde oli Selomit;

20

ja Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed viiekesi.

21

Ja Hananja pojad olid: Pelatja, Jesaja, Refaja pojad, Arnani pojad, Obadja pojad, Sekanja pojad.

22

Ja Sekanja poeg oli Semaja; ja Semaja pojad olid: Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat - kokku oli neid kuus.

23

Ja Nearja pojad olid: Eljoenai, Hiskija ja Asrikam kolmekesi.

24

Ja Eljoenai pojad olid: Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani seitsmekesi.