पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
Nederlandse Bijbel 2007
← २५७

Wijsheid 6

२५९ →
Nepali Bible 1914
Public Domain 1914