Bijbel Selectie
Oude Testament
Nieuwe Testament
Nederlandse Bijbel 2007

Psalmen 89

1

Een leerzaam gedicht van de Ezrahiet Ethan.

2

Ik wil alleen nog maar zingen van de goedheid en genade van de HERE, van alles wat Hij voor mij heeft gedaan. Van generatie op generatie zal ik getuigen over Uw trouw.

3

Ik zeg dan: Uw goedheid en liefde gelden eeuwig; tot in de hemel blijkt hoe trouw U bent.

4

De HERE zegt: Ik heb een verbond gesloten met de man die Ik heb uitgekozen; dat heb Ik gezworen aan mijn dienaar David.

5

Ik zei tegen hem: Ik zal uw nageslacht blijven zegenen; van generatie op generatie zullen uw kinderen op de troon blijven.

6

HERE, daarom wordt Uw grote macht tot in de hemel geprezen. Alle gelovigen loven U om Uw trouw.

7

Kan in de hemel iemand zich meten met de HERE? Is er op aarde een god als onze HERE?

8

God dwingt ontzag en respect af van de heilige engelen, die Hem omringen.

9

HERE, God van de hemelse legers, wie is zo groot en machtig als U? Uw trouw omgeeft U.

10

U beheerst de woede van de zee; als de golven hoog oprijzen, brengt U ze tot rust.

11

U hebt Egypte (A) vernietigd en al Uw vijanden door Uw kracht verspreid.

12

De hemel is van U en ook de aarde behoort U toe. U hebt de wereld en alles wat erop leeft, geschapen.

13

Van noord tot zuid hebt U alles gemaakt. De bergen juichen U toe.

14

Uw arm is machtig en Uw hand is sterk. Uw rechterhand is de hoogste op aarde.

15

Alles wat U doet, is recht en rechtvaardig. Goedheid, liefde en trouw zijn alleen op U van toepassing.

16

Gelukkig is het volk dat U eert; HERE, zij gaan hun weg met U, in Uw licht.

17

De hele dag prijzen zij Uw naam en dank zij Uw rechtvaardigheid staan zij sterk.

18

Want U bent het kenmerk van hun kracht; door Uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.

19

De HERE beschermt ons en de Heilige God van Israël is onze koning.

20

In het verleden hebt U tegen Uw volgelingen gezegd: "Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man; één man uit uw volk koos Ik speciaal uit.

21

Ik vond mijn dienaar David en heb hem met gewijde olie gezalfd.

22

Mijn hand zal hem ondersteunen en mijn arm zal hem sterk maken.

23

De vijand zal hem niet in zijn macht krijgen en geen misdadiger zal hem kwaad kunnen doen.

24

Integendeel, Ik zal zijn tegenstanders voor hem vernietigen. Wie hem haten, zullen Mij tegenkomen.

25

Maar al mijn trouw en goedheid en liefde zijn voor hem. Dank zij Mij bekleedt hij een hoge positie.

26

Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.

27

Hij zal Mij zijn Vader noemen. Ik zal zijn God zijn en de rots waar hij zijn redding vindt.

28

Ik zal hem behandelen als een oudste zoon, als een van de hoogste koningen op aarde.

29

Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem; mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken.

30

Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan en zijn troon is onaantastbaar.

31

Als zijn zonen mijn wetten negeren en niet meer leven volgens mijn leefregels,

32

als zij mijn voorschriften ontwijden en mijn geboden niet meer houden,

33

zal Ik hen straffen en allerlei plagen sturen.

34

Maar mijn goedheid en liefde voor hem blijven onveranderd. Ik blijf hem trouw.

35

En ook mijn verbond met hem blijf Ik trouw; dat is Mij heilig. Wat ik heb beloofd, zal Ik doen.

36

Ik heb het immers eens bij Mij Zelf gezworen! Ik kan David niet in de steek laten.

37

Zijn nageslacht zal altijd voortleven en zijn troon is onwankelbaar, net als de zon.

38

Net als de maan zal hij er altijd zijn, want Hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw."

39

Maar toch hebt U Uw uitverkorene van U weggedaan en hem verworpen. U bent boos op hem geworden.

40

U hebt Uw verbond met Uw dienaar vernietigd en hem de kroon van het hoofd gestoten.

41

Zijn muren hebt U afgebroken en zijn sterke burchten tot puin gemaakt.

42

Mensen die langs kwamen, hebben zijn bezittingen geplunderd. Zijn buren dreven de spot met hem.

43

Zijn tegenstanders bleken sterker en zijn vijanden overwonnen hem.

44

Ook zijn zwaard gaf hem geen overwinning en hij moest zich in de oorlogen gewonnen geven.

45

Er was geen eer meer voor hem over en zijn troon hebt U omver geworpen.

46

Hij werd vroeg oud en met schande overladen.

47

Moet dit nog lang duren, HERE? Blijft U Zich voor mij verbergen? Blijft Uw toorn branden als het heetste vuur?

48

Denk er alstublieft aan dat ik maar een eindig mens ben. U hebt de mensen Zelf geschapen, dus U weet hoe kort zij leven.

49

Er is immers geen mens die niet zal sterven? Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?

50

Waar zijn nu de blijken van Uw genade, Here? U hebt die eens aan ons toegezegd, zelfs met een eed aan David gezworen.

51

Kijk toch, Here, hoe Uw dienaren worden bespot en hoe alle volken ons uitlachen.

52

Hoe ook Uw tegenstanders de spot met ons drijven, HERE. Zij drijven de spot met hem die U hebt toegerust!

53

Alle lof en eer is voor de HERE, tot in eeuwigheid. Laat ieder die dit hoort daarmee instemmen. Amen.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®