Bijbel Selectie
Oude Testament
Nieuwe Testament
Nederlandse Bijbel 1939

Genesis 2

1

Zo werden hemel en aarde voltooid met heel hun heir.

2

En toen God op de zevende dag het werk had voltooid, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij had gedaan.

3

God zegende de zevende dag, en verklaarde die heilig, omdat God toen rustte van al het werk, dat Hij geschapen en tot stand had gebracht.

4

Dit is de scheppingsgeschiedenis van hemel en aarde. Toen Jahweh God aarde en hemel gemaakt had,

5

groeide er op aarde nog geen enkele struik in het wild, en evenmin ontsproot er gras op de velden; want Jahweh God had het nog niet laten regenen op aarde, en er was nog geen mens, om het land te bewerken;

6

maar een damp steeg op uit de aarde, die heel de aardbodem drenkte.

7

Toen vormde Jahweh God den mens uit kleiaarde, en blies levensadem in zijn neus; zo werd de mens een levend wezen.

8

Nu plantte Jahweh God een tuin in Eden, in het oosten, en plaatste daarin den mens, dien Hij gemaakt had.

9

Uit de bodem liet Jahweh God allerlei bomen opschieten, prachtig van vorm en met heerlijke vruchten; en midden in de tuin stond de levensboom, en de boom der kennis van goed en kwaad.

10

In Eden ontsprong een rivier, die de tuin bevloeide, en zich verderop in vier takken splitste.

11

De eerste heet de Pisjon; deze stroomt om het hele land Chawila heen, waar het goud wordt gevonden;

12

het goud van dat land is voortreffelijk; men vindt daar ook balsemhars en robijnen.

13

De tweede stroom heet de Gichon, en deze omspoelt het hele land van Koesj.

14

De derde stroom heet de Tigris, en loopt ten oosten van Assjoer. De vierde is de Eufraat.

15

Daarop plaatste Jahweh God den mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te bewaken.

16

En Jahweh God gaf den mens het volgend gebod: Van alle bomen uit de tuin moogt ge eten;

17

maar van de boom der kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten; want wanneer ge daarvan eet, zult ge sterven.

18

En Jahweh God sprak: Het is niet goed voor den mens, dat hij alleen blijft. Ik zal dus een hulp voor hem maken, die hem past.

19

Toen vormde Jahweh God uit de klei alle dieren op het land en alle vogels in de lucht, en voerde ze naar den mens, om te zien, hoe hij ze zou noemen; want zoals de mens elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.

20

De mens gaf dan namen aan alle tamme dieren en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren in het wild, maar vond geen hulp, die hem paste.

21

Nu bracht Jahweh God den mens in een diepe slaap; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben, en zette er vlees voor in de plaats.

22

Dan bouwde Jahweh God een vrouw uit de rib, die Hij uit den mens had genomen, en leidde haar tot den mens.

23

Toen sprak de mens: Deze is eindelijk been van mijn gebeente En vlees van mijn vlees. Mannin zal zij heten, Omdat zij van den man is genomen.

24

Daarom verlaat de man zijn vader en moeder, en hecht zich geheel aan zijn vrouw; en zij worden één vlees.

25

De mens en zijn vrouw waren allebei naakt, maar zij schaamden zich niet voor elkander.

Dutch Bible 1939
Public Domain: Peter Canisius 1939