Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Nyuuth tënë Joon 22

1

Na wen, ke nyuth ɛn kur e piu ke piir, kiir ee piuke lɔ kir cit man e kuruthalo, ke bɔ bei e thoonyditic thoonydiit e Nhialic keke Nyɔŋamaal, teek e caardeyic cil.

2

Ku tim e piir anu e kur nɔm lɔŋe ku lɔŋe, tim e luɔk e mith kathieer yiic ku rou, aye luɔk e pɛi nyiin kedhie: ku yith ke tim ayeke tɔ ye wɛɛl ee juoor tɔ dem.

3

Ku acin aciɛɛn bi bɛ nu: ku thoonydiit e Nhialic keke Nyɔŋamaal abi nu thin: ku abii liimke aa luooi;

4

ku abik tiŋ nyin; ku tɔu rinke e kenyiin tueŋ.

5

Ku acin wakɔu bi bɛ nu; ku aciki manyealath e kɔɔr, ayi ruɛl e akɔl; Bɛnydit Nhialic en abi pinyden riaau; ku abik piny cieŋ aɣet wadaŋ thɛɛr.

6

Go ya yɔɔk, yan, Welke alek gɔk ku yek yith. Ku Bɛnydit Nhialic de nebii ɣerpiɔth, yen aa toc tunynhialde, le liimke nyuoth ka bi dhil dap tic.

7

Ya ki, bɔye enɔɔne. Thieithieei raan e wel ci guiir dot wel ke awarekeyic.

8

Ku yɛn Jɔn yɛn e kake piŋ ku tieŋ ke. Na wen, aca ke piŋ ku tieŋ ke, ke ya cuat ro piny e tunynhial cok tuny e nyuth ɛn ekake.

9

Go ya yɔɔk, an, Acie yen! yɛn ee lim wo yin etok, ku ya lim woke nebii mithekɔckun, ku kɔc e wel ke awareke dot: ye Nhialic lam.

10

Go ya yɔɔk, yan, Du wel ci guiir bot thook wel ke awareke; piny aci thiɔk.

11

Raan racpiɔu, ke tɔu ke racpiɔu: ku raan nhiany piɔu, ke tɔu ke nhiany piɔu: raan piɛthpiɔu, ke tɔu ke piɛthpiɔu; ku raan ɣerpiɔu, ke tɔu ke ɣerpiɔu.

12

Ya ki, bɔye enɔɔne; ku yɛn cath wo ariopdien ba gam raan ebɛn ne ke roŋ ke luɔide.

13

Yɛn Alpa ku ya Omega, gol e kaŋ ku thok e kaŋ, raan tueŋ ku raan cieen.

14

Thieithieei kɔc e looŋke dot, ke ke bi dɛ riɛl bi kek lɔ te nu tim de piir, ku tekki e thok ke kal lek panydit.

15

Ku jɔk, ku kɔc e thueth, ku kɔc e diaar kɔɔr, ku kɔc e kɔc nɔk akurki, ku kɔc e yieth lam, kek atɔuki biic, ayi raan ebɛn raan nhiaar lueth ku ye lueth toor.

16

Yɛn Yecu, yɛn e tunydien nhial tooc bi week lɛk kake ne kede kanithɔɔ. Yɛn ee meei de Dabid, ku ya mɛnh dhiende, ku ya cieer e piny riaau cieer e run e piny.

17

Weidit ku Nyanthiak aluelki, yan, Ba. Ku raan piŋ, e lueel, an, Ba. Ku raan ci yal, e bɔ: ayi raan de piɔu keek, e nom piu ke piir youyou.

18

Yɛn lek raan ebɛn raan e wel ci guiir piŋ wel ke awarekeyic, yan, Na de raan bi welke ŋuak e wel kɔk, yen abii Nhialic ŋuak e riaak ci gɔɔr e awarekeyic;

19

ku na de raan bi wel kɔk jɔt e wel ci guiire yiic wel ke awareke, ke biakde abii Nhialic jɔt e awarek de piiric, ku panydiit ɣericic, ka ci gɔɔr e awarekeyic.

20

Caatɔ luel kake alueel, yan, Ee yin, ya ki, bɔye enɔɔne. Amen: ba, Bɛnydit Yecu.

21

E dhueeŋ de Bɛnydan Yecu Kritho piɔu e ye tɔu ke kɔc ɣerpiɔth kedhie. Amen.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009