Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Nyuuth tënë Joon 20

1

Na wen, ke ya tiŋ tunynhial a bɔ piny paannhial, ke muk mukthaar de adhum thuth cii thar tiec, ku muk gok de kuat e yecin.

2

Bi ku dɔm ŋualdit, kerɛɛc thɛɛr, yen aye Jɔŋdiit Rac, ku ye Catan,

3

go rek thol agum de run ke mac, ku jɔ cuat e adhum thuthic, ku guur thin, ku boot adhum thuth thok, ke cii juoor bi bɛ aa math, te ŋoot agum de run e ke ken kɔn thok: ku te ci runke thok, ka bi dhil lony tethiinakaŋ.

4

Na wen, ke ya tiŋ thony, ku kɔc areerki e keniim, ku acike gam guieer bi kek loŋ aa guiir: ku tieŋ wei ke kɔc waan ci kiep niim wei ne baŋ ee kek caatɔɔ ke Yecu ku ne baŋ de jam de Nhialic, ku kɔc e lɛn rac rɛɛc lam, ku reecki kecicueec cit guop en lam, ku reecki gaarde gam e keniim tueŋ, ayi kecin; ku acik bɛ piir ku yek piny cieŋ ne Kritho etok e agum de run.

5

Ku kɔc kɔk ci doŋ e kɔc ci thou yiic akenki bɛ piir athooke agum de run. Jon tueŋ ee kɔne kɔc ro jɔt ki.

6

Thieithieei raan ku ɣeerpiɔu raan rom ke kɔc e jon tueŋic jon e kɔne kɔc ro jɔt: thon ee kek rou acin naamde tede kɔcke; ku abik aa bany ke ka ke Nhialic keke Kritho, ku abik piny aa cieŋ ne yen etok e agum de run.

7

Na miak, te ci agum de run guɔ thok, ke Catan abi luony bei tedɛn ci e mac thin,

8

ku abi lɔ biic le juoor math juoor nu e piny biak e yic ŋuan, Gok ku Magok, le ke kut niim ne kede tɔŋ: kɔc cit e kuenden liɛɛt e abapdit.

9

Goki lɔ ku thiaŋki piny nɔm, ku jɔki te tɔuwe rem e kɔc ɣerpiɔth tuɔɔk ku tookki panydiit nhiaar: na wen, ke mac bɔ piny paannhial, bi ku cuɛɛl keek.

10

Ku cuɛte jɔŋdiit rac e keek math e baaric baar e mac ku thulpur, te nu lɛn rac keke nebi aluɛth thin; ku abike leeŋ wei akol ku wakɔu aɣet athɛɛr ya.

11

Na wen, ke ya tiŋ gok de thoonydiit ɣer, ku tieŋ Raan rɛɛr e yenɔm, Raan ci piny kat e yenyin ayi tenhial; ku acin tedɛn ci ro yok.

12

Guɔ kɔc ci thou tiŋ, kɔc kor ayi kɔc dit, ke ke kaac e Nhialic nɔm; na wen, ke awareek e ke pet yiic: ku pet awarek daŋic, awarek de piir: go loŋ de kɔc ci thou guiir ne ka ci gɔɔr e awareek yiic ne kede luɔidɛn cik looi.

13

Ku pal abapdit kɔc ci thou nu e yeyic; ku pal thuɔɔu ku paan e kɔc ci thou kɔc nu e keyiic: go loŋden guiir ŋɛk e kede luɔide ku ŋɛk e kede luɔide.

14

Ku cuɛte thuɔɔu ku paan e kɔc ci thou e baar e macic. Thon ee kek rou ki ekene.

15

Ku na de raan ci yok akene gɔɔr e awarek de piiric, ke cuɛte baar e macic.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009