Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Jemith 1

1

Jakop, lim e Nhialic keke Bɛnydit Yecu Kritho, athiec juur kathieer ku rou, juur ci thiei roor.

2

Yak tɔ ye ke ba wek piɔth miɛt alal, wek mithekɔckuɔ, te ya wek loony e themic, them kith yiic;

3

ne ŋiny ŋiɛc wek them ee gamdun them, nɔn ee yen guomdekaŋ looi.

4

Ku taki guomdekaŋ thol luɔide abi dikedik, ke we bi dikedik ku cathki ne kerieec, acin ke dak week.

5

Ku na de raan ne weyiic raan dɛk e pɛlenɔm, ke lim tede Nhialic, Raan e kɔc miɔɔc kedhie edhueeŋ, ku cii kɔc e gɔk; ku abi gam en.

6

Ku tɔ iip ne gam ci en gam, ku cii piɔu wiel e kaamic: raan wiel piɔu e kaamic acit apiɔŋ de kiirdit, apiɔŋ cii yom kuaath ku thec nhial.

7

E cii raane luel e yepiɔu nɔn bi en kedaŋ yok tede Bɛnydit;

8

ee raan e piɔu rou, ku cie cath ekimpiny e kuɛɛrke kedhie.

9

E mɛnhkenedan nu cieen e mit piɔu nɔn ci e taau tueŋ:

10

ku raan juec e kake e mit piɔu, te ci e taau cieen; ne kuel bi en ro dap kual cit man e gaak de wal.

11

Te ci akɔl ruɛl ago tuoc cit man e mac, ee wal tɔ biɔɔr, ku jɔ gaakde tɛŋ wei, ago lak de yenguop liu; yen acit yom bi raan juec e kake yom e kuɛɛrke yiic.

12

Thieithieei raan e them guum: te ci en thok e them, ka bi gol e piir yok, gol cii Bɛnydit kɔn lueel, an, bi gam kɔc nhiaar en.

13

E cin raan e ye lueel, te theme ye, yan, Yɛn them Nhialic; Nhialic acii dueere them e kerac, ku yenguop acin raan e them ayadaŋ:

14

raan ebɛn aye them, te ci e thɛl wei ne ŋɔɔŋ de yenpiɔu, ŋɔɔŋ de kerac, ago math.

15

Ku ŋɔɔŋ de kerac, te ci en liac, ke dhieth kerac; ku kerac, te ci en thok e luɔi, ke bii thuɔɔu.

16

Duoki rot e tɔ mɛthe, wek mithekɔckuɔn nhiaar.

17

Miɔc piɛth ebɛn, ku miɔc ci dikedik ebɛn, abɔ tenhial, ke loony piny tede Wun ɣɛɛrepiny, Raan cii epiɔu e pɔɔk, ku cin atieptiep de yal de rot.

18

Ne loŋ ci lueel e yepiɔu en aa dhieeth en wook ne jam de yin, luɔi bi wok ciet ka ci kɔn luɔk, ne ka ci cak kedhie.

19

Yen ka, wek mithekɔckuɔn nhiaar, raan ebɛn e yeyin mɔth e piŋ, ku ye ro gɔɔu ne jam, ku ye ro gɔɔu e agɔth:

20

agonh e raan acii piath e Nhialic piɔu e looi.

21

Yen pal wek cuɔlepiɔu ebɛn, ku luɔi rɛɛc gak, ku jaki jam ci piith e weyiic dɔm ne kuur aa wek rot tɔ kor, yen aye jam dueer we kony wei.

22

Ku yak kɔc e jam looi, ku caki e kɔc e piŋ tei, kɔc mɛth rot.

23

Na de raan e jam piŋ tei, ku cie raan e jam looi, ka cit raan woi enyin e menhdheric, nyindɛn e dhieth ke ye:

24

e yeguop woi, ku jel, go nɔm dap maar e tau tɔu en, nɔn ee yen raan yindi.

25

Ku raan e loŋ ci dikedik woiyin, loŋ de luny ee kɔc lony, ku jɔ aa cool thin ku acie raan e piŋ ku jɔ nɔm maar, ee raan e luɔi looi, eraane abi thieei ne luɔidɛn ee yen e looi.

26

Na de raan e weyiic raan cit ke rieu Nhialic, ku cii yeliep e dɔm, ku e yepiɔu math tei, ke rieeu rieuwe raane Nhialic ee keɣɔric.

27

Rieeu de Nhialic ki, rieeu ɣeric etop, ku cinic tenhiany e Nhialic Waada nɔm, yan, Nɛm ee raan abɛɛr ku dieer cin niim roor neem ne kedɛn tuc dhal keek, ku luɔi ee raan ro ŋiec muk ke cin piɔu tecol e biiye ka ke piny nɔm.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009