Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

1 Timothï 6

1

Liim ebɛn liim ci mac yieth, e ke ye banyken gup tɔ de naamden, bik keek aa rieu apiɛth, ke rin ke Nhialic e ke cii bi aa laat, ku cii weet e laat aya.

2

Ku liim de niim banykɛn ci gam, e ke cii keek e biɔɔn, luɔi ee kek mithekɔcken; aŋuan bi kek ke ya luooi apiɛth, luɔi ee kek kɔc ci gam kɔc nhiaar, ku yek piath e welpiɛth rɔm etok. Ye kɔc wɛɛt e kake ku guieere ke keek.

3

Na de raan e weet e weet mɛɛn pei, ku reec wel piɛth gam, wel ke Bɛnydan Yecu Kritho, ku reec weet e roŋ ke rieeu de Nhialic gam;

4

ka ye ro tɔ dit, acin ke ŋic, ku ye raan e jiɛɛm wei ne thiec ɣɔric ku teer e wel, ku jam cit ekene ee tiɛɛl bɛɛi, ku bii ater ku lɛɛt, ku meek rɛɛc e kɔc kɔc mɛɛk nyiin,

5

ku bii looŋ ɣaar yiic looŋ ke kɔc ci piɔth riaak, kɔc cin yic cath ke keek, kɔc e ye lueel, yan, Rieeu ee raan Nhialic rieu ee ŋuaŋ bi kake ŋuak: rate ro wei e kɔc cit ekake lɔm.

6

Ku rieeu de Nhialic keke ayum de piɔu yen aye ŋuaŋ de kaŋ egɔk:

7

acin ke cuk bɛɛi e piny nɔm, ku aŋicku egɔk nɔn cin en ke dueerku lɛɛr;

8

ku enɔɔne, te de wok kecam ku lupɔɔ ceŋku, ke wo bi piɔth a yum e keek.

9

Ku kɔc kɔɔr luɔi bi kaken juec ayek loony e themic, ku lonyki e acerekic, ku ye ŋɔɔŋ ke dɔm ŋɔɔŋ e kajuec ɣaar yiic, kak e kerac bɛɛi, ku yek kɔc thɛl e riaakic tɔki ke mar etaiwei.

10

Nhieer e weu ee meei de kerieec rac ebɛn: aye kɔc kɔk woi e kepiɔth, agoke cɔk niim wei e gamic, ku jɔki rot guoot e jiɛth e kajuec ci kek piɔth jiɛth.

11

Ku yin, yin raan e Nhialic, ye kat e kake, ku ye piathepiɔu cop, ku cop rieeu de Nhialic, ku gam, ku nhieer, ku liɛɛrepiɔu, ku reer emaath.

12

Ye biok e biok piɛth biok de gam, ye piir athɛɛr muk aril, en aa cɔɔle yi aya, ku yen aa gɛm yin e gam piɛth e yithok e caatɔɔ juec niim.

13

Yin than e Nhialic nɔm, Raan e kaŋ tɔ piir kedhie, ku than yin e Kritho Yecu nɔm, raan e ro tɔ ye caatɔ e Pontio Pilato nɔm, ne gam piɛth ci gam e yethok;

14

Yin than, an, Ye jam dot apiɛth, acin tethiin col, ku cin ke bi yi gɔk, aɣet tic bi Bɛnydan Yecu Kritho tic:

15

tic bi Bɛnyditt cath ke athiɛɛi nyuɔɔth ekooldɛn ci lueel, Bɛnydiit ceŋ piny cin Bɛnydht ee kek rou, ku ye Malik nu e mahik niim, ku ye Bɛnydht nu e bany niim;

16

yen etok, yen a cath ke cien thuɔɔu, ku ye reer teɣer te cin raan dueer thiaak ke ye; Raan cin raan cie tiŋ, ku cii dueere tiŋ aya: e ye tɔu ke rieeu ku riɛldit aɣet athɛɛr ya. Amen.

17

Kɔc juec e kaken e pinye nɔm, ye ke yɔɔk, e ke cii rot e tɔ dit, ku ciki juec e kaŋ e ŋɔɔth, ka kuc raan nɔn bi kek tɔu ne yen; e ye Nhialic piir yen yek ŋɔɔth, Raan e wo miɔɔc e kaŋ kedhie ne dhueeŋ, ke wo bi piɔth aa miɛt e keek.

18

Ku yook keek, bik kepiɛth aa looi, ku bik aa kɔc juec e luɔidɛn piɛth, ku yek adhueŋ e kɔc dap miɔɔc, ku yek kaken dap tɛk kɔc;

19

agoki kedɛn piɛth kueet ke ril thar, ke bi doŋ ekool rial, ke ke bi piir athɛɛr muk aril.

20

Yin Timotheo, ye ke ci kuɛi yin cok e tiit yin en, ku ye ro kɔl e jam e dhɔɔn jam ɣɔric cinic rieeu, ayi ater e ke ci tɔ ye ŋinydekaŋ ke ye lueth:

21

ade kɔc kɔk e ye jam cit ekene guiir, agoki kueer e gam woocic. E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu ke yin. Amen.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009