Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

1 Timothï 1

1

Yɛn Paulo, tuny e Yecu Kritho ne loŋ de Nhialic Konyda, ku aŋɔthdan Kritho Yecu;

2

ee Timotheo en gaar, ee mɛnhdien yic ne gam. E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu ke yin, ku kokepiɔu, ku mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada ku Kritho Yecu Bɛnydandit.

3

Acit man waan yɔɔk ɛn yin, yan, ba doŋ Epetho, waan la yɛn Makedonia, luɔi bi yin kɔc kɔk yɔɔk, yan, Duoki e weet e weet mɛɛn,

4

ku duoki paarekɔɔr e piŋ, ayi jam de rɛm thɛɛr, jam cin pekde, ee kak e teer bɛɛi tei, ku aciki kɔc e tɔ kuet ne ka ke Nhialic ku ne gam: jɔ keek aa yɔɔk wuya, mɛnhdi.

5

Thar e jam ci guiir en aye nhieer ee kɔc rot nhiaar ne piɔn agɔk ku ne ŋiny ee raan epiɔu ŋic nɔn piɛth en egɔk, ku ne gam cinic mɛthenyin;

6

kake aci kɔc kɔk ke rot yal, ku jɔki kepiɔth wɛl jam ɣɔric;

7

adeki piɔth luɔi bi kek aa kɔc e weet e loŋ, ku kucki ke luelki, ayi thar e jam ŋɛkki akucki ayadaŋ.

8

Ku loŋ aŋicku nɔn piɛth en, te tiiŋe raan eyic e luɔi,

9

luɔi ŋic wok kene, yan, Loŋ akene taau ne kede raan piɛthpiɔu, ee kede kɔc reec loŋ gam kɔc e loŋ yalic, yen aa tɛɛuwe ye, ayi kede kɔc reec Nhialic gam ku kɔc e kerac looi, kede kɔc cin piɔth rieeu ku cinki gup athɛɛk, kede kɔc e warken dui ku duiki marken, kede kɔc e kɔc nɔk,

10

kede kɔc e diaar kɔɔr, ku roor e roor kɔɔr, ku kɔc e kɔc peec, ku kɔc e lueth toor, ku kɔc e guutguut lueel e lueth, ku na de daŋ ke de ater ke wcet piɛth,

11

ke cii ram keke welpiɛth ke dhueeŋ de Nhialic de athiɛɛi, welpiɛth ci taau e yacin ba ke dot.

12

Ku aluɛɛl, an, Thieithieei raan ci a gam riɛl, yen Kritho Yecu Bɛnydandit, luɔi ci en a tɔ ye raan adot, ago ya dɔm ba luɔide looi;

13

acakaa yɛn e ye raan ee Nhialic laat ɣɔn, raan e kɔc yɔŋ, ku ye ke kuur: ku yɛn e kokdepiɔu yok, luɔi can e looi ke kuoc ne cien gam;

14

ku dhueeŋ de Bɛnydittda piɔu aci ro ŋuak abi dit alal keke gam ku nhieer nu e Kritho Yecuyic.

15

Ee jam yic ekene, jam e roŋ ne luɔi bi kɔc gam kedhie, yan, Kritho Yecu aa bɔ e piny nɔm bi kɔc e kerac looi bɛn kony wei. Ku yɛn ee raan nu e kɔc niim tueŋ ne rac:

16

ku yen aa yɔk ɛn kokdepiɔu, e luɔi bi Yecu Kritho guomdepiɔu ebɛn tɔ tiec e yaguop, yɛn eraan nu tueŋe, ku luɔi ba yɛn aa raan bi kɔc woi ku dɔmki taudiyic kek kɔc bi kede gam agoki piir athɛɛr yok.

17

Ku enɔɔne, Malik tɔu aɣet athɛɛr ya, ke ci dhiap, ku cii dueere tiŋ, yen Nhialic de nɔm pɛl etok, e rieeu ku dhueeŋ e ke ye tɔu ne Yen aɣet wadaŋ thɛɛr. Amen.

18

Thone yen a taau e yicin, yin Timotheo mɛnhdi, ne baŋ de wel ci kɔn guiir tueŋ ne kedu, ke bi yin ke tɔŋ piɛth aa biɔk:

19

ku ba gam aa muk, ku muk ŋiny ee yin yipiɔu ŋic nɔn le en gɔk; ŋinye acii kɔc kɔk cuat wei, agoki gamden tɔ riaak, acit man e abel ci pol e piu yiic:

20

kɔc deyiic yi Kumenayo keke Alekandaro; kɔc ca yien Catan, luɔi bi ke wɛɛt, ke ke cii Nhialic bi aa laat.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009