Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

2 Thethalonika 13

1

Yak cool e nhiaar rot e nhieer e mith ke raan tok.

2

Duoki niim e maar e ŋiny de kamaan: ade kɔc ŋic kamaan kɔc ci tuucnhial nyuooc ke ke kucki.

3

Yak weniim tak e kɔc ci mac, cit man e kak e mac ne keek etok; ayi kɔc e luoi kerac, yak weniim tak e keek, ne ŋoot ŋuɔɔt wek ke we cath ne gupkun.

4

E thieek e rieu e weyiic wedhie, ku bioŋ e thieek e cii e tɔ nhiany: dhoom ku roor e dieer lei kɔɔr, ku akɔɔrroor, loŋden abii Nhialic guiir atuc.

5

Yak tɔu e we cii weu nhiaar: yak piɔth aa yum ne ka cath e week: luɔi ci en e lueel, yan, Yin ca bi pɔl anandi, ku ca yi bi nyaaŋ piny aya.

6

Yen a dueer wok e lueel, ke wo ril nyiin, yan, Bɛnydit ee konydi; yɛn cii bi riɔɔc: Eeŋo bi raan luoi yɛn?

7

Yak weniim tak e kɔc e nu e weniim, kɔc ci wek lɛk jam e Nhialic; yak tauden thɔɔŋ e wepiɔth, thok e thook en, ku yak gamden kuany cok.

8

Yecu Kritho ee tɔu e tau mane guop, waanakol, ayi ekoole, yeka, aɣet athɛɛr.

9

Duoki rot e tɔ leere tɛn ku tɛn ne weet mɛɛn kithic: apiɛth te ci piɔn e raan tɔ kaac aril ne dhueeŋdepiɔu; ku acie ne kecam, acin kepiɛth cii kɔc yok thin kɔc e kepiɔth tuom keek.

10

Wo de niim yiŋ de lam, ku kɔc e ka ke keemɔ looi acin keden thin, aciki dueer aa cam e yen.

11

Lai ee riɛmden bɛɛi teɣeric ne bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ne baŋ de kerac, gupken ayeke nyop e wut kec biic.

12

Yen aa guume Yecu thuɔɔu e kalthok biic aya, luɔi bi en kɔc tɔ ɣerpiɔth ne riɛm de yenguop.

13

Yen le wok e wut kec biic te nu yen, ke wo gum kuon ci e koon.

14

Etene wo cin panydiit bi tɔu anande, ee panydiit bi bɛn en kɔɔrku.

15

Yen ee wok cool e lam Nhialic ne yen, e lam de lɛc leec wok en, yen aye jam e bɛn bei e wothook gɛm wok rinke.

16

Ku duoki niim e maar ne luɔi de kepiɛth ku teŋ aa wek kakun tɛk kɔc: luɔi yinya ee lam mit e Nhialic piɔu alal.

17

Yak ka ke kɔc nu e weniim piŋ, ku taauki rot e kecok: ayek weikun tiit, cit kɔc bi kuen lueel rial; ke ke bi kene looi ne miɛtepiɔu ku ciki e looi ne dhiendepiɔu: kene adi rɛɛc tede week.

18

Yak lɔŋ ne biakda: wo ŋic wopiɔth nɔn le wok piɔth gɔk, ku nɔn kɔɔr wok luɔi bi wok tɔu e tau piɛth e kerieecic ebɛn.

19

Ku kene a lɛk week alaldiite, ke ya bi dap tɔ puke nɔm week.

20

Ku enɔɔne, Nhialic de mat, Raan ci Bɛnydan Yecu Tin diit e thok bɛ bɛɛi e kɔc ci thou yiic, ne riɛm de loŋ ci mac athɛɛr,

21

e we tɔ ye dikedik e luɔi piɛthic ebɛn, ke we bi kede piɔnde aa looi, ago kemit e yepiɔu aa looi e weyiic ne Yecu Kritho; e dhueeŋ e ye tɔu keke yen aɣet athɛɛr ya. Amen.

22

Ku wek yɔɔk, mithekɔckuɔ, mɔkki jam de rietepiɔu: we ca gaar wel liaakaŋ tei.

23

Jaki ŋic nɔn ci mɛnhkenedan Timotheo lony; ku we ba tiŋ ne yen etok, te ci en dap bɛn.

24

Thiecki kɔc nu e weniim kedhie, ku kɔc ɣerpiɔth kedhie. Wek thieec kɔc ke Yitalia.

25

E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu keke week wedhie. Amen.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009