Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Atuuc 28

1

Na wen, acuk guɔ poth, ke wo jɔ tuur ŋic nɔn cɔle yen Melita.

2

Go kɔc de pinye agoki wo muk apiɛth: acik mac kooth, ku tɔki wook e kamaan wodhie, luɔi ci deŋ tuɛny, ku de piny wiir.

3

Go Paulo dut toŋ e tiim kuany; na wen, aci ke taau mɛɛc, ke deŋakook jɔ bɛn bei ne tuoc de mac, go ro dɛɛr e yecin.

4

Na wen, aci kɔc ke pinye kerac tiŋ, ke lɔ nornor e Paulo cin, ke ke jɔ rot yɔɔk kapac, yan, Raane e raan daŋ dhil nɔk; ku ciɛk, an, ci ban abapditic, ka ŋoot ke bi aciɛɛnde nɔk.

5

Na wen, ke jɔ kerac tɛŋ mɛɛc tei, ku cin kerɛɛc ci yok.

6

Goki tiit, yan, bi lɔɔk but, ku nɔn bi en wiik, ku jɔ thou enɔnthiine: na wen, acik tiit ecaŋawen, ku acin kerɛɛc ci yok cik tiŋ, ke ke jɔ keniim bɛ cat, ku luelkti, yan, ee yath.

7

Ku ade dum ke raandit de tuur raan cɔl Publio, thiaak etɛɛn; raane aci wo nyuooc apiɛth, tɔ wook e kamaanke e nin kadiak.

8

Ku dhɔt wun Publio piny ke juai, ku cii thien e yac dɔm aya: ago Paulo lɔ neem, le ɣon nu yen thin, le ku lɛŋ, ku jɔ ecin thany e yeguop, go tɔ waar.

9

Na wen, ke kɔc kɔk de gup juai e tuuric ke ke jɔ bɛn, agoki dem:

10

agoki wo miɔɔc apiɛth ne kajuec; na wen, ekool e jel wok, ke ke jɔ wo gam ka kɔɔrku kedhie.

11

Na wen, acuk pɛi lɛɛr kadiak, ke wo jɔ jal e Alekandaria, abel waan mai tuur, abel de Wɛɛt Acuek ci guaŋ e yenɔm tueŋ.

12

Agoku lɔ piny e Thurakoutha, ku jɔku reer etɛɛn e akool kadiak.

13

Na wen, acuk jal etɛɛn, ke wo jɔ ro yal, ɣetku Regio: na ɣɔnmiak, ke wowic leu, agoku bɛn Puteoli ekool tok:

14

ade wɛɛtamathkuɔn cuk yok etɛɛn, acik wo cɔɔl, yan, buk reer e keek e akool kadherou: ku jɔku ɣet Roma aya.

15

Na wen, ke wɛɛtamathkuɔn nu Roma, te ci kek keda piŋ, ke ke jɔ bɛn bei bik wo bɛn loor aɣet Thuuk de Apio, ku Luek Kadiak: na wen, aci Paulo ke tiŋ, ke jɔ Nhialic leec, go yepiɔu rom.

16

Na wen, acuk ɣet Roma, ke bɛny de rem jɔ kɔc ci mac yien bɛny de kalakon: go Paulo pɔl a rɛɛr etok, ke tht alathker tok tei.

17

Na wen, aci nin kadiak wan, ke Paulo cɔl kɔcdit ke Judai abik bɛn gueer te nu yen: te ci kek gueer, ke jɔ ke yɔɔk, yan, Wathii, ciɛk an, cin ater ca cak woke kɔc, ayi ciɛɛŋ de warkuɔ, ke yɛn ci yien Romai e Jeruthalem ke ya mac:

18

na wen, acik a thieec, ke ke kɔɔr luɔi bi kek a pɔl, luɔi cin en kerɛɛc ca looi, ke bi ya nɔk.

19

Na wen, aci Judai ye ŋak ater, ke ya jɔ dhil lɔŋ, an, ba kedi lɛɛr e Kaithar nɔm; ku acin ke ban kɔcki lɔ gaany tei.

20

Ke e caal ɛn week ka, ee tiŋ ban week tiŋ, aguɔ jam wo week: ne baŋ de aŋɔth de Yithrael, yen a mɛce yɛn e jothe.

21

Goki yɔɔk, yan, Acin awareek cuk yok ne kedu awareek bɔ Judaya, ku acin raan tok e wɛɛtakeckuɔ ci bɛn ene, raan cath ke jam rac ne kedu.

22

Wo de piɔth tei, luɔi bi wok ke ba lueel piŋ: ku na ereme, aŋicku nɔn lueele kɔc ater e yen e baai nɔm ebɛn.

23

Goki akol lueel, akool bi kek bɛn: na wen, ke kɔc juec e ke bɔ ɣon reer en thin, ago keek guieer wel, ku lek keek ka ke ciɛɛŋ de Nhialic, ciɛk ɣɔnmiak aɣet theen, anyuth keek ka ke Yecu, e loŋ de Motheyic ayi nebii yiic aya.

24

Go kɔc kɔk ka lueel gam, ku reec kɔk.

25

Na wen, aken jamden rɔm, ke ke jɔ jal, te ci Paulo jam tok lueel, yan, Ee yic yen ke cii Weidit Ɣer lɛk warkuɔ ne nebi Yithaya,

26

yan, Lɔ tede kɔcke, lɔ ku luel, yan, Ciɛk an, piɛŋki, ka bak piŋ, ku acaki bi yokic: Ku ciɛk an, tieŋki, ka bak tiŋ, ku acaki bi gɔɔk:

27

Piɔn e kɔcke aci guɔ cuai, Ku aciki e piŋ apiɛth e keyith, Ku acik kenyin hiɛɛn; Ke ke cii bi daai e kenyin, Ku piŋki e keyith, Ku yokki jam e kepiɔth, Ku jɔki kepiɔth puk, Aguɔ keek tɔ dem.

28

Yen ŋiɛc wek cooke, yan, Kuny e Nhialic aci tɔ yine Juoor, ku abik dhil piŋ.

29

Na wen, aci kake lueel, ke Judai e ke jel, ke ke teer aret kapac.

30

Ago Paulo reer ɣonde guop ɣon ci kiir e weu, ku jɔ run thol kaarou, ke ye kɔc nyuooc kedhie kɔc e bɛn tede yen,

31

aa ye keek guieer ciɛɛŋ de Nhialic, ku ye ke wɛɛt ne ka ke Bɛnydit Yecu Kritho ke ye nyin riɛl, ku acin raan e ye pɛn guieer.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009