Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Atuuc 21

1

Na wen, acuk pɔk wo keek, ke abel jɔ yup, ku jɔku jal, lok kueer lɔ citic ɣetku Koth, na ɣɔnmiak ke wo jɔ bɛn Roda, ku jelku etɛɛn lok Patara.

2

Agoku abel lɔ Poiniki yok, ku jɔku lɔ thin, jelku.

3

Na wen, acuk Kupurio tiŋ nɔm, goku nyaaŋ piny e baŋ cam, ku jɔku lɔ Thuria, goku bɛn bei e Turo, ka ɣɛɛc abel ayeke bɛɛi bei etɛɛn.

4

Na wen, acuk kɔcpiooce yok etɛɛn, ke wo jɔ reer etɛɛn e nin kadherou: go kɔcke Paulo yɔɔk ne Weidit Ɣer, an, cii Jeruthalem bi kacic.

5

Na wen, acuk akoolke lɛɛr, ke wo jɔ jal lok e kueerda; goki wo ruac kedhie, keke dieerken ku mithken, abuk ɣet e panydit kec: goku womiɔl tuk e abapdit yɔu, ku lɛŋku;

6

na wen, acuk rot tɔɔŋ, ke wo jɔ lɔ e abelic, ku dhunyki keniim bei.

7

Ku wook, te ci wok jal e Turo, ɣetku Potolemai, ke cathdan e abeiic e jɔ thok; goku wathii thieec etɛɛn, ku jɔku reer e keek ekool tok.

8

Na ɣɔnmiak, ke wo jɔ jal wo kɔc wen cath e Paulo, joku bɛn Kaidhareia; goku lɔ ɣon e Pilip, raan ŋic welpiɛth guiir, ku ye raan toŋ e kɔc kadherou yiic, goku reer e yen.

9

Raane ade nyiirke kaŋuan, dhueec kene thiaak, dhueec e wel guiir.

10

Na wen, atɔuku etɛɛn e akool juec, ke raan bɔ piny Judaya, ke ye nebi, rinke acɔlke Agabo.

11

Na wen, ke bɔ te nu wok, bi ku noom diion wen ee Paulo eyic duut, ku duut rot, cin ku cok, ku jɔ lueel, yan, Ne Weidit Ɣer aleyɔɔ, yan, Raan de yethione abii Judai nu Jeruthalem duut aya, ku jɔki yien Juoor.

12

Na wen, acuk kake piŋ, ke wook ayi wathii nu etɛɛn ke jɔku lɔŋ, an, Du lɔ Jeruthalem.

13

Go Paulo bɛɛr, an, Eeŋo luɔɔiki wakya, abak a tɔ cuan piɔu ne dhiendun? Acie many mɛce ya e Jeruthalem en gam etok, ayi thuɔɔu aca gam aya, ne baŋ de rin ke Bɛnydit Yecu.

14

Na wen, areec keda gam, ke wo jɔ jam pɔl, ku luelku, yan, Abi looi tei ne kede piɔn e Bɛnydit.

15

Na wen, aci akoolke wan, ke wo dut weukuɔ, ku jɔku lɔ Jeruthalem.

16

Ku wo ruɛce e kɔc kɔk e kɔcpiooce nu Kaidhareia, ku aciɛthki ne raan cɔl Manathon, mony e bɔ Kupurio, ee raan e kɔn e piɔɔc thɛɛr, ku ye raan bi wok reer ɣonde.

17

Na wen, acuk ɣet Jeruthalem, ke wo loor wathii ne piɔnmit.

18

Na ɣɔnmiak, ke Paulo lɔ ke wook etok tede Jakop; ku nu roordit kedhie ne yen etok.

19

Na wen, aci ke thieec, ke ke guiir kaŋ cooke ku cooke, ka cii Nhialic looi e Juoor yiic ne luɔide.

20

Na wen, acik e piŋ, ke ke jɔ Nhialic lɛc nɔm, ku yookki, yan, Kɛne tiŋ enɔɔne, mɛnhwaada, kut diit e Judai ci gam, nɔn juec kek alal; ku nɔn leth kek yiic e baŋ de loŋ kedhie:

21

ku acik kedu piŋ nɔn weet yin Judai nu e Juoor yiic ebɛn, yan, bik Mothe pɔl, ku nɔn lek yin keek, yan, ciki mithken bi dhil aa cueel, ku ciki ciɛɛŋ thɛɛr e kuanyic.

22

Eeŋo buk jɔ looi? kut e kɔc abik dhil gueer; abik dhil piŋ nɔn ci yin bɛn.

23

Yen looi yin ke lekku yin: Wo de roor kaŋuan etene, roor de jam cik lɛk Nhialic aŋoot e keyieth;

24

mate ro keek, wak yiguop aba guop piath we keek, ku game keek weu bi kek keniim muut: yen abi kɔc e ŋic kedhie nɔn ee yen lueth yen jam cik piŋ ne kedu; ku bik ŋic nɔn reer yin e reer piɛth, ku nɔn dot yin loŋ e muk.

25

Ku na Juoor ci gam, acuk ke gaar loŋ cuk thol e guieer, yan, acin ke bik aa looi ke cit ekene, ee cokke kapac, yan, bik rot aa tiit ne ka ci kɔn yien yieth, ku riɛm, ku ka ci dec, ku dhoom.

26

Go Paulo ro mat e roorke; na ɣɔnmiak, aci yeguop waak abi guop a wic ke keek etok, ke jɔ lɔ luaŋdiit e Nhialic le lɛk kɔc thok ci akool e wɛk e gup thok, ku tɔu etɛɛn, aɣet te bi kedaŋ gam Nhialic ne biakden kedhie.

27

Na wen, aci akool kadherou thiɔk e thok, ke Judai e bɔ piny de Athia, te ci kek Paulo tiŋ e luaŋditic, ke ke guet kut e kɔc niim kedhie ku jɔki dɔm,

28

ku cotki, yan, Week, roor ke Yithiael, kuɔnyki wook, kene ee raan e kɔc wɛɛt e jam de ater ke jurda, ku loŋ, ku luaŋe, e piny nɔm ebɛn: ku daŋ aya, aci Girikii bɛɛi e luaŋdit e Nhialicic, go teɣeere tɔ nhiany.

29

Aake ci Toropimo kɔn tiŋ waan keke Paulo e panyditic, yen aye raan e Epetho, goki lueel, an, ci Paulo yien bɛɛi e luaŋditic.

30

Go panydit nuɔɔn ebɛn ku jɔ kɔc bɛn e ke riŋ etok: goki Paulo dɔm, ku thelki biic luaŋdit e Nhialic: ku dap thok ke luaŋdit guur.

31

Na wen, akɔɔrki nɔn bi kek Paulo nɔk, ke jam bɔ tede bɛnydit e rem de alathkeer, yan, ci Jeruthalem nuɔɔn ebɛn.

32

Go alathkeer dap cɔɔl enɔnthiine, keke banyken, ku dap kat ke lɔ te nu kek: na wen, acik bɛnydit tiŋ keke alathkeer, ke ke jɔ Paulo pɔl e dui.

33

Go bɛnydit alathker lɔ te nu yen, le ku dɔm, ku tɔ rek e joth kaarou; go thieec, an, Ee yin ŋa? eeŋo ci looi?

34

Go kɔk coot luelki cooke, ku cot kɔk luelki cooke, ne kut e kɔc yiic: na wen, te cin en te dueer en kedaŋ ŋic egɔk, ne biak de anuɔɔn, ke yook, an, bi lɛɛr e aloocic.

35

Na wen, aci ɣet te ye kɔc lɔ nhial, ke dhile ɣaac alathkeer ne jieep jieepe yen e kɔc;

36

acii kut e kɔc biɔɔth cok, ke ke cot, yan, Eeŋo ca wek eraane nyiɛɛi?

37

Na wen, an, leere yen e aloocditic, ke Paulo thiec bɛnydit alathker, an, Dueerku kaŋ lueel woke yin? Go, an, Ŋic thoŋ e Giriki?

38

Ci ye mony e Ripe, raan akɔlɔn cak anuɔɔn, raan waan leer agum kaŋuan e kɔc e jɔɔric, kek aye luuc e kɔc nɔk, ci ye yen?

39

Go Paulo bɛɛr, yan, Yɛn ee Judai nɔm, raan e bɔ Tartho de Kilikia, panydit ba yɛn thin acie pany youyou: ku yin laŋ, yan, Pal ɛn ajam wo kɔc.

40

Go gam, go Paulo kɔɔc te ye kɔc lɔ nhial, ku nieu kɔc e yecin. Na wen, aci kɔc lɔ diu alal, ke jɔ jam ke keek ne thoŋ de Eberuu, lueel, yan,

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009