Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Atuuc 2

1

Na wen, aci akool e Thierdhic guɔ bɛn, ke ke tɔu tetok kedhie.

2

Ago awuoou dap bɛn ethiau paannhial, acit awuoou de yom diit put, ku thieeŋ ɣot ebɛn ɣon reer kek thin.

3

Na wen, ke liep e ke tul, liep cit mac, ci keyiic tek; ku jɔki nyuc e kegup kedhie.

4

Agoki thiaŋ ne Weidit Ɣer kedhie, ku jɔki jam ne thok lei, acit man ci Weidit Ɣer e gam keek bi kek jam.

5

Ku ade Judai rɛɛr e Jeruthalem, kɔc rieu Nhialic, kɔc e bɔ bei e juoor yiic juoor ke piny nɔm ebɛn.

6

Na wen, aci jame piŋ e kɔc, ke kut e kɔc gueer, goki niim mum, raan ebɛn e keek piŋ ke ke jam e thoŋde guop.

7

Agoke liaap niim kedhie ku gɛiki, ku jɔki lueel kapac, yan, Tieŋki, kɔcke kɔc jam enɔɔne, ciki ye kɔc ke Galili kedhie?

8

Ku eeŋo piŋku enɔɔne, raan ebɛn, ŋɛk e thoŋ e dhieethe ye thin piŋ?

9

Wo Parthoi, ku Medoi, ku Elumai, ku kɔc tɔu e Methopotamia, ku Judaya, ku Kapadokia, ku Ponto, ku Athia,

10

ku Purugia, ku Pampulia, ku Rip, ku bɛi ke Libya thiɔk ke Kurene, ku kamaan e bɔ Roma, ayi Judai ayi kɔc ci rot tɔ ye Judai,

11

ku kɔc ke Kerete, ku kɔc ke Arabia, kek a piŋku ke ke jam ne thokkuɔ e kagook e looi Nhialic.

12

Agoki gai kedhie, acike dhal, ku thiecki rot kapac, yan, Ee kaŋo ekene?

13

Ku lueel kɔk agɛɛt, yan, Kɔcke acik kuɛth e mɔn e piac dhiim.

14

Na wen, ke Petero jɔt rot keke kɔc kathieer ku tok, ku jieem keek e rol dit, yan, Wek roor ke Judai, ku wek kɔc rɛɛr e Jeruthalem wedhie, jaki kene ŋic, ku piɛŋki welki, yan,

15

Kɔcke aken mɔu ke wit, ne ke wen cak lueel, ee thaar kadiak akol tei;

16

Ku kene ee ke ɣɔn lueel nebi Joel;

17

Yan, Aci Nhialic lueel, yan, Rial wadaŋ, Weiki aba ke luooŋ e kɔc gup kedhie: Ku wɛɛtkun keke nyiirkun abik kaŋ aa caar, Ku roorkuondit abik aa nyuoth e kaŋ;

18

Acakaa liimkun aya, Weiki aba ke luooŋ e e kegup ne akoolke, Liimkuon roor ku liim duet, agoki kaŋ aa caar.

19

Ku kagɛi aba ke tɔ tiec paan e Nhialic nhial, Ku ta gook tiec e piny nɔm, Riɛm, ku mac, ku toltol e piny:

20

Akɔl abi ro puk aye cuɔlepiny, ku bi pɛɛi ro puk aye riɛm, Te ŋoot akool dit e Bɛnydit ke ken bɛn, Kool bi tic egɔk:

21

Ku eyic, raan ebɛn raan e Bɛnydit cɔɔl rin, ka bi dhil kony wei.

22

Wek roor ke Yithrael, piɛŋki welke: Yecu de Nadhareth, raan ci nyuoth week nɔn e bi yen tede Nhialic ne luɔi dit ku kagɛi ku gook ci Nhialic ke looi ne yen e weyiic, acit man ŋiɛc wek en ayadaŋ;

23

yen acak noom, te ci e yien week ne kede loŋ cii Nhialic lueel e yepiɔu, ku ne ŋiny ci en e kɔn ŋic, aguɔki piaat e tim ci riiu nɔm kɔu ne ciin rac, ku nakki abi thou:

24

yen acii Nhialic jat nhial, te ci en e luony bei e thuɔɔuwic: luɔi dhɛle thuɔɔu muŋ bi en e muk.

25

Ku Dabid e jam lueel ne kede, yan, Yɛn aa ye Bɛnydit tiŋ e yanyin tueŋ ecaŋɣɔn, Ke ye tɔu e baŋ cuenydi, ke ya cii bi nyaai tedi:

26

En aca yɛn piɔu miɛt, aba piɔɔny e liemdi; Ku guopdi aya abi yok ke lɔŋ ne aŋɔth ŋaath:

27

Luɔi cii yin weiki bi nyaaŋ paan e kɔc ci thou, Ku cii Raanduon Ɣerpiɔu bi tɔ tiŋ dhiap.

28

Yin ci a tɔ ŋic kuɛɛr ke piir; Yin bi a tɔ mit piɔu ne nyindu aba piɔu a yum.

29

Week wathii mithekɔckuɔ, acin ke pen ɛn guiir guieer ɛn week ne kede Dabid kuɛɛredan thɛɛr, yan, aci thou, ku aci thiɔk, ku raŋde atɔu keke wook aɣet ci ekoole.

30

Ku yen aa ye nebi, ku aŋic nɔn ci Nhialic e lɛk en, abi gutguut lueel, yan, Ne mith ke thardu yinguop, yɛn bi Kritho jat nhial, raan bi reer e thoonydu nɔm.

31

Ago Dabid, luɔi ci en kene kɔn tiŋ, ago jam ne kede jon bi Kritho ro jɔt, yan, weike akeneke nyaaŋ paan e kɔc ci thou, ku ken guopde dhiap tiŋ.

32

Yen Yecu mane, yen acii Nhialic jat nhial, ku wook wodhie wok ee caatɔɔ ne ecooke.

33

Ku enɔɔne, nɔn ci e tɔ dit e ciin cueny de Nhialic, ago Weidit Ɣer noom ka ci Wun kɔn lueel, an, bi ke gam en, yen a luuŋ en ekene piny, ke wɔiki ku piɛŋki enɔɔne.

34

Ku Dabid aken guɔ lɔ paannhial: yenguop, yen aa lueel en, yan, Bɛnydit e Bɛnydiendit yɔɔk, yan, Nyuc e baŋ cuenydi,

35

Aɣet kool ban kɔc dɛ wek ater tɔ ye ken ee yin yicok dhɔɔr.

36

Na enɔɔne, tɔ dhien e Yithiael ebɛn tɔ ŋic cooke egɔk, yan, Yecu mane, raan waan cak piaat e tim ci riiu nɔm kɔu, yen acii Nhialic tɔ ye Bɛnydit ku tɔ ye Kritho aya.

37

Na wen, acik jame piŋ, ke ke guute piɔth, ku thiecki Petero keke kɔc kɔk e piooce, yan, Wathii mithekɔckuɔ, eeŋo buk looi?

38

Go Petero ke yɔɔk, yan, Pɔkki wepiɔth, ku taki rot baptith wedhie ne rin ke Yecu Kritho, ke bi karɛckun pɔl, ke we bi miɔɔc ne Weidit Ɣer.

39

Ke ci lueel, an, bi gam kɔc, ee kedun week, ku ye kede niithkun, ku ye kede kɔc nu temec kedhie, kɔc bii Bɛnydit Nhialicda cɔɔl.

40

Ago ke lɛk wel juec kɔk ku guiir keek, yan, Kuɔnyki rot e reme rem ci piɔu ŋɔl.

41

Go kɔc ci welke gam e piɔnmit agoke baptith: ku ekool mane guop kɔc gam acik kenyiin ŋuak ne kacit agum kadiak de kɔc.

42

Agoki aa cool e tɔu e weetic weet e tuuc, ku yek cool e abarɔyic, ku waŋ ee kuin wokic, ku lɔŋic.

43

Ago riɔɔc kɔc dɔm kedhie: ku tuuc acik kagai juec looi, ayi gook.

44

Ku tɔu kɔc ci gam etok, agoki kaken rɔm etok kedhie;

45

go kɔc dumken ɣaac ayi kaken, goki ke tɛk kɔc kedhie, te de yen raan dɛke kaŋ.

46

Agoki aa cool luaŋdiit e Nhialic e akoolnyiin kedhie ne piɔn tok, ku yek knin waakic ɣone ku ɣone, ku yek keden cam ne piɔnmit cinic rueeny,

47

ke ke ye Nhialic leec, ku mit kɔc piɔth kedhie ne keek. Go Bɛnydit kanithɔ ŋuak nyin e kɔc e akooinyiin kedhie kɔc kony wei.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009