Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Atuuc 1

1

Yɛn e jam waan gɔɔr, Yin Theopilo, jam de ka ci Yecu gɔl e luɔi ku weet, kaŋ kedhie,

2

aɣet kool ci e jat nhial, te ci en tuuc ci lɔc kɔn yien thon ne Weidit Ɣer:

3

ɣɔn ci en kaŋ thol e guom, ke jɔ rot nyuoth keek ke piir, ne kajuec bik ŋic egɔk, aa ye tuol tede keek e nin kathierŋuan, ku jɔ ya cool e luel jam e ka ke ciɛɛŋ de Nhialic.

4

Na wen, acik gueer, ke ke yook, an, Duoki jel e Jeruthalem, tiɛtki ke cii Waar lueel, an, bi gam week, ke cak piŋ tede yɛn.

5

Jɔn ee kɔc baptith e piu ne yic; ku week, we bi baptith e Weidit Ɣer acin nin juec bi lɛɛr.

6

Na wen, acik gueer, ke thiecki, yan, Bɛnydit, ba ciɛɛŋ bɛ pɔk nɔm Yithrael enɔɔne?

7

Go keek yɔɔk, Ŋiny ba wek akool ŋic ayi run, akool ku run cii Nhialic taau e yecin etok, acie kedun.

8

Ku we bi riɛl yok, te ci Weidit Ɣer bɛn e wegup, ku we bi aa caatɔɔki e Jeruthalem, ku Judaya ebɛn, ku Thamaria, ku aɣet te guute piny thar.

9

Na wen, aci kake lueel, ke jɔte nhial ke woiki; go luat thiaan e kenyin.

10

Ku te ŋoot kek e ke nɛɛk keniim nhial te wen jel en, tiŋ, kɔc kaarou akɛɛcki e kelɔm ke ke ceŋ lupɔɔ ɣer;

11

ku luelki ayadaŋ, yan, Week, wek roor ke Galili, eeŋo kaac wek ke we woi nhial? Yen Yecuye, raan wen jɔte nhial e weyiic, abi enɔm bɛ dhuny acit nɔn ca wek e tiŋ alɔ paannhial.

12

Na wen, ke ke dhuny keniim Jeruthalem ne kuur nɔm kuur cɔl Olip, kuur thiaak ke Jeruthalem, ee cath de kool e thabath tei.

13

Na wen, acik bɛn ɣot, ke ke lɔ ɣon nu nhial, ɣon reere Petero thin, ku Jɔn, ku Jakop, ku Andereya, ku Pilip, ku Thoma, ku Bartholo. mayo, ku Mathayo, ku Jakop wen e Alapayo, ku Thimon Dhelote, ku Judath wen e Jakop.

14

Kɔcke kedhie ayek cool e lɔŋ ku pɛlki ne piɔn tok, ke ke cii bap, ne diaar etok, ayi Mari man Yecu, ku mithekɔcken e Yecu.

15

E akoolke ke Petero jɔt rot e kɔc yiic cil kɔcpiooce (kuen e rinken kedhie acit bɔt tok ku thierou),

16

ku jɔ lueel, yan, Wek mithekɔckuɔ, kecigɔɔr aci dhil aa yic, ke cii Weidit Ɣer lueel e Dabid thok ɣɔn thɛɛr ne kede Judath, raan e wat kɔc waan dɔm Yecu.

17

Ku aci ro tɔ kuen ke wook etok, ku aci biakde yok e luɔiyeyic.

18

(Ku raane e dom ɣɔɔc ne ariop de kerɛɛcde; na wen, ke wieek, go yac rɛɛt e ciɛɛlic, abi ciin wet bei kedhie.

19

Go kene ŋic e kɔc rɛɛr e Jeruthalem kedhie; en a cɔle dome Akeldama ne thoŋden, yen aye Dom de Riɛm).

20

Luɔi ci e gɔɔr e awarekic awarek de Thaam, yan, Tɔ paande e jɔɔric, Ku du tɔ de raan bi ɣap thin: ku, yan, Luɔidɛn ee yen kɔc tiit tɔ noom raan daŋ.

21

Ku enɔɔne, ne roorke yiic roor e cool e mat e wook ecaŋɣɔn ciɛthe Bɛnydit Yecu e woyiic, ee cool e bɛn ku le biic,

22

gɔl e baptinh e Jɔn ɣet ekool mane guop, kool ci e jat nhial e woyiic, ne roorke yiic abi raan tok dhil aa caatɔ keke wook etok ne jon ci en ro jɔt.

23

Agoki kɔc kaarou taau e kɔc niim, Jothep cɔl Barthaba, ku ye cɔɔl Juthutho aya, ku Mathiath.

24

Agoki lɔŋ, yan, Yin Bɛnydit, yin ŋic piɔn e kɔc kedhie, nyuothe wook raan ci lɔc e kɔcke kaarou yiic,

25

raan bi biak de luɔiye lɔɔk noom, ku bi aa tuc e nyin e Judathic, raan ci bɛn bei ne wac ci en kaŋ wooc, ago lɔ tede guop.

26

Na wen, ke ke deeny gɛk ne keden kaarou; go gɛk loony e Mathiath nɔm; ago mɛt e tuuc yiic tuuc kathieer ke tok.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009