Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Joon 7

1

Na wen, aci kake thok, ke Yecu ye cath e Galili: acin piɔu luɔi bi en aa cath e Judaya, luɔi kɔɔre Judai luɔi bi kek e nɔk.

2

Ku aliith e Judai e guɔ thiɔk, aliith de kɛɛt.

3

Go yɔɔk e mithekɔcken, yan, Jel etene, lɔ Judaya, ke kɔckuon e piooce ke ke bi luɔidu tiŋ ayadaŋ luɔi loi.

4

Acin raan e kaŋ looi athiɛɛn, te kɔɔr en luɔi bi ye ŋic e kɔc. Te looi yin ekake, ke yi nyuth rot kɔc ke piny nɔm.

5

Ayi mithekɔcken aya aake ken kede gam.

6

Go Yecu keek yɔɔk, yan, Kooldi aŋoot ke ken bɛn; ku kooldun ee nu ecaŋɣɔn.

7

Kɔc ke piny nɔm aciki we dueer maan; ee yɛn manki, ne luɛl aa yɛn e lueel, yan, luɔiden arac.

8

Laki week te nu ahithe: yɛn cii lɔ te nu aliithe enɔɔne; kooldi aŋoot wei, aken guɔ bɛn.

9

Te ci en ekene lɛk keek, ke ŋoot ke rɛɛr e Galili.

10

Na wen, aci mithekɔcken lɔ tede ahith, ke jɔ lɔɔk lɔ aya, ku cii lɔ e kɔc niim, e ro dhaaŋ.

11

Go Judai ye kɔɔr e aliithic, ku yek thieec, yan, Ee tenou nu yen?

12

Ŋun cii kɔc ŋun ne kede aci dit e kɔc yiic: alueel kɔc kɔk, yan, Ee raan piɛth; go kɔc kɔk lueel, yan, Acie yen, ee kɔc math tei.

13

Ku acin raan e jam e kede yen e kɔc yiic, ne riɔɔc wen ci kek riɔɔc e Judai.

14

Na wen, te cit ahithic cil, ke Yecu lɔ luaŋdiit e Nhialic, le kɔc wɛɛt.

15

Go Judai gai, ku luelki, yan, Raane e ŋic wel adi, ku kene kɔn wɛɛt anande?

16

Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Weet wɛɛt ɛn kɔc acie kedi, ee kede raan e toc ɛn.

17

Te kɔɔre raan nɔn bi en kede piɔnde looi, ka bi kede weet dhil ŋic, nɔn e bi yen tede Nhialic, ku nɔn jaam ɛn ne kede yenhdi.

18

Raan e jam e kede yenhde ee lɛc de yenguop en kɔɔr: ku raan kɔɔr lɛc de raan e toc en, yen aye raan yic, ku cinic kerac.

19

Ken Mothe we gam loŋ, ku acin raan tok e weyiic raan e loŋ tiiŋic? Eeŋo kaar wek luɔi nak wek ɛn?

20

Go kut e kɔc bɛɛr, yan, Yin cath we jɔŋ rac; eeŋa kɔɔr luɔi bi en yi nɔk?

21

Go Yecu bɛɛr, lek keek, yan, Luɔi toŋe aca looi, aguɔki gai wedhie.

22

Mothe aci we yien cuɛl (ku acie kede Mothe, ee kede kuarkuɔ); ku wek ee raan cueel ekool e thabath.

23

Ku enɔɔne, te ye raan cueel ekool e thabath, ke loŋ e Mothe cii bi dhɔŋic, eeŋo gɔth wek ne yɛn, luɔi can raan tɔ piɔl guop eliŋliŋ ekool e thabath?

24

Duoki loŋ e guiir ne ke ci tic tei, yak loŋ piɛth guiir.

25

Go kɔc kɔk ke Jeruthalem lueel, an, Cie yen raan kɔɔr kɔc luɔi nɛk kek en?

26

Wɔiki, ajam e kɔc yiic, ku acin ke lekki yen. Ci bany ceŋ piny dhil ŋic nɔn ee yen Kritho eyic?

27

Ku raane aŋicku te bi yen thin: ku na miak bɔ Kritho, acin raan ŋic te bi en bɛn tliin.

28

Go Yecu coot luaŋditt e Nhialic, te weet en kɔc, yan, Wek ŋic ɛn, ayi te e ba yɛn thin aya aŋiɛcki; ku yɛn ecii bɔ ne kede yenhdi, ku raan e toc ɛn, yen aye raan yic, raan kuocki.

29

Ku aŋiɛc yɛn; luɔi e ba yɛn tede yen, ku yen aa toc ɛn.

30

Agoki piɔth dɛ luɔi bi kek e dɔm: ku acin raan ci ecin taau e yeguop, luɔi ŋoote thaarde ke ken guɔ bɛn.

31

Ku kɔc juec ne kutic acik e gam; ku luelki, yan, Na Kritho, te ci yen bɛn, bi gook looi gook war ka looi e raane?

32

Go Parithai piŋ nɔn ŋuune kɔc aya ne kede; go Parithai ku bany dit ke ka ke Nhialic goki cawiic tooc, lek dɔm.

33

Go Yecu lɛk keek, yan, E doŋ ke ye tethiinakaŋ ke ya rɛɛr wo week, ku ba jɔ lɔ tede raan e toc ɛn.

34

We bi a kɔɔr, ku we cii a bi yok; ku te nuo yɛn thin, aca wek dueer bɛn.

35

Go Judai lueel kapac, yan, Ee tenou bi raane lɔ thin, te cii wok en bi yok? bi lɔ tede kɔc ci thiei e Giriku yiic, le Girikii aa wɛɛt?

36

Ee jam e lɛnou ekene, jam ci lueel, yan, We bi a kɔɔr, ku we cii a bi yok: ku, yan, Te nuo yɛn thin, aca wek dueer bɛn?

37

Na wen, ekool thooke ahith, yen aye kool dit, ke Yecu kaac ku coot, yan, Te de yen raan ci yal, ne bɔ tede yɛn, bi bɛn dek.

38

Raan gam ɛn, acit man ci kecigɔɔr e lueel, ke kiɛɛr ke piu piir abik aa kueer bei e yeyic.

39

Aa luel kene ne kede Weidit, Wei bii kɔc gam en lɔɔk noom; Weidit Ɣer aake ŋoot e ke kene guɔ gam; luɔi ŋoote Yecu ke kene guɔ gam dhueeŋ.

40

Na wen, acik jame piŋ, ke lueel kɔc juec e kut e kɔc yiic, yan, Raane ee nebi eyic.

41

Ku lueel kɔc kɔk, yan, Raane ee Kritho. Ku ne kɔc kɔk, yan, Cai! bi Kritho bɛn bei e Galili?

42

Kene kecigɔɔr lueel, yan, Kritho abɔ ne kau de Dabid, ku bi bei e Bethlekem, paan ɣɔn nu Dabid thin?

43

Go ater ro cak e kut e kɔc yiic ne biakde.

44

Kɔc kɔk acik piɔth dɛ luɔi dɔm kek en; ku acin raan ci ecin taau e yeguop.

45

Go cawiic wen goki bɛn tede bany dit ke ka ke Nhialic ku Parithai; goki keek thieec, yan, Eeŋo kɛn wek en bɛɛi?

46

Go cawiic pɔk niim keek, yan, Ecaŋɣɔn acin raan ci kɔn jam cit man e raane.

47

Go Parithai pɔk niim keek, yan, Ci we math ayadaŋ?

48

De raan toŋ ci e gam ne bany yiic ayi Parithai yiic?

49

Ku na kut e kɔce kut kuc loŋ, kek adeki gup aciɛɛn.

50

Go Nikodemo (yen aye raan waan bɔ tede yen wakɔu, ku ye raan toŋden), go keek thieec, yan,

51

Loŋda ee kede raan guiir, te ken en jam kɔn piŋ e raan thok, ku jɔ ke loi ŋic?

52

Goki bɛɛr, yookki, yan, Ayik yin, yee raan e Galili? Kɔɔr ku tiŋ: acin nebi e ro jɔt bi bei e Galili.

53

Goki jal kedhie, lɔ ŋɛk ɣonde, ku lɔ ŋɛk ɣonde.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009