Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Joon 19

1

Go Pilato Yecu tɔ leere, lɔ dui e waat.

2

Go alathkeer gol e kuɔɔth nai, tɛɛuki e yenɔm, agoki yiek kɔu lupɔ thiith amujuŋ;

3

agoki bɛn te nu yen, bik ku luelki, yan, Thieithieei, yin Malik de Judai! ku bieekki e kecin.

4

Go Pilato bɛ lɔ biic, le lɛk keek, yan, Wɔiki, aca bɛɛi bei bɛɛi te nuo wek, ke bak ŋic nɔn cin en kerɛɛc ca yok tede yen.

5

Ago Yecu bɛn bei, ke ceŋ gol e kuɔɔth, ku lupɔ thiith amujuŋ. Go Pilato ke yɔɔk, yan, Wɔiki raan!

6

Na wen, aci banydit ke ka ke Nhialic ku bany ke rem e tiŋ, ke ke cot, yan, Piaate, piaate. Go Pilato ke yɔɔk, yan, Namki week, ku piaatki: acin kerɛɛc ca yok tede yen.

7

Go Judai bɛɛr, yan, Wok de loŋ, ku ne kede loŋe adueer dhil thou, luɔi ci en ro tɔ ye Wen e Nhialic.

8

Te ci Pilato jame piŋ, ke jɔ riɔɔc e riɔɔc war riɔɔc wenthɛɛr;

9

go bɛ lɔ e alooc de gɔnyic, le ku thieec Yecu, yan, Ee tenou e bi yin thin? Ku acin beer cii Yecu ye bɛɛr.

10

Go Pilato yɔɔk, yan, Cii jam we yɛn? kuc nɔn dɛ yɛn riɛl duɛɛr ɛn yin tɔ pieete e tim kɔu, ku nɔn dɛ yɛn riɛl duɛɛr ɛn yin lony?

11

Go Yecu bɛɛr, yan, Adi cin riɛl cath ke yin riɛl bi yin a cieŋ, tee yi kene tenhial miɔɔc: yen a diite kerɛɛc e raan e yin a yin, awar kerɛɛcdu.

12

Na wen, aci jame wan, ke Pilato ade piɔu luɔi bi en e lony: go Judai coot, luelki, yan, Te lony yin raane, ke we cii maath we Kaithar: raan ebɛn raan e ro tɔ ye malik ee ater lueel keke Kaithar.

13

Na wen, aci Pilato jame piŋ, ke bii Yecu bei, ku jɔ nyuc piny e ken ee bany ke gɔny reer e yenɔm, te cɔl Kuur ci Yiu, ku cɔl Gabatha ne thoŋ e Eberuu.

14

Ku yen aye kool e Gniɛɛk de Winythok, ku acit thaar kadhetem. Go Judai yɔɔk, yan, Wɔiki Malikdun!

15

Agoki coot, yan, Nyaaiye, nyaaiye, piaate. Go Piiato ke thieec, yan, Ba Malikdun piaat? Go banydit ke ka ke Nhialic bɛɛr, yan, Wo cin malik daŋ, ee Kaithar etok.

16

Go yien keek bi lɔ piaat e tim ci riiu nɔm kɔu. Goki Yecu noom, thelki biic.

17

Go lɔ biic, ke ɣɛɛc timdɛn ci riiu nɔm, le te cɔl Tede Apet, ee te cɔl Golgotha ne thoŋ e Eberuu:

18

agoki piaat e tim kɔu etɛɛn, ku pieete kɔc kaarou ne yen etok, tok e biake, ku tok e biake, ku nu Yecu cil.

19

Go Pilato rinke gɔɔr, tɛɛu keek e tim nɔm tim ci riiu nɔm. Ku aci gɔɔr, yan, YECU DE NADIIARETII, MALIK DE JUDAI.

20

Go Judai juec rinke kueen: luɔi thiɔɔke te pieete Yecu thin keke panydit; ku ci gɔɔr e thoŋ e Eberuu, ku Giriki, ku Roman.

21

Go banydit ke Judai bany ke ka ke Nhialic goki Pilato yɔɔk, yan, Du gar, yan, Malik de Judai; gaar, yan, Aye lueel, yan, Yɛn ee Malik de Judai.

22

Go Pilato bɛɛr, yan, Ke ca gɔɔr, aca gɔɔr.

23

Na wen, aci alathkeer Yecu piaat e tim kɔu, ke ke jɔ lupɔɔke noom, ku tekki keyiic e ŋuan, ke ŋek bi dɛ biak, ku ŋɛk ke biak, alathker ebɛn; ayi alulutdɛn dit: ku alulut dit acin te ci kɔɔc, aa cueec aya, ciɛk nhial leer piny.

24

Goki rot yɔɔk kapac, yan, Duku retic, deenyku gɛk ne kede, nɔn bi en aa kede ŋa: e luɔi bi kecigɔɔr aa yic, jam ci lueel, yan, Acik lupɔɔki tɛk rot, Ku deenyki gɛk ne kede alulutdi. Kake aci alathkeer ke jɔ looi.

25

Ku kaac man e tim de Yecu lɔɔm tim ci riiu nɔm, keke nyankene e man, yen aye Mari tiiŋ de Kleopath, ku Mari Magdalene.

26

Na wen, a tiŋ Yecu man, ku tiŋ raanpiooce raan nhiɛɛr ke kaac etɛɛn, ke jɔ lɛk man, yan, Tiiŋe, woi, wendu ki!

27

Ku yook raanpiooce, yan, Woi, moor ka! Na wen, e thaare guop, ke jɔ raanpiooce noom leer paande guop.

28

Na wen, aci kake wan, luɔi ŋice Yecu nɔn ci kaŋ guɔ thok kedhie, ke kecigɔɔr bi aa yic, ke jɔ lueel, yan, Yɛn ci yal.

29

Ku ade tony etɛɛn tony ci thiaŋ e mɔn ci wac: goki ke ye piu jooc thiɔɔŋ ne mɔn ci wac, tɛɛuki e wai nɔm wai e wɛɛl cɔl kithop, cookki e yethok.

30

Na wen, aci Yecu mɔn ci wac noom, ke jɔ lueel, yan, E jɔ thok: go enɔm guot piny, ku jɔ thook.

31

Ku ekoole aa ye kool e Gniɛɛk: ago Judai piɔth cien luɔi bi kɔc gup tɔu e tim kɔu ekool e thabath (kool e thabathe aa ye kool dit), agoki Pilato lɔŋ, yan, bi kɔc dhuooŋ cok, ku joteke bei.

32

Go alathkeer bɛn, bik ku kɔnki raan tok dhuɔŋ cok, ku beki raan daŋe dhuɔŋ cok, raan e pieete keke yen etok.

33

Na wen, acik bɛn te nu Yecu, ke tiŋki nɔn ci en guɔ thou wenthɛɛr, agoki cuo dhoŋ cok:

34

alathker tok e Yecu gut lɔɔm e tɔŋ tei, ago riɛm bɛn bei enɔnthiine keke piu.

35

Go raan wen ci e tiŋ go ya caatɔ, ku kedɛn lueel ee yic: ku aŋic nɔn lueel en yic, ke bak gam aya.

36

Kake acike looi, luɔi bi kecigɔɔr aa yic, yan, Acin yuɔɔmdɛn toŋ bi dhoŋ.

37

Ku lueel e gaar daŋ aya, yan, Abik raan waan cik gut woi guop.

38

Na wen, aci kake wan, ke Jothep de Arimathaya, raanpiooce Yecu, ku aa ye thiaan ne riɔɔc waan ci en aa riɔɔc e Judai, ke jɔ Pilato lɔŋ, yan, bi guop de Yecu jɔt: go Pilato gam. Go bɛn, bi ku jɔt guop de Yecu.

39

Nikodemo aci bɛn aya, raan e kɔn bɛn waan thɛɛr tede Yecu wakɔu, bi ke muk wɛl ŋir kaarou ke ke ci liaap, wɛɛl cɔl thumurnai ku aloei, acit rotool kabɔt.

40

Goki guop de Yecu jɔt, ku dutki e lupɔ cɔl linon, keke wɛl ŋir etok, cit man e tau ee Judai kɔc tɔɔu.

41

Ku te wen pieete Yecu thin ade jeneen; ku nu raŋ e piɛc wec e jeneenic, raŋ cin raan ci kɔn tɔɔu thin ecaŋɣɔn.

42

Goki Yecu tɔɔu etɛɛn, ne biak de Guiɛɛk de Judai, ne luɔi thiɔke raŋ.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009