New Testament
Dinka Bible 2009

Luka 9

1

Go kɔc kathieer ku rou cɔɔl, ku gɛm keek riɛl bi kek jɔɔk rac cieŋ kedhie, ku tɔki juai waar.

2

Go ke tooc lek kɔc aa guieer ciɛɛŋ de Nhialic, ku tɔki kɔc tok dem.

3

Ku yook keek, yan, Duoki ka ke kueeric muk, acin thieec, ayi athep, ayi kuin, ayi weu; ku duoki aluluut leer kaarou.

4

Ku ɣon ba we lɔ thin, jaki reer thin, ku bak jal etɛɛn.

5

Ku na de kɔc reec week nyuooc, te jal wek paanden, ke we teŋ abui wei e wecok, abi aa caatɔ bi dɛ ater ke keek.

6

Goki jal, ku jɔki bɛi caath yiic, ke ke guiir welpiɛth, ku tɔki kɔc dem e baaiyic ebɛn.

7

Na wen, ke Kerod tetararki ke jɔ ke ci looi piŋ ebɛn; go gai aret, ne ke ci lueel e kɔc kɔk, yan, ci Jɔn rot jɔt e kɔc ci thou yiic;

8

ku lueel kɔc kɔk, yan, ci Elija tuol; ku ne kɔk, yan, ci raan toŋ de nebii thɛɛr rot bɛ jɔt.

9

Go Kerod lueel, yan, Jɔn aca kiɛp nɔm wei; ku eeŋa eraane, raan can ka cit ekake piŋ ne kede? Ku ade piɔu luɔi bi en e tiŋ.

10

Na wen, aci kɔc ci tooc keniim puk, ke jɔki guieer ka cik looi. Go ke lɛɛr, ku jɔ rot wuony te cin kɔc e jɔɔric jɔɔr e panydiit cɔl Bethaida.

11

Na wen, aci kut e kɔc e ŋic, ke jɔki biɔɔth cok: go keek loor, ku jɔ keek guieer ka ke ciɛɛŋ de Nhialic, ku tɔ kɔc dem kɔc de ke nu e kegup.

12

Go akɔl rot puk; ku jɔ kɔc kathieer ku rou bɛn, bik ku luelki, yan, Tɔ kut e kɔc jel, bik lɔ e wuot yiic ku bɛi yiic tethiɔk, lek te tɔɔc kek kɔɔr, ayi kecam: piny tɔu wok thin ee jɔɔric tei.

13

Go keek yɔɔk, yan, Week, miacki keek e kecamki. Goki lueel, yan, Acin ke cath ke wook, ee kuiin ci pam kadhic tei, ku rec kaarou; wu, buk lɔ, buk kecam lɔ ɣɔc kɔcke kedhie?

14

Aake cit agum kadhiny e roor. Go kɔckɛn e piooce yɔɔk, yan, Taki ke nyuc e bniuuk, bniuŋ tok ee thierdhic, ku buluŋ tok ee thierdhic.

15

Goki looi aya, tɔki ke nyuc kedhie.

16

Na wen, ke kuany kuiin ci pam kadhic ku rec kaarou, ku jɔ tenhial iieec, go ke thieei, ku wɛk keyiic, gɛm ke kɔcpiooce, bik ke lɔ taau e kut e kɔc niim.

17

Goki cam, abik kuɛth kedhie: ku jɔki ka lɔ thueithuei kuany e dioony yiic dioony kathieer ku rou ne ka ci both.

18

Na wen, ke laŋ etok, ku tɔu kɔckɛn e piooce ne yen: go ke thieec, yan, Ye kɔc ɛn tɔ ye ŋa?

19

Goki bɛɛr, yan, Jɔn Baptith; ku lueel kɔk, yan, Elija; ku ne kɔk, yan, ee raan toŋ de nebii thɛɛr en ci rot bɛ jɔt.

20

Go keek thieec, yan, Na week, yak a tɔ ye ŋa? Go Petero bɛɛr, yan, Yin ee Kritho de Nhialic.

21

Go ke lom thook, ku yook keek aret, yan, E cin raan lɛkki ekene:

22

ku lueel, yan, Wen e raan abi kajuec dhil guum, ku abii roordit rɛɛc, ku banydit ke ka ke Nhialic, ku kɔc e loŋ gɔɔr, ku abi nɔk, ku be rot jɔt ekool ee kek diak.

23

Go keek yɔɔk kedhie, yan, Na de raan de piɔu luɔi bi en a kuany cok, e ye rot nyɔŋ, ku ye timdɛn ci riiu nɔm jɔt e akooinyiin, ku kuɛny acok.

24

Raan kɔɔr luɔi bi en weike kony, ka bi ke moor; ku raan mar weike ne biakdi, yen abi weike kony.

25

Te ciɛme raan piny nɔm ebɛn, ku mɛɛr rot, ku nɔn tɔ yen rot riaak, ee piathou bi yok thin?

26

Raan ci guop riɔɔc ne biakdi ku ne biak de welki, raane abi Wen e raan guop riɔɔc ne biakde, te bi yen ke dhueeŋ de yenguop, ku dhueeŋ de wun, ku dhueeŋ de tuucnhial ɣerpiɔth.

27

Ku wek lɛk yic, yan, Ade kɔc kaac etene, kɔc cii thuɔɔu bi thieep, te ŋoot kek ke ke ken ciɛɛŋ de Nhialic kɔn tiŋ.

28

Na wen, aci welke thok te cit nin kabɛt, ke jɔ Petero noom, ku Jɔn ku Jakop, go lɔ e kuurdit nɔm, le lɔŋ.

29

Ku te ŋoot en ke laŋ, ke tau de yenyin puk rot, go lupɔde jɔ ɣɛɛr abi lɔ bilbil.

30

Na wen, ke kɔc kaarou e ke jam ne yen, ke yi Mothe keke Elija:

31

acik tuol ne dhueeŋ, ke ke jam ne kede jal bi en jal e piny nɔm e Jeruthalem.

32

Ku Petero keke kɔc cath ne yen aci nhi ke nɔk: na wen, acik guɔ paac, ke ke jɔ dhueeŋde tiŋ, ku tiŋki kɔc kaarou ke ke kaac ne yen.

33

Na wen, ajel kɔc e yelɔɔm, ke Petero yook Yecu, yan, Bɛny, tau tɔu wok ene en apiɛth: jɔku kɛɛt looi kadiak, ee tok kedu, ku ee tok kede Mothe ku ee tok kede Elija: akuc ke lueel.

34

Te ŋoot en ke jam, ke luat bɔ, kum ke piny: goki riɔɔc te le kek e luatic.

35

Ku bɔ rol bei e luatic, yan, Wendien nhiaar ki; yak kake piŋ!

36

Te ci rol mim, ke ke jɔ Yecu yok etok. Goki lɔ ku mimki, ku cin ke cik lɛk raan daŋ e akoolke ne ka wen cik tiŋ.

37

Na ɣɔnmiak, acik bɛn piny e kuurdit nɔm, ke jɔ rɔm ke kut diit e kɔc.

38

Na wen, ke raan toŋ e kut e kɔc yiic cot, yan, Bɛny, yin laŋ, woi wendi: ee mɛnhdien tok:

39

ku tiŋ, aye jɔk dɔm, go dap rol ethiau; aye tɔ lɔ juɔklaŋ, abi ayok gut e yethok, ku acie dap pɔl, aye kɔn bɔɔt guop.

40

Aguɔ kɔckuon e piooce lɔŋ, an, bik cieec biic; agoki cuo leu.

41

Go Yecu bɛɛr, yan, Rem reec gam oou, rem e loŋ yalic oou, ba reer e weyiic e run kadi, ku ba kakun guum e run kadi? bɛɛiye wendu etene.

42

Na wen, te ŋoot en ke bɔ, ke wite jɔŋ rac piny, ku tɔ lɔ juɔklaŋ aret. Go Yecu jɔŋ rac jɔɔny, ku tɔ meth waar, ku jɔ bɛ yien wun.

43

Goki gai aret kedhie ne riɛl diit gok e Nhialic. Na wen, te ŋoot kek ke ke gai kedhie ne kerieec cii Yecu looi, ke jɔ kɔckɛn e piooce yɔɔk, yan,

44

Taki welke loony e weyith ya: Wen e raan e thiɔk ke luɔi bi e taau e kɔc cin.

45

Ku akenki jame gith thar, aci mɔny keek, ke ciki bi yokic: ku acik riɔɔc ne lop bi kek e luɔp e jame.

46

Na wen, ke ater cak rot e keyiic, yan, ee raanou bi lɔ tueŋ e keyiic.

47

Go Yecu ke cik tak e kapiɔth ŋic, go mɛnhthiinakaŋ noom, ku tɛɛu e yelɔɔm,

48

go ke yɔɔk, yan, Raan bi mɛnhthiine dɔm ne rinki, ka ye yɛn e dɔm: ku raan bi a dɔm, ka ye Raan e toc ɛn, yen e dɔm; ku raan koor e weyiic wedhie, yen abi dit.

49

Go Jɔn bɛɛr ku lueel, yan, Bɛny, wo e raan tiŋ ke ciec jɔɔk rac ne rinku; agoku peen, luɔi cii en e cath ke wook.

50

Go Yecu lueel, yan, Du pen: raan cin ater ke wook, yen aye mat ke wook.

51

Na ɣɔn, aci nin thiɔk nin ke leer bi ye lɛɛr nhial, ke jɔ enɔm wɛl te lɔ Jeruthalem, an, bi dhil lɔ,

52

ku tooc tuuc bik lɔ e yenɔm tueŋ; goki jal, lek paan toŋ e Thamaria, lek kede guik.

53

Na wen, ke reecki nyuooc, luɔi de en nyin lɔ Jeruthalem.

54

Na wen, aci kɔckɛn e piooce yi Jakop ku Jɔn e tiŋ, ke jɔki lueel, yan, Bɛnydit, de yi piɔu luɔi bi wo mac cɔɔl piny tenhial, cit man ci Elija e looi aya?

55

Go rot puk, jieeny keek, yan, Wek kuc wei cath ke week nɔn ee kek wei cit ŋo.

56

Wen e raan aa cii bɔ bi kɔc bɛn riɔɔk wei, ee kunydewei en e bi yen. Goki lɔ paan daŋ.

57

Na wen, aciɛthki kueer, ke lueel raan tok, yan, Bɛnydit, yin ba kuany cok te de en te le yin thin.

58

Go Yecu lueel, yan, Awaan adeki ɣootkɛn ci wec piny, ku diɛt nhial adeki ɣoot, ku Wen e raan acin te kɛn en enɔm.

59

Go lɛk raan daŋ, yan, Kuany acok. Go lueel, yan, Bɛnydit, pal ɛn e ya kɔn lɔ la waar thiɔk.

60

Go Yecu yɔɔk, yan, Pal kɔc ci thou e ke thiak kɔckɛn ci thou: ku yin lɔ, guieere kɔc ciɛɛŋ de Nhialic.

61

Ku lueel raan daŋ aya, yan, Bɛnydit, yin ba kuany cok; ku pal ɛn e ya kɔn lɔ la kɔc nu paanda tɔɔŋ.

62

Go Yecu yɔɔk, yan, Raan e puur dɔm e yeciin, ku be cieen lieec, acii roŋ ke ciɛɛŋ de Nhialic.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009