New Testament
Dinka Bible 2009

Luka 8

1

Na wen, aci kake thok, ke jɔ piny caath, ee lɔ panydiite ku le panyditte, ku le paane ku le paane, le kɔc aa wɛɛt ku guiir keek welpiɛth ke ciɛɛŋ de Nhialic: ku cath kɔc kathieer ku rou ne yen,

2

ayi dieer ci tɔ dem ne jɔɔk rɛc ci ke dɔm ayi juei, yi Mari cɔl Magdalene, tiiŋ cii jɔɔk rac kadherou bɛn bei e yeguop,

3

ku Joana thŋ de Cudha raan e ka ke dhien e Kerod dot, ku Thuthana, ku dieer juec kɔk, dieer wen e ye kony ne weuken.

4

Na wen, aci kut ditt e kɔc gueer, ku kɔc kɔk aŋootki ke ke bɔ te nu yen e baaiyic ebɛn, ke jɔ jam ne kaaŋ: yan,

5

Raan e com e lɔ domic le kɔthke com: na wen, te cum en, ke kɔth kɔk ke ke loony piny e kueer kec; goke dum e kɔc cok, ku cam diɛt nhial keek.

6

Ku loony kɔk piny de kuur; na wen, acik goŋ, ke ke dap biɔɔr, ne cien tiɔptiɔɔp e piny.

7

Ku loony kɔk e kuɔɔth yiic; na wen, ke kuɔɔth e ke jɔ cil ne keek etok, goki ke nyiɛɛc.

8

Ku loony kɔk e tiɔm piɛthic, agoki cil, ku lokki, nyin tok abi bɔt bɛɛi. Te ci en ekake lueel, ke jɔ coot, yan, Raan de yith ee yen ke piŋ, ke piŋ.

9

Go kɔckɛn e piooce thieec, yan, Kaaŋe enɔɔne, tharde akou?

10

Go lueel, yan, Aci gam week ke we bi jam ci thiaan ŋic, jam de ciɛɛŋ de Nhialic: kɔc kɔk ayeke wɛɛt e kɛŋ; luɔi bi kek aa daai, ku ciki e daai apiɛth, ku luoi bi kek aa piŋ, ku ciki kaŋ e yok yiic.

11

Kaaŋ thar ki: Kɔth kek aye jam e Nhialic.

12

Ka nu e kueer kec kek aye kɔc e jam piŋ; na ele ke jɔŋditt rac bɔ, bi ku jɔt jam e kepiɔth, ke ke cii bi gam agoke kony wei.

13

Ku ka nu piny de kuur, ayek kɔc e jam piŋ, ku dɔmki ne piɔnmit: ku acinki mei, agoki gam tethiinakaŋ, ku bik rot dak cieen ekool theme ke.

14

Ku ka ci loony e kuɔɔth yiic ayek kɔc e jam piŋ, ku jɔki lɔ, agoke nyiɛɛc ne diɛɛr ee kek dieer e kaŋ ku bany ci kek bany ku kamit yek kɔɔr ka ke piire, ku ciki e luɔk apiɛth.

15

Ku ka nu e tiɔm piɛthic ayek kɔc ci jam piŋ, ku jɔki muk ne piɔn yic ku piɛth, agoki luɔk ne rum ee kek kepiɔth rom.

16

Acin raan e manyealath kooth, ku jɔ kuom nɔm piny e tony, ku tɛɛu e laŋarep thar aya; aye taau e kedaŋ nɔm, ke kɔc bɔ ɣot ke ke bi mac tiŋ.

17

Acin ke ci thiaan, ke cii bi tic; ku acin ke ci moony, ke cii bi ŋic, ago tic e kɔc niim.

18

Yak rot tht ne piŋ aa wek piŋ: raan de nɔm kaŋ, abi bɛ miɔɔc; ku raan cin nɔm kaŋ, acakaa ke ye tɔ ye kede abi noom tede ye.

19

Na wen, ke man bɔ tede yen keke mithekɔcken, ku cin te bi kek ɣeet te nu yen ne baŋ de kut e kɔc.

20

Ku aci lɛk en, yan, Moor ka kaac biice keke mithekɔckun, akɔɔrki yin.

21

Go pɔk nɔm keek, yan, Kɔcke kɔc e jam e Nhialic piŋ, ku loiki, kek aye maar ku yek mithekɔckuɔ.

22

Na wen, ekool tok e akoolke yiic, ke lɔ e abelic keke kɔckɛn e piooce, ku jɔ keek yɔɔk, yan, Bak teemku lɔɔk. Agoki abel lony.

23

Na wen, aciɛthki e abelic, ke jɔ nhi: ku jɔ amaŋ rot tuk e baaric,arek abi abel duɛɛr thiaŋ, abik duɛɛr diir.

24

Ku jɔki bɛn tede yen, bik ku packi, yan, Bɛny, wok thou. Go rot jɔt, ku nen yom ku athiakthiak de piu; agoki kɔɔc, ku lɔ wɛɛr diu.

25

Go ke thieec, yan, Nu gamdun tenou? Agoki riɔɔc, ku gɛiki, ku jɔki lueel kapac, yan, Ee raan cit ŋo ekene? raan ee yi yom yɔɔk ayi piu, agoki kede piŋ?

26

Agoki ɣet paan e Gadarai, tuoom nɔm keke Galili.

27

Na wen, aci bɛn biic e abelic, ke ram ke raan toŋ bɔ bei e panyditic, raan de guop jɔɔk rac ecaŋɣɔn, ku acin lupɔ ee cieŋ, ku cie reer ɣoot, ku ye reer e rɛɛŋ yiic.

28

Na wen, aci Yecu tiŋ, ke jɔ coot, ku cuɛt rot piny e yenɔm, ku jɔ lueel e rol dit, yan, Eeŋoda ne yin, Yecu, Wen e Nhialic Awarjaŋ? Yin laŋ, du ya leŋ wei.

29

Aci jɔŋ rac kɔn yɔɔk, an, Ba bei e raan guop. Aa ye cool e dɔm en e: go aa rek e kuɛɛt ku joth, ku jɔ aa tiit; ku jɔ kake ye mac aa dhoŋ, ku ye jɔŋ rac kuaath roor.

30

Go Yecu thieec, yan, Cɔl yin ŋa? Go lueel, yan, Remdit; luɔi ci jɔɔk juec lɔ e yeguop.

31

Goki lɔŋ, an, Du wo cieec tethuth aloŋloŋ.

32

Ku ade lunydiit e kudhuur etɛɛn, ke ke nyuath e kuurdit nɔm: goki lɔŋ, an, bi ke pal lɔ e keyiic. Go ke pɔl.

33

Go jɔɔk rac bɛn bei e raan guop, bik ku lek e kudhuur gup: go luny ebɛn lɔ piny e ke riŋ aret lek te lɔ luooŋlaŋ e baaric, ku jɔki mou.

34

Na wen, aci tiit ke ci looi tiŋ, ke ke jɔ kat, lek lɛk kɔc e panyditic ayi rɛɛr.

35

Go kɔc lɔ biic lek ke ci looi tiŋ; goki bɛn te nu Yecu, ku yokki raan wen ci jɔɔk rac jal e yeguop, arɛɛr e Yecu cok, ke ceŋ lupɔ, aci nɔm piath; agoki riɔɔc.

36

Go kɔc wen ci e tiŋ, goki keek guieer luɔi ci raan tɔ dem raan wen cii jɔɔk rac dɔm.

37

Na wen, ke kut e kɔc ebɛn kɔc ke piny e Gadarai, piny thiaak keke tɛɛn, ke jɔki lɔŋ, an, bi jal pinyden; aci riɔɔc dit ke dɔm: go lɔ e abelic, ku jɔ enɔm puk.

38

Go raan wen ci jɔɔk rac jal e yeguop go lɔŋ, an, bi tɔu ke yen;

39

go Yecu tɔ jel, yan, Dhuonye yinɔm paandu, ke jɔ kɔc guieer kadit cii Nhialic luoi yin. Go jal, ku jɔ lɔ le guieer kɔc e panyditic ebɛn kadit cii Yecu luoi yen.

40

Na wen, aci Yecu enɔm dhuny, ke jɔ loor e kɔc; aa tiit kɔc kedhie.

41

Na wen, ke raan bɔ raan cɔl Jairo, ku ye bɛny e ɣon e Nhialic: ku jɔ rot cuat piny e Yecu cok, ago lɔŋ, an, bi bɛn ɣonde;

42

ade nɔm nyan tok tei, runke acitki thieer ku rou, ku adhɔt piny ke kɔɔr thuɔɔu. Go lɔ, ku jɔ giŋ e kut e kɔc.

43

Ku tik anu, tiiŋ e cool e kueer e riɛm e run kathieer ku rou, ku aci weuke thol kedhie riɔp en akiim, ku acin akim toŋ ci e leu,

44

na wen, ke bɔ e yekɔu cieen, bi ku jiɛk lupɔde thok: go riɛm a ŋeu enɔnthiine.

45

Go Yecu lueel, yan, Eeŋa e jak ɛn? Go kɔc jai kedhie, go Petero ku kɔc cath ne yen lueel, yan, Bɛny, yin giŋ kut e kɔc ku thanyki yin, ku ba jɔ lueel, yan, Eeŋa e jak ɛn?

46

Go Yecu lueel, an, Ade raan toŋ ci a jak: aŋiɛc nɔn ci riɛl bɛn bei e yaguop.

47

Na wen, aci tik e tiŋ nɔn cii en dueer mɔɔny, ke jɔ bɛn ke lɛthe, bi ku cuɛt rot piny e yenɔm, go lɛk en e kɔc niim kedhie yen ke jiɛk en en, ku dem ci en dem enɔnthiine.

48

Go yɔɔk, yan, Nyane, rit rot: gamdu aci yi tɔ dem; lɔ tei, acin kerac.

49

Te ŋoot en ke jam, ke raan bɔ paan e bɛny e ɣon e Nhialic, bi ku yook, yan, Nyandu e thou; du Bɛny e weet be jut.

50

Go Yecu piŋ, ku jɔ bɛɛr, yan, Du riɔc: gam tei, abi guop pial.

51

Na wen, aci bɛn ɣot, ke cin raan pɛl lɔ ɣot, ee Petero, ku Jakop, ku Jɔn, ku wun duet ku man, keek kapac.

52

Kɔc aake dhiau kedhie, dhieuki meth; ku jɔ lueel, yan, Duoki dhiau; aken thou, anin tei.

53

Goki dɔl guop, aŋicki nɔn ci en thou.

54

Go ke ciɛɛc biic kedhie, ku jɔ duet dɔm cin, ku coot, yan, Nyanthiine, jɔ paac.

55

Go weike keniim bɛ puk, ku jɔ rot jɔt enɔnthiine: go ke yɔɔk, an, bik miɔɔc e kecam.

56

Go yi wun gai keke man: ku jɔ ke lom thook, ke ke cii ke ci tic bi lɛk raan daŋ.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009