New Testament
Dinka Bible 2009

Luka 7

1

Na ɣɔn, aci welke thok e luɛl e kɔc yith kedhie, ke jɔ lɔ Kapernaum.

2

Ku lim toŋ de bɛny de nɔm alathkeer kabɔt ade guop juai, akɔɔr thuɔɔu, ku ye lim nhiɛɛr bɛnyde.

3

Na wen, aci kede Yecu piŋ, ke toc roordit ke Judai, lek lɔŋ, an, bi bɛn bi limde bɛn tɔ dem.

4

Goki bɛn te nu Yecu, bik ku laŋki aret, luelki, yan, Raane ee raan piɛth raan duɛɛre kony ne luɔiye:

5

anhiaar jurda, ku aci wo yiek ɣon e Nhialic yenguop.

6

Go Yecu lɔ ke keek. Na wen, aci guɔ thiɔk ke ɣot, ke bɛny de nɔm alathkeer kabɔt ke jɔ mathke tuoc en, ku lueel, yan, Bɛnydit, du yiguop dak: yɛn cii piɛth luɔi bi yin lɔ ɣondi:

7

yen aa kɛn ɛn rot tɔ piɛth aya luɔi ban lɔ tede yin: jɔ jam lueel tei, ke mɛnhdi abi dem.

8

Ku yɛn aya yɛn ee raan ci taau e bany cok, ku nu alathkeer e yacok; na yɔɔk tok, yan, Lɔ, ka lɔ; ku na yɔɔk daŋ, yan, Ba, ka bɔ; ku na yɔɔk limdi, yan, Loi kene, ka looi.

9

Na wen, te ci Yecu kake piŋ, ke jɔ gai e yen, go rot puk, ku yook kut e kɔc kuany ecok, yan, Wek yɔɔk, yan, Gam diit cit ekene akɛn kɔn yok, acakaa Yithraelic.

10

Na wen, te ci kɔc ci tooc keniim dhuony ɣot, ke ke jɔ lim wen tok yok ke ci guop pial.

11

Na ɣɔnmiak, ke jɔ lɔ panydiit cɔl Nain: ku cath kɔc juec ne yen, kɔckɛn e piooce, ku kut diit e kɔc.

12

Na wen, aci ɣet e kalthok e panydit di, ke jɔ rɔm ke raan ci thou a ket kɔc, leere roor, ku ye mɛnh tok ne man nɔm, ku man acin nɔm moc: ku cath kut e kɔc ke panydit ne yen.

13

Te ci Bɛnydit e tiŋ, ke jɔ piɔu kok ke yen, ku yook, yan, Du dhiau.

14

Go bɛn ku jiɛk ket: go kɔc ket raan goki kɔɔc. Go lueel, yan, Dhuŋe, yin yɔɔk, yan, Jɔt rot.

15

Go raan wen ci thou ago yethar ɣany piny, ku gɔl jam. Go bɛ yinn man.

16

Go kɔc dɔm e riɔɔc kedhie: ku jɔki Nhialic leec, luelki, yan, Nebi dit aci tuol e woyiic; ku, yan, Nhialic aci kɔcke bɛn neem.

17

Go jam de luɔi ci looiye go ɣet piny de Judaya ebɛn, ku bɛi nu e yekec.

18

Go kɔcpiooce Jɔn goki Jɔn lɛk kake kedhie.

19

Na wen, ke Jɔn jɔ kɔckɛn e piooce cɔɔl kaarou, ku jɔ ke tuoc Yecu, lek thieec, yan, Ye raan wen, an, bi bɛn? ku de raan daŋ buk tiit?

20

Na wen, aci kɔc ɣet te nu yen, ke jɔki lueel, yan, Wok cii Jɔn Baptith tuoc yin, buk yin bɛn thieec, yan, Ye raan wen, an, bi bɛn? ku de raan daŋ buk tiit?

21

Ku ekool mane guop ke jɔ kɔc juec tɔ dem ne tɔɔkden ku ne ka ye ke cuil gup ku ne jɔɔk rac ci ke dɔm; ku tɔ coor juec yien.

22

Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Laki, lɛkki Jɔn ka cak tiŋ ku ka cak piŋ; coor acike tɔ yien, ŋol aciɛthki, kɔc cii wɛth dɔm acike tɔ waar, miŋ apiŋki, kɔc ci thou acike tɔ ɣɔɔr, kɔc kuany nyiin ayeke guieer welpiɛth.

23

Ku na de raan cii bi tɔ kɔth ne kedi, ka ci thieei.

24

Na wen, aci kɔc tuuce Jɔn jal, ke gɔl jam keke kut e kɔc ne kede Jɔn, yan, E we lɔ jɔɔric lak ŋo tiŋ? ee aruoor nieŋe yom, yen a lak tiŋ?

25

Ku e we lɔ biic lak ŋo tiŋ? ee raan ceŋ lupɔ lɔ nip? Tieŋki, kɔc ceŋ lupɔ ci lakelak, ku yek kak e mitemit cam, kek aye tɔu e ɣoot ke mahik yiic.

26

Ku e we lɔ biic lak ŋo tiŋ? ee nebi? Yeka, wek yɔɔk, yan, ee raan war nebi e kajuec aya.

27

Yen raan cii jam gɔɔr ne kede ki, yan, Tiŋ, yɛn tooc tunydi e yinɔm tueŋ, Raan bi kueerdu looiyic apiɛth e yinɔm tueŋ.

28

Wek yɔɔk, yan, Ne kɔc yiic kɔc ci dhieeth e diaar, acin nebi nu nebi diit war Jɔn Baptith; ku raan koor cin naamde raan nu e ciɛɛŋ de Nhialicyic yen adit awar en.

29

Go kɔc ci welke piŋ kedhie, ayi kɔc e atholbo tɔ kut, agoki piath e Nhialic piɔu leec, wen ci ke baptith e baptinh e Jɔn.

30

Ku Parithai keke bany e kɔc wɛɛt e loŋ, ke ke jɔ jam nu e Nhialic piɔu ne keden rɛɛc, wen keneke baptith e baptinh e Jɔn.

31

Go Bɛnydit lueel, yan, Ba rem e ekoole jɔ thɔɔŋ ŋo? ku citki ŋo?

32

Acitki miththii rɛɛr e thuukic, ke ke ye rot cɔɔl, yan, Wo ci kaaŋ kuoth week, ku wek ken coŋ; wo ci dhuoor e weniim, ku wek ken dhiau.

33

Jɔn Baptith aci bɛn ke cie cam e kuin ku cie dek e mɔu; aguɔki lueel, yan, Ciɛth ke jɔŋ rac.

34

Wen e raan aci bɛn ke ye cam ku deh; aguɔki lueel, yan, Tiŋ raane, ee mamith ku ye raan e dek e mɔu aret, ku ye mɛthe e kɔc e atholbo tɔ kut keke kɔc e kerac looi!

35

Ku pɛlenɔm aye tɔ ye yic ne mithke kedhie.

36

Na wen, ke cɔɔl raan toŋ de Parithai, yan, bi cam ke ye. Ku jɔ lɔ ɣon e Parithai, le ku nyuuc ten ee kɔc cam.

37

Ku ade tiiŋ nu panydit, tiiŋ rac; na wen, aci piŋ nɔn reere Yecu ten ee kɔc cam ɣon e Parithai, ke bii gun e alabatha deyic miok ci tumetum,

38

bi ku kɛɛc e yecok cieen ke dhiau, ku gɔl e wɛk ecok e piu ke nyin, ku jɔ ke weec e nhiim ke yenɔm, ku ciim cok, ku tɔc keek e miok ci tumetum.

39

Na wen, ke Parithai wen ci Yecu cɔɔl, te ci en e tiŋ, ke jɔ lueel e yepiɔu, yan, Raane, tee ye nebi, adi ci tiiŋe ŋic, tiiŋ e jak en, ku adi ci taude ŋic; ee tiiŋ e kerac looi.

40

Go Yecu bɛɛr, yook, yan, Thimon, yɛn de ke lɛk yi. Go lueel, yan, Bɛny e weet, luel kedu.

41

Go lueel, an, Ade raan nu raan ci kɔc dhɛɛn kaarou: ŋɛk aci dhɛn weu cit jinii kathieer, ku dhɛn ŋɛk ke cit jini tok tei.

42

Na wen, te cin kek weu bik bɛ cuol en, ke ke jɔ pɔl kaarou ne dhueeŋ. Jɔ lɛk ɛn, yan, Ne keek kaarou, eeŋa bi e nhiaar aret?

43

Go Thimon bɛɛr, yan, Aya lueel, yan, Raan ci pal kajuec, en abi e nhiaar aret. Go yɔɔk, yan, Yin e loŋ tiiŋ nɔm.

44

Go yenɔm wɛl tik, ku yook Thimon, yan, Ci tiiŋe tiŋ? Yɛn e bɛn ɣondu, ku yin ken a gam piu waak ɛn ke yacok: ku tiiŋe aci a waak cok e piu ke nyin, ku weec keek e nhiim ke yenɔm.

45

Yin ken a ciim; ku tiiŋe, gɔl te wen ba yɛn ɣot, aɣet ci enɔɔne aken a pɔl cok e ciem.

46

Yin ken a tɔc nɔm e miok: ku tiiŋe aci a tɔc cok e miok ci tumetum.

47

Yen a lɛk ɛn e yin, yan, Karɛcke, ciɛk an, juecki, acike pal en; nɔn ci en a nhiaar aret: ku raan ci pal kethiinakaŋ, nhieerde abi kuur tei.

48

Ku jɔ tik yɔɔk, yan, Karɛcku acike pɔl.

49

Go kɔc rɛɛr e yen etok ten ee kɔc cam, agoki jam gɔl e kepiɔth, yan, Eeŋa eraane raan e karac pɔl aya?

50

Go tik yɔɔk, yan, Gamdu aci yi kony; lɔ tei, acin kerac.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009