New Testament
Dinka Bible 2009

Luka 11

1

Na ɣɔn, a lɛŋ tedaŋ, ku jɔ lɔŋ pɔl, go raan toŋ e kɔcken e piooce lueel, yan, Bɛnydit, wɛɛte wook e lɔŋ, acit man waan weete Jɔn kɔckɛn e piooce aya.

2

Go ke yɔɔk, yan, Te ya wek lɔŋ, ke yak lueel, yan, Waada nu paannhial, tɔ rinku rieuwe. Tɔ ciɛɛŋdu bɔ. Ye kede piɔndu tɔ loi e piny nɔm, cit man e ye looi paannhial.

3

Ye wo miɔɔc e akoolnyiin e ke buk aa cam.

4

Ku ye wo pal karɛckuɔ; ku wook aya wo ye kɔc pɔl kedhie kɔc cath ne kanykuɔ. Ku du wook e lɛɛr e themic; ye wo luok e kerac.

5

Go lɛk keek, yan, Eeŋa ne weyiic, raan de mɛthe, ku bi lɔ tede yen e wɛɛric cil, le ku lueel, yan, Math, dhɛne ya kuiin ci pam kadiak;

6

ade mɛthedien ci bɛn te nuo yɛn, ke keny, ku acin ke gɔɔŋ ɛn en;

7

go raan nu ɣoot lueel, yan, Du ya jut guop: ɣot aci guɔ gaar, ku mithki acik tɔc e yayɔu; yɛn cii rot dueer jɔt, la yi miɔɔc?

8

Wek yɔɔk, yan, Ciɛk, an, cii rot bi cak jɔt, miɔɔc, ne baŋ de maath, ka bi rot dhil jɔt ku jɔ miɔɔc ne ka kɔɔr kedhie, ne baŋ wen cool en e lip.

9

Ku wek yɔɔk, yan, Yak lip, ke we bi aa miɔɔc; yak koor, ku abak aa yok; yak ɣot tɔɔŋ thok, ku abi liep week.

10

Raan ebɛn raan e lip, aa ye miɔɔc; ku raan e koor ee yok; ku raan e ɣot tɔɔŋ thok aye liep ɣot.

11

Ku na de raan e weyiic raan de nɔm mith, ku te lip mɛnhde kuin tede yen, bi miɔɔc e kɔɔi? Ku na lip rɛc, bi miɔɔc e kerac, le enyin e rɛcic?

12

Ku na lip tuɔŋ, bi miɔɔc e mancieei?

13

Ku te ŋiɛc wek mithkun miɔɔc ne kapiɛth, wek kɔc rac, na Wuoorduon nu paannhial cii kɔc lip en bi dhil miɔɔc ne Weidit Ɣer?

14

Na ɣɔn, acieec jɔŋ rac jɔŋ cin thok. Na wen, aci bɛn bei, ke raan wen cin thok, ke jam; go kut e kɔc gai.

15

Go kɔc kɔk e keek lueel, yan, Ee jɔɔk rac cieec ne Beeldhebub bɛnydiit e jɔɔk rac.

16

Ku them e kɔc kɔk, ke ke kɔɔr gok tede yen, gok bɔ nhial.

17

Go ke cik tak e kepiɔth ŋic, ku lueel, yan, Na teer kɔc ke paan tok ke baai aa riaak; ku na teer kɔc ke dhien tok ke dhien aa riaak.

18

Ku na teer Catan rot, ke ciɛɛŋde bi kɔɔc adi? Ne jamduon luɛlki, yan, aa jɔɔk rac cieec ne Beeldhebub.

19

Ku na ya jɔɔk rac cieec ne Beeldhebub, ku na mithkun, yek jɔɔk rac cieec ne ŋa? Keek abik aa kɔc e loŋdun jɔɔny.

20

Ku na ya jɔɔk rac cieec ne ciin e Nhialic, ke ciɛɛŋ de Nhialic ki, ci bɛn tede weeke.

21

Te muke raan ril ka ke tɔŋ ku tiit paande, ke weuke ayek jɔ tɔu apiɛth;

22

ku te bi raan ril e yen, ku tiɛɛm en, ke jɔ kakɛn e tɔŋ noom tede yen, kakɛn ee yen ke rot ŋɔɔth, ku jɔ weukɛn ci peec tek.

23

Raan reec mat keke yɛn ka de ater ke yɛn; ku raan reec gueer e yalɔɔm ke thiei wei.

24

Te ci jɔŋ rac bɛn bei e raan guop, ke jɔ te cin piu aa caath, ke kɔɔr te bi en lɔŋ thin; na wen, acin te ci yok, ke jɔ lueel, yan, Yɛn bi anɔm dhuony ɣondien waan jal ɛn thin.

25

Na wen, aci bɛn, ke yok ɣot aci weec aci yic lak.

26

Go lɔ, ku cɔl jɔɔk rɛc kɔk kadherou jɔɔk war en e rac, goki bɛn, ku lek ɣot, ku jɔki ɣap thin; ago tau de raane taudɛn cieen go rac awar taudɛn thɛɛr.

27

Na wen, te ŋoot en ke luel kake, ke tiiŋ tok e kut e kɔc yiic ke jɔ yerol jɔt, lueel, yan, Thieithieei e yany ci yi dhieeth, ku thin ci thuat!

28

Go lueel, yan, Aŋuan luɔi bi yin e lueel, yan, Thieithieei e koc e jam e Nhialic piŋ, ku yek dot.

29

Na wen, aci kut ditt e kɔc gueer, ke gieŋic, ke jɔ jam gɔl, yan, Rem enɔɔne ee rem rac, akɔɔrki gok bik tiŋ; ku acin gok bi yien keek, ee gok de nebi Jona tei.

30

Acit man ɣɔn ee Jona gok cii kɔc ke Ninebe tiŋ agoki gai, en abi Wen e raan aa gok bii rem enɔɔne tiŋ agoki gai.

31

Tiiŋ malik de piny cieen abi rot jɔt ekool e guieereloŋ keke rem de enɔɔne etok, ago ke yiek yieth gaak: aci bɛn te le piny thar guut, bi wel ke Tholomon bɛn piŋ wel ke pɛlenɔm; ku raan dit e Tholomon ki ene.

32

Kɔc ke Ninebe abik rot jɔt ekool e guieereloŋ ne rem de enɔɔne etok, agoki ke yiek yieth gaak: acik kepiɔth puk ne guieer cii Jona ke guieer wel; ku raan dit e Jona ki ene.

33

Acin raan e manycalath kooth, ku jɔ taau te cii en tiec, ku cii tɛɛu e kedaŋ thar aya, aye taau nhial e kedaŋ nɔm, ke kɔc bɔ ɣot ke ke bi mac tiŋ apiɛth.

34

Nyin ee many e guop riaau: na piath nyindu, ke yin ɣer guop ebɛn; ku na rac nyindu, ke yin col guop ecut ayik yiyic.

35

Ye rot tiit ke keɣer nu yiguop ke cii bi aa cuɔl.

36

Te ci guopdu ɣɛɛr ebɛn, ku cin tethiin col, ka bi jɔ ɣɛɛr ewic ebɛn, cit man ee riau de manyealath yi riaau.

37

Na wen, te ŋoot en ke jam, ke cɔɔl raan toŋ de Parithai, yan, bi lɔ cam ke yen: go lɔ ɣot, le ku nyuuc ten ee kɔc cam.

38

Go raan e Parithai tiŋ wen ciem en ke ken kɔn piny, go gai.

39

Go Bɛnydit yɔɔk, yan, Wek Parithai enɔɔne, wek ee biny coth kɔu abi ɣɛɛr, ku cuɔthki aduɔk kɔu; ku weyiic thin acik thiaŋ e wath ku kerac.

40

Wek dhan, Acieŋ e cak ke nu biic, ken ke nu thin cak aya?

41

Aŋuan luɔi ba wek kɔc kuany nyiin miɔɔc ne ka cath ne week; ku tieŋki, kaŋ kedhie ayek ɣɛɛr tede week.

42

Amawoou ne week, wek Parithai! we ye wal juaar, yi mint, ku rue, ku wal ebɛn, gamki Nhialic toŋ wen thieer kek, ku yak guieereloŋ woocyic keke nhieer e Nhialic: kake adi cak ke dhil aa looi, ku caki kak awen e pɔl ayadaŋ.

43

Amawoou ne week, wek Parithai! wek nhiaar reer aa wek reer e thony piɛth niim e ɣoot ke Nhialic yiic, ku nhiaarki thiec ee kɔc week thieec e thuk yiic.

44

Amawoou ne week, wek kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai, kɔc de yac aguk! wek cit rɛŋ cii tiec, go kɔc cath e keniim nhial goki kuc.

45

Go raan tok e bany ke loŋ jɔ bɛɛr, yook, yan, Bɛny e weet, luɛl lueel yin ekake, ke yin e wook lat aya.

46

Go lueel, yan, Amawoou ne week aya, wek bany ke loŋ! wek ee kɔc yink kɔɔth kathiek e ke doony, ku wegup we cii kathiek e jak e ciin tok.

47

Amawoou ne week! wek ee rɛŋ ke nebii yik, nebii ɣɔn cii warkun nɔk.

48

Ee yin, wek ee caatɔɔ enɔɔne e gam ca wek luɔi de warkun gam; ee kek e nak keek, ku wek aye rɛŋken yik.

49

Yen a lueele Nhialic en ne pɛl e yenɔm, yan, Yɛn bi nebii tuoc keek ayi tuuc, ku abik kɔc kɔk e keek nɔk abik thou, ku yɔŋki kɔk:

50

ke riɛm de nebii kedhie, riɛm ci leu gɔl te ɣɔn ciɛke piny aɣet ci enɔɔne, ke bi thieec tede rem de enɔɔne;

51

gɔl e riɛm de Aabel aɣet riɛm de Dhakaria, raan ci nɔk e kaam de yin de lam keke luaŋdiit e Nhialic: wek yɔɔk eyic, yan, Abi thieec tede rem de enɔɔne.

52

Amawoou ne week, wek bany ke loŋ! we ci mukihaar de ŋinydekaŋ jɔt; wegup wek ken lɔ ɣot, ku kɔc wen, an, lek ɣot, acak ke peen.

53

Na wen, te lueel en kake, ke kɔc e loŋ gɔɔr ku Parithai ke ke gɔl ater ne yen aret, ku themki luɔi bi kek e tɔ jam ne kajuec:

54

acik buuth, luɔi bi kek e cak thok ne ke lueel, ke bik lɔ gaany.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009