New Testament
Dinka Bible 2009

Luka 10

1

Na wen, aci kake thok, ke Bɛnydit jɔ kɔc kɔk kathierdherou cɔɔl aya, ku tɔɔc keek rene kapac ku rene kapac, bik lɔ panydit ebɛn ku baai ebɛn, te bi en dap bɛn thin.

2

Go keek yɔɔk, yan, Ka ci luɔk ajuecki, ku kɔc e luui aliki. Yen aa wek Bɛnydit e ka ci luɔk lɔŋ, yan, bi kɔc e luui tuɔɔc domdɛn ci luɔk.

3

Laki tei: tieŋki, wek tuɔɔc cit man ee amithook lɔ e aŋuooth yiic.

4

Duoki kiith e weu muk, ayi athep, ayi war: ku duoki raan daŋ e thieec kueer.

5

Ku ɣon ba wek lɔ thin, ke jaki kɔn lueel, yan, E mat tɔu ke ɣone.

6

Ku na nu raan nhiaar mat thin, ke mandun abi reer ke yen: ku na liu, ka bi rot pɔk week.

7

Ku jaki cool e ɣone guop, ke we ye cam ku dɛkki ne ka bi yien week: raan e luui ee roŋ ke ariopde. Duoki ɣoot wil.

8

Ku panyditt la wek thin, ku tɔ kɔc week e kamaan, ke we ye ka ci taau e weniim cam:

9

ku taki kɔc tok dem kɔc nu thin, ku yɔɔkki keek, yan, Ciɛɛŋ de Nhialic aci ɣeet tethiɔk ke week.

10

Ku panydiit la wek thin, ku cii kɔc we tɔ ye kamaan, ke we jɔ lɔ biic e ciɛɛr ke paane yiic, ku luɛlki, yan,

11

Ayi tɔɔr e panyduondit tɔɔr wen ci nuɛt e wogup, yen a weecku wei, jany jieeny wok week ka! Ku jaki kene ŋic, yan, Ciɛɛŋ de Nhialic aci ɣeet tethiɔk ke week.

12

Ku week yɔɔk, yan, Ketuc bii Thɔdom yok acii bi kit keke ketuc bii panydiite yok ekoole.

13

Amawoou ne yin, Koradhin! Amawoou ne yin, Bethaida! tee kadit ril ci looi e Turo ku Thidon cit man ci ke looi e weyiic, adi cik kepiɔth puk ɣɔn thɛɛr, ke ke ceŋ cuɛl ku yek reer e aropic.

14

Ku ketuc bii Turo ku Thidon yok acii bi kit keke ketuc bak yok.

15

Ku yin Kapernaum, yin ci jat nhial aɣet paannhial, yin bi bɛɛi piny aɣet paan e kɔc ci thou.

16

Raan piŋ kedun, ke piŋ kedi; ku raan reec week, ke reec ɛn; ku raan reec ɛn, ke reec raan e toc ɛn.

17

Na wen, ke kɔc kathierdherou ke ke jɔ keniim dhuny, ke ke mit piɔth, ku jɔki lueel, yan, Bɛnydit, aɣɔl jɔɔk rac ayek keda gam ne rinku.

18

Go ke yɔɔk, yan, Yɛn e Catan tiŋ ke loony piny paannhial cit man e wiledeŋ.

19

Tieŋki, wek gam riɛl ba wek karac kac e wecok, ayi mancieei, ku gam week riɛl ba wek riɛl diit e raan de ater tiaam ebɛn: ku acin ke bi week nɔk anandun.

20

Ku duoki piɔth mit ne ecooke, yan, ee jɔɔk rac kedun gam; aŋuan luɔi ba wek piɔth miɛt ne gaar ci rinkun gɔɔr paannhial.

21

Ku ne thaar mane guop ke Yecu jɔ piɔu miɛt ne Weidit, ku lueel, yan, Yin lɛɛc, Waar, luɔi ci yin kake mɔny kɔc pel ku kɔc de niim, ku jɔ keek nyuoth mithi. thiiatetet: ee yen, Waar; en aci guɔ miɛt e yiniɔu.

22

Kaŋ kedhie aci Waar ke yien ɛn: ku acin raan ŋic Wende, nɔn ee yen ŋa, ee Wun etok, ku acin raan ŋic Wun, nɔn ee yen ŋa, ee Wende etok, ku raan nu e Wende piɔu luɔi bi en e nyuoth en.

23

Go rot pɔk kɔcpiooce, ku yook keek kapac, yan, Thieithieei e nyin tiŋ ka tieŋki:

24

wek yɔɔk, yan, Nebii juec ayi maliik acik piɔth dɛ luɔi tiŋ kek ka wɔiki, ku akenki ke tiŋ; ku luɔi piŋ kek ka piɛŋki, ku akenki ke piŋ.

25

Na wen, ke raan tok jɔt rot, ee bɛny de loŋ, ku jɔ them, thieec, yan, Bɛny e weet, eeŋo ba looi ke ban piir athɛɛr lɔɔk lak?

26

Go lueel, yan, Eeŋo ci gɔɔr e loŋic? Ye kueen adi?

27

Go bɛɛr, yan, Yin bi Bɛnydit Nhialicdu nhiaar e piɔndu ebɛn, ku weiku ebɛn, ku riɛldu ebɛn, ku nɔmdu ebɛn: ku nhiaar raan rɛɛr ke yin cit man nhiɛɛr yin rot.

28

Go lueel, yan, Aci tiiŋ nɔm: na loiye wule, ke yin bi piir.

29

Go kɔɔr luɔi bi en rot kɔl, en eraane, ku jɔ Yecu thieec, yan, Ku raan rɛɛr ke yɛn yen ee ŋa?

30

Go Yecu bɛɛr, yan, Ade raan e jel Jeruthalem le Jeriko, ku jɔ rɔm ke cuɛɛr; na wen, ke ke door lupɔde bei e yeguop, goki dui, ku jɔki jal, ku nyieeŋki piny ke deyic wei.

31

Na wen, ke bɛny toŋ e ka ke Nhialic ke biiye piny e kueere, go tiŋ, ku jɔ rot yal e kueer biaktui, ku teek.

32

Ayi raan e Lebi aya, te ci en ɣeet te nu raan, ke woi, ku jɔ rot yal e kueer biaktni, ku teek.

33

Na wen, ke raan toŋ e Thamaria keny etɛɛn, ku jɔ bɛn te nu raane: na wen, aci e tiŋ, ke jɔ piɔu kok ke yen,

34

ago lɔ te nu yen, ku jɔ ɣaan tok deer, wen ci en ke tɔc e miok keke wany, ku tɛɛu e mulde kɔu, ku bii ɣon e kamaan, go jɔ muk apiɛth.

35

Na ɣɔnmiak, te jel en, ke jɔ rial bɛɛi bei, yin raan de ɣot, ku yook, yan, Muk apiɛth; ku na de weu kɔk ci yin ke ye ɣɔɔc, ke yin ba cuoot miak, te can bɛn.

36

Ne yin, an, Ne keyiic kadiak eeŋa ci rot tɔ ye raan rɛɛr ke raan wen ram ke cuɛɛr e kaŋ rum?

37

Go lueel, yan, Ee raan wen ci piɔu kok ke yen. Go Yecu yɔɔk, yan, Lɔ, ku ye looi wuya.

38

Na wen, aciɛɛthki kueer, ke jɔ lɔ paan tok; go nyuooc e tiiŋ toŋ cɔl Martha.

39

Ku ade nɔm nyankene cɔl Mari, nyan ci nyuc e Yecu cok, ke piŋ welke.

40

Na wen, ke Martha nuan aret ke luɔi dit, ku jɔ bɛn te nu yen, bi ku lueel, yan, Bɛnydit, luɔi ci nyankai a pal luɔi yatok, cin kedu thin? Yɔɔke bi a kony.

41

Go Yecu bɛɛr, yook, an, Martha, Martha, yin ci piɔu diɛɛr ku ci nuan e kajuec:

42

ee tok tei en dak: ku Mari aci baŋ piɛth lɔc, baŋ cii bi nyaai tede yen.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009