Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Marko 9

1

Go lɛk keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Ade kɔc kɔk e kɔc yiic kɔc kaac etene, kɔc ci thuɔɔu bi thieep, te ŋoot kek ke ke ken ciɛɛŋ de Nhialic tiŋ ke bɔ keke riɛldit.

2

Na wen, aci nin aa dhetem, ke Yecu nom Petero, ku Jakop, ku Jɔn, leer keek e kuurditt baar nɔm kapac pei: go yeguop puk aye guop daŋ e keniim:

3

go lupɔɔke lɔ riauriau, abik ɣɛɛr ewic, awar ɣɛɛr dueere raan lupɔɔ tɔ ɣer.

4

Na wen, ke Elija tul e kelɔm keke Mothe: ku ajamki ne Yecu.

5

Go Petero bɛɛr, ku lek Yecu, yan, Bɛny, apiɛth nɔn tɔu wok ene: jɔku kɛɛt yik kadiak, ee tok kedu, ku tok kede Mothe, ku tok kede Elija.

6

Akuc loŋ piɛth adi ci lueel; acik guɔ riɔɔc aret.

7

Na wen, ke luat bɔ kum ke piny: ku bɔ rol e luatic, rol lueel en, yan, Wendien nhiaar ki, ekene: yak kede piŋ.

8

Na wen, e tethiine, acik piny liaap, ke cin raan cik bɛ tin, ee Yecu etok keke keek.

9

Na wen, abiki piny e kuurdit nɔm, ke ke lom Yecu thook, yan, E cin raan lɛkki ka cak tiŋ, te ŋoote Wen e raan ke ken rot guɔ jɔt e kɔc ci thou yiic.

10

Goki jame muk e keyac, ke ke ye rot thieec kapac, yan, Jon jɔte raan rot e kɔc ci thou yiic ee kaŋo?

11

Goki thieec, yan, Eeŋo ye kɔc e loŋ gɔɔr e lueel, yan, bi Elija dhil kɔn bɛn?

12

Go ke yɔɔk, yan, Elija abi kɔn bɛn eyic, go kaŋ bɛ puk tɔ ke piɛth kedhie: ku ci gɔɔr adi ne kede Wen e raan, nɔn bi en kajuec dhil guum, ku dhal guop?

13

Ku wek yɔɔk, yan, Elija e guɔ bɛn, ku acik luoi kede kekpiɔth, cit man ci e gɔɔr ne kede.

14

Na wen, acik bɛn te nu kɔcpiooce, ke ke tiŋ kut diit e kɔc acik keek tuɔɔk, ku tiŋki kɔc e loŋ gɔɔr aguiirki ne keek.

15

Na wen, etethiine, aci kut e kɔc e tiŋ, ke ke gai aret, goki riŋ ke lɔ te nu yen lek mɔɔth.

16

Go kɔc e loŋ gɔɔr thieec, yan, Eeŋo guiɛɛrki ne keek?

17

Go raan tok e kut e kɔc yiic bɛɛr, yan, Bɛny e weet, yɛn e wendi bɛɛi tede yin, wen cii jɔŋ rac dɔm jɔŋ cin thok;

18

ku te de en te dɔm en en, ke deeny piny erup: ago ayɔk gut e yethok, ku reem elec, go lɔ ke nɔl: guɔ lɛk kɔckuon e piooce luɔi bi kek e cieec; ku akenki leu e ciec.

19

Go bɛɛr, lueel, yan, Rem reec gam oou! ba ceŋ e weyiic e run kadi? ba kedun guum e run kadi? bɛɛiki te nuo yɛn.

20

Goki bɛɛi te nu yen: na wen, aci jɔŋ rac e tiŋ, ke jɔ meth tɔ lɔ juɔkiaŋ; go wiik en meth, ku dɛɛl rot piny abi ayɔk gut e yethok.

21

Go wun thieec, yan, Ye run di run e dɔme kene ye? Go lueel, yan, Te waan ee yen meth.

22

Ku aye cool e cuat mɛɛc ayi piu yiic, an, nɛk: ku na de ke duɛɛre leu, ke yi kok piɔu we wook, ago wo kony.

23

Go Yecu yɔɔk, yan, Te ŋic yin gam, kaŋ ayeke leu kedhie tede raan e gam.

24

Go wun meth coot enɔnthine, go piu lony e yenyin, ku lueel yan, Aca gam, Bɛnydit; kony ɛn ne kuny kuoc ɛn gam.

25

Na wen, aci Yecu kut e kɔc tiŋ nɔn bi kek e ke riŋ etok, ke jany jɔŋ rac, yook, yan, Yin jɔŋ miŋ cin thok, yin yɔɔk, yan, Ba bei, ku du be lɔ e yeguop.

26

Go kiu, ku tɔ meth lɔ juɔklaŋ, ku jɔ bɛn bei: go guɔ ciet raan ci thou; arek abi tedit e kɔc e lueel, yan, Aci thou.

27

Go Yecu meth dɔm cin, ku jɔt nhial; ago rot jɔt.

28

Na wen, aci bɛn ɣot, ke thieec kɔckɛn e piooce pei kapac, yan, Eeŋo ken wok e leu e ciec?

29

Go ke yɔɔk, yan, Ke cit ekene acin ke dueer e tɔ bɔ bei, ee lɔŋ etok keke rɛɛc reece raan cam.

30

Na wen, acik jal etɛɛn, ke ke jɔ teek e Galili; ku acii kɔɔr luɔi bi en dɛ raan bi e ŋic.

31

Ee kɔckɛn e piooce wɛɛt, yook keek, yan, Wen e raan aci taau e kɔc cin, ku abik nɔk; na miak, aci nɔk, ka bi rot bɛ jɔt e nin ee kek diak.

32

Ku akenki jame yokic, ku acik riɔɔc e thiec thieec kek en.

33

Goki bɛn Kapernaum; na wen, anu ɣoot, ke ke thieec, yan, Eeŋo e tɛɛrki wapac wen kueer?

34

Goki lɔ lik: luɔi ee yen dit en e teerki kapac kueer.

35

Go nyuc piny, ku cɔɔl kɔc kathieer ku rou; ku yook keek, yan, Na de raan kɔɔr luɔi bi en lɔ tueŋ, ke ye tɔu e kɔc cok cieen kedhie, abi aa mɛnh e kɔc luooi kedhie.

36

Ku noom mɛnhthiinakaŋ, tɛɛu e keyiic cil: na wen, ke boom, ku yook keek, yan,

37

Raan ebɛn raan bi mɛnhthiin tok dɔm, mɛnh toŋ cit mɛnhe, ne baŋ de rinki, ka ye yɛn e dɔm; ku raan dɔm ɛn, acie yɛn e dɔm, ee raan e toc ɛn yen e dɔm.

38

Go Jɔn lueel, yan, Bɛny e weet, wo e raan tiŋ aciec jɔɔk rac ne rinku, raan cii wook e kuany cok: agoku peen, luɔi cii en wook e kuany cok.

39

Go Yecu lueel, yan, Duoki pen: acin raan bi luɔi dit looi ne rinki, ku dueer a dap lɛk kerac.

40

Raan cin ater ke wook en aye raanda.

41

Raan bi week miɔɔc e biny e piu ka dɛkki ne rinki, luɔi aa wek kɔc ke Kritho, wek yɔɔk eyic, yan, Aci bi tɔu ke cin ariopde.

42

Ku raan bi mɛnh tok e miththiike yiic tɔ wac kaŋ mith gam ɛn, adueer ŋuan tede yen, te mɛce gok dht e pii e guar e yeyeth, ku cuɛte wiir.

43

Ku na yicin, te tɔ en yi wac kaŋ, ke tɛɛme wei: adueer ŋuan tede yin, te le yin tede piir ke yi cin ciin tok, ne luɔi bi yin cath we cin kaarou, ago lɔ giɛna (en aye terɛɛc etaiwei,) tede many cii dueere leu ne nak anande,

44

te cii thiende e thou, ku cii mac e nɔk anande.

45

Ayi yicok, te tɔ en yi wac kaŋ, ke tɛɛme wei: adueer ŋuan tede yin, te le yin tede piir, ke yi cin cook tok, ne luɔi bi yin dɛ cok kaarou, ku bi yi cuat e giɛnayic,

46

te cii thiende e thou, ku cii mac e nɔk anande.

47

Ayik yinyin, te tɔ en yi wac kaŋ, ke tuke bei: adueer ŋuan tede yin, te le yin e ciɛɛŋ de Nhialicyic weke nyin tok, ne luɔi bi yin cath we nyin kaarou, ku bi yi cuat e giɛnayic;

48

te cii thiende e thou, ku cii mac e nɔk anande.

49

Raan ebɛn abi tɔ wac e mac, ku ke ci lam ebɛn ku nak abi tɔ wac e amiiɔ.

50

Amilɔ yen apiɛth: ku na ci amilɔ guɔ liɛɛr ethuat, bak tɔ wac e ŋo? Yak dɛ amilɔ e weyiic, ku yak reer ediu wapac.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009