Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Marko 8

1

Na ɣɔn e akoolke, aci kut ditt e kɔc bɛ gueer, ku cinki kecam, go Yecu kɔckɛn e piooce cɔɔl tede yen, ku yook keek, yan,

2

Yɛn e piɔu kok wo kut e kɔc, luɔi ci kek tɔu ne yɛn nin acik aa diak enɔɔne ku acinki kecam:

3

ku te ta yɛn keek jel lek paanden, ke ke ken kethook jak, ka bike tiaam kueer; kɔk e keyiic aake bɔ temec.

4

Go kɔckɛn e piooce bɛɛr, yan, Ee tenou bi raan kecam yok, kecam bi kɔcke tɔ kueth e jɔɔric etene?

5

Go ke thieec, yan, Ee kuiin ci pam kadiaa cath ne week? Goki, yan, Ee dherou.

6

Go kut e kɔc yɔɔk bik nyuc piny: na wen, ke kuany kuiin ci pam kadherou, ku jɔ Nhialic leec, go ke waak yiic, ku gɛm keek kɔckɛn e piooce, bik ke taau e kɔc niim; goki ke taau e kut e kɔc niim.

7

Ku ciɛthki ne rec thii toktook: na wen, ke ke thieei, ku jɔ ke yɔɔk, bik ke taau e keniim ayadaŋ.

8

Goki cam, abik kuɛth: goki kak athueithuei wen ci doŋ kuany e dioony yiic kadherou.

9

Ku kɔc wen ci cam acitki agum kaŋuan: ku jɔ ke tɔ jel.

10

Go lɔ e abelic enɔnthiine keke kɔckɛn e piooce etok, ku bi paan e Dalmanutha.

11

Na wen, ke Parithai e ke bɔ, bik ku gɔlki teer ne yen, akɔɔrki kegok gɛiye tede yen kegok bɔ nhial, them kek en.

12

Go wei nhial aret, ku lueel, yan, Eeŋo kɔɔr rem de enɔɔne kegok gɛiye? wek yɔɔk eyic, yan, Acin kegok gɛiye bi gam rem de enɔɔne.

13

Go ke nyaaŋ piny, ku be lɔ abelic, jel le lɔɔk.

14

Na wen, acik kuin ruooi; ku acin ke cath ke keek e abelic, ee kuin tok tei kuin ci pam.

15

Go ke yɔɔk, yan, Yak cath aŋiɛcki, yak rot tiit e luɔu de Parithai, ayi luɔu de Kerod.

16

Goki jam kapac, luelki, yan, Ee luɔi cin wok niim kuin.

17

Na wen, aci Yecu ye ŋic, ke thieec keek, yan, Eeŋo tɛɛrki ne cin cien wek niim kuin? Ŋuɔɔtki e we kuc kaŋ, ku caki kaŋ e piŋ? ŋuɔɔtki e we ril piɔth?

18

We de nyin, ku caki ye daai? ku we de yith, ku caki ye piŋ? ku caki weniim e tak?

19

Waan waak ɛn kuiin ci pam yiic kadhic e agum kadhieny de kɔc yiic, cak dioony kuany kadiaa, dioony ci thiaŋ ne kak athueithuei? Goki lueel, yan, Thieer ku rou.

20

Ayi waan can kuiin waak yiic kadherou e agum kaŋuan de kɔc yiic, cak dioony kuany kadi, dioony ci thiaŋ ne kak athueithuei? Goki lueel, yan, Dherou.

21

Go ke thieec, yan, Ŋuɔɔtki ke we cii kaŋ e piŋ?

22

Goki bɛn Bethaida. Na wen, ke ke bii cɔɔr tede yen, ku jɔki lɔŋ ke bi jak.

23

Go cɔɔr dɔm cin, ku thel bei wutic; na wen, ke ŋuut nyin, ku thɛny ecin e yeguop, ku thieec, yan, De ke ci tiŋ?

24

Go enyin jɔt, ku lueel, yan, Yɛn woi kɔc, ee luɔi aa yɛn ke tiŋ acit tiim, ke ke cath.

25

Na wen, ke be ecin thany e yenyin, ku tɔ jɔt enyin. Go nyin bɛ lɔ teden, ku jɔ kɔc woi egɔk kedhie.

26

Go tɔ lɔ paande, ku lueel, yan, Du lɔ wutic, ku du lek raan daŋ nu wutic ayadaŋ.

27

Na wen, ke Yecu jel keke kɔckɛn e piooce lek bɛi ke Kaidhareia de Pilip: go kɔckɛn e piooce thieec kueer, yan, Ye kɔc lueel, an, aa ŋa?

28

Goki bɛɛr yan, Jɔn Baptith: ku ye kɔc kɔk lueel, yan, Eiija; ku lueel kɔc kɔk, yan, Raan toŋ de nebii.

29

Go ke thieec, yan, Na week, yak lueel, yan, aa ŋa? Go Petero bɛɛr, lueel, yan, Yin ee Kritho.

30

Go ke lom thook, yan, E cin raan lɛkki yen.

31

Na wen, ke ke jɔ gɔl e weet, yan, Wen e raan abi kajuec dhil guum, ku bi dhil rɛɛc e roordit, ku banydit ke ka ke Nhialic, ku kɔc e loŋ gɔɔr, ku bi dhil nɔk, na miak, aci nhi aa diak, ka bi rot bɛ jɔt.

32

E jame lueel a piŋ raan ebɛn. Na wen, ke Petero dɔm Bɛny cin, ku jɔ jɔɔny.

33

Go rot puk, ku woi kɔckɛn e piooce, ku jɔ Petero jɔɔny, lueel, yan, Lɔ e yakɔu cieen, Catan: acie ka ke Nhialic kek tuɔɔme e yipiɔu, ee ka ke kɔc tei.

34

Go kut e kɔc cɔɔl keke kɔckɛn e piooce, ku yook keek, yan, Na de raan kɔɔr luɔi bi en a biɔɔth cok, e ye rot nyɔŋ, ku jɔt timdɛn ci riiu nɔm, ku jɔ a kuany cok.

35

Raan ebɛn raan kɔɔr luɔi bi en weike kony, ka bi weike mɔɔr; ku raan ebɛn raan bi weike mɔɔr ne biakdi, ku ne biak de welpiɛth, ka bi weike kony.

36

Ku piathde akou tede raan, te ciɛm en piny nɔm ebɛn, ku mɛɛr weike?

37

Ku ye ŋo dueer raan gaam wɛɛr en weike?

38

Ku raan ebɛn raan e yaar e kedi ku ne welki e remeyic rem e dieer lei kɔɔr, ku ye rem e kerac dap looi, ke Wen e raan abi yaar e kede aya, te bi yen ne dhueeŋ de Wun keke tuucnhial ɣerpiɔth.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009