Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Marko 13

1

Na wen, a le biic luaŋdiit e Nhialic, ke leke raan toŋ de kɔckɛn e piooce yen, yan, Bɛny e weet, tiŋ kur lak oou ku tiŋ ɣoot lak oou!

2

Go Yecu bɛɛr, yook, yan, Ci ɣoot ditke tiŋ? Acin kuur toŋ bi doŋ e kuur daŋ nɔm, ke cii bi dhuoor piny.

3

Na wen, a reer e kuur e Olip nɔm biak te lɔ luaŋdiit e Nhialic, ke thieec Petero ku Jakop ku Jɔn ku Anderaya teden kapac,

4

yan, Lɛke wook, e nɛn en bi kake jɔ tic? ku bi kɔc ŋic ne ŋo ekool kɔɔr ekake thok kedhie?

5

Go Yecu jam gɔl, yan, Yak rot tiit ke cin raan bi we math.

6

Kɔc juec abik bɛn ne rinki, bik ku luelki, yan, Ya ki? ku bik kɔc juec math.

7

Ku te ya wek tɔɔŋ piŋ ku piɛŋki jam e tɔŋ lueel e kɔc thook, ke we duoki ye diɛɛr: kek abik dhil tic, ku ŋoot thok de kaŋ wei.

8

Jure abi tɔŋ yien jure, ku yin paane tɔŋ paane: ku piny abi rot niɛŋ tɛɛn ku tɛɛn; cɔŋdit abi aa nu, ayi kak e kɔc tɔ diɛɛr: kake ayek ciet kɛc de tiiŋ kɔɔr dhieth.

9

Ku week, yak rot tiit: we bi aa lɛɛr e looŋ niim; ku leere week e luek ke Nhialic yiic, ku we bi aa dui; ku we bi bɛɛi e bany ceŋ piny niim ayi mahik niim ne biakdi, bak aa caatɔɔki e keniim.

10

Ku welpiɛth abike dhil kɔn guieer juoor ebɛn.

11

Ku te ye kek week thel, leerki week e loŋ nɔm, ke we duoki diɛɛr e ke bak lueel: ku jam ebɛn jam bi gam week e thaare yen abak lueel: acie wek jam, ee Weidit Ɣer kek jam.

12

Ku raan abi mɛnhkene yien kɔc lek nɔk, ku yine wun meth mɛnhde; ku mith abik rot jɔt kɔc e dhieth keek, ku tɔki ke nak.

13

Ku we bi aa maan e raan ebɛn ne baŋ de rinki: ku raan e yepiɔu ruut a thooke kaŋ, yen abi kony wei.

14

Te ca wek kenhiɛɛny e kaŋ riɔɔk tiŋ, kenhiɛɛny ci lueel e nebi Danyel, te ca wek e tiŋ ke kaac te cii en dueer kɔɔc, (raan kuen ne ye cok e piŋ en e,) ke kɔc nu Judaya e ke kɔt ke ke lɔ e kuurdit yiic:

15

ku raan nu e ɣot nɔm nhial e cii lɔ piny, le ɣot, le kaŋ bɛɛi bei ɣonde:

16

ayi raan nu domic e cii enɔm dɔk le lupɔde diec.

17

Ku amawoou e dieer liac ayi dieer thuat e akoolke!

18

Ku yak lɔŋ e baŋ e kat kat wek ke cii bi nu rut.

19

Akoolke abik aa kool ke ketuc e kɔc dhal, ketuc cin ke kit e yen, gɔl te ɣɔn ciɛke Nhialic kaŋ aɣet ci enɔɔne, ku acin ke cit en bi lɔɔk nu aɣet athɛɛr.

20

Ku tee Bɛnydit ken akoolke tɛm kɔɔth, adi cin kɔc bi luok: ku ne baŋ de kɔc ci lɔc, kɔc waan ci meek, en aci yen akoolke tɛm kɔɔth.

21

E akoolke, te de en raan yook week, yan, Tieŋki, Kritho ki ene; ku, yan, Ye ka etɛɛn; ke duoki gam:

22

Kritho aluɛth abik rot jɔt ayi nebii aluɛth, ku abik kagook dit nyuoth kɔc, ayi kagai dit, arek abik kɔc ci lɔc duɛɛr cɔk niim wei aya, te de yen te bi kek e leu.

23

Ku week, yak rot tiit: tieŋki, we ca kɔn lɛk kaŋ kedhie.

24

Ku ne akoolke yiic, te ci ketuc e kɔc dhal wan, ke akɔl abi cuɔl, ku pɛɛi acii bi bɛ ɣɛɛr,

25

ku kuɛl nu nhial abik loony piny, ku karil nu tenhial abik rot niɛŋ.

26

Na ele, ka bik Wen e raan tiŋ abɔ e luaat yiic acath keke riɛldit ku dhueeŋdit.

27

Na ele, ka bi tuuckɛnnhial tooc, lek kɔckɛn ci lɔc kut niim te bi yom ke put keyiic ŋuan, te gɔle guute piny thar thin aɣet te guute tenhial thar thin.

28

Jaki rot tɔ weete e kaaŋ de tim cɔl ŋaap: te ci keerde guɔ kɔc, ago yith nyok, ka ŋiɛcki nɔn ci ruel guɔ thiɔk;

29

en acit ŋiny ba wek e ŋic aya, te tieŋ wek kake ke ke tiec, ka ŋiɛcki nɔn ci en guɔ ɣeet ayi ɣoot thook.

30

Wek yɔɔk eyic, yan, Rem de enɔɔne acii bi nyai, te ŋoote kake ke ke ken tic kedhie.

31

Tenhial abi nyai ayi piny: ku welki aciki bi nyai.

32

Ku ne kede ekoole ayi thaare acin raan ŋic en, acakaa tuuc nu paannhial aciki ŋic, ayi Wende aya, ee Waada yetok, yen aŋic e.

33

Yak rot tiit, yak yin ku yak lɔŋ: luɔi kuoc wek akool nɔn bi yen aa nɛn.

34

Acit nɔn dhie kenye raan, ku nyieeŋ ɣonde piny, ku gɛm himke riɛl, ku gɛm raan ebɛn luɔide, ku yook raan tit kalthok, yan, Ye yin.

35

Yen aa wek yin: luɔi kuoc wek te bi bɛny de ɣot bɛn, nɔn ee yen theen, ku nɔn ee yen wɛɛric cil, ku nɔn ee yen te kiu ajith, ku nɔn ee yen te ci piny ru;

36

ke cii we bi yok anin, te dɛp en bɛn ethiau.

37

Ku ke lɛk week, yen a lɛk raan ebɛn, yan, Yak yin.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009