Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Marko 10

1

Na wen, ke jel etɛɛn, bi piny de Judaya e Jordan nɔm lɔŋtui; go kuut ke kɔc bɛ gueer te nu yen; go keek bɛ wɛɛt, cit man e taudɛn thɛɛr.

2

Na wen, ke Parithai e ke bɔ tede yen, bik ku thiecki, yan, Piɛth te pɔke raan keke tiiŋde? them kek en.

3

Go bɛɛr, yook keek, yan, Ci Mothe we lɛk ŋo?

4

Goki lueel, yan, Mothe ee raan pal gaar gɛɛr en awarek de pɔk, ku bi pɔk keke yen.

5

Go Yecu ke yɔɔk, yan, Ne baŋ de riɛl e wepiɔth en aa gɛɛr en loŋe.

6

Ku te ɣɔn ciɛke piny, moc ku tik en aye cuɛc e cueece Nhialic keek.

7

Yen abi moc wun pɔl ku pɛl man, ku mɛt ke tiiŋde:

8

agoki aa guop tok keek kaarou: yen a cii kek be aa rou, acik aa guop tok.

9

Yen ka cii Nhialic jɔ mat, e cin raan e ke paak.

10

Na wen, areerki ɣoot, ke beye kɔckɛn e piooce thieec ne kede jame.

11

Go ke yɔɔk, yan, Raan pɔk ke thŋde, ku jɔ tiiŋ daŋ thiaak, ka ye lɔ ke tiiŋ lei:

12

ayi tik, te pɛl en monyde, ku beye thiaak e mony daŋ, ka ye lɔ ke mony lei.

13

Na wen, ke ke jɔ miththiiakaŋ bɛɛi te nu yen, bi ke bɛn jak: go kɔcpiooce ke jɔɔny:

14

na wen, aci Yecu ye tiŋ, ke diu piɔu aret, ku yook keek, Palki miththiiakaŋ e ke bɔ te nuo yɛn; duoki ke pen: ciɛɛŋ de Nhialic ee kede kɔc cit keek.

15

Wek yɔɔk eyic, yan, Raan reec ciɛɛŋ de Nhialic noom cit man e mɛnhthiinakaŋ, ka cii bi lɔ thin etaiwei.

16

Go ke boom, ku thieei keek, ku thɛny ecin e keniim.

17

Na wen, aloony kueer, ke raan tok bɔ ke riŋ, bi ku tuk emiɔl e yenɔm, ku jɔ thieec, yan, Bɛny piɛth e kɔc wɛɛt, eeŋo ba looi ke ban piir athɛɛr lɔɔk lak?

18

Go Yecu lueel, yan, Eeŋo tɔ yin ɛn e raan piɛth? acin raan piɛth nu, yen aye Nhialic.

19

Yin ŋic cok ke loŋ, yan, Du lɔ weke tiiŋ lei, du raan daŋ nak abi thou, du ye kual, du kɔc e cak thook, du kɔc e cam, ye wuur rieu keke moor.

20

Go bɛɛr, lueel, yan, Bɛny e weet, kake kedhie aca ke ya dot ɣɔn aa yɛn meth aɣɔl ci enɔɔne.

21

Na wen, ke woi Yecu guop, ku nhiɛɛr, go yɔɔk, yan, Ee tok en a dak yin: lɔ, ɣaace kaku kedhie, ku miɔc kɔc kuany nyiin, ke yin bi dɛ weu piɛth paannhial: ku ba, jɔt timduon ci riiu nɔm, ku kuany acok.

22

Go piɔu rac ne jame, ku jɔ jal, ke ci piɔu diu; luɔi ee yen raan juec e kake.

23

Na wen, ke Yecu ciɛɛth kɔc nyiin, ku yook kɔckɛn e piooce, yan, Ee keril etor oou, luɔi bi kɔc de weu juec lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicyic!

24

Go kɔcpiooce gai ne welke. Go Yecu bɛ bɛɛr, yook keek, yan, Wathii, ee keril etor oou, luɔi bi kɔc e weu juec ŋɔɔth lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicyic!

25

Luɔi bi thɔrɔl teek e hipɔ nyin, yen apiɔl ne luɔi bi raan de weu juec lɔ e ciɛɛŋ de Nhialicyic.

26

Goki gai e gai rac, ku thiecki rot kapac, yan, Ka ye ŋa dueere kony wei?

27

Go Yecu ke caath nyiin, ku lueel, yan, Kene adhal kɔc, ku acii Nhialic dhal: kerieec ebɛn aye Nhialic leu.

28

Na wen, ke jɔ Petero lɛk en, yan, Tiŋ, wo ci kaŋ nyaaŋ piny kedhie, ku kuanyku yicok.

29

Go Yecu bɛɛr, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Acin raan ci ɣonde nyaaŋ piny, ku nyieeŋ mithakɔcken piny, ku nyiirakɔcken, ku wun, ku man, ku tiiŋde, ku mithke, ku dum, ne biakdi, ku ne biak de welpiɛth,

30

ku cii kaŋ bi bɛ yok, ka ci kenyin ŋuak raanbɔt enɔn piir ene, ɣoot, ku mithekɔcken, ku nyiirakɔcken, ku marken, ayi mithke, ayi dum, keke yoŋ bi kɔc e yɔŋ; na miak e piny bi bɛn, ke yok piir athɛɛr.

31

Ku kɔc juec nu tueŋ abik lɔ cieen; ku lɔ kɔc nu cieen tueŋ.

32

Na wen, aciɛthki kueer, ke ke lɔ Jeruthalem; ku cath Yecu e keniim tueŋ: agoki gai; ku ariɔcki te kuɛny kek ecok. Go kɔc kathieer ku rou bɛ cɔɔl te nu yen, ku jɔ keek lɛk ka bi yok,

33

yan, Tieŋki, wo lɔ Jeruthalem, ku Wen e raan abi yien banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr; agoki loŋde teem, an, nak, ku jɔki yien Juoor:

34

ku abik geet guop, ku ŋuutki, ku duiki e waat, ku jɔki nɔk abi thou; ku abi rot bɛ jɔt ekool ee kek diak.

35

Na wen, ke Jakop bɔ keke Jɔn, ke wɛɛt ke Dhebedayo, bik te nu yen, ku luelki, yan, Bɛny e weet, na de ke buk lip tede yin, akɔɔrku nɔn bi yin e looi.

36

Go ke thieec, yan, Ee kaŋo ke kaarki nɔn ban e luoi week?

37

Goki lueel, yan, Pale wo reer ne dhueeŋduyin, tok e baŋ cuenydu, ku tok e baŋ camdu.

38

Go Yecu ke yɔɔk, yan, Wek kuc ke liɛpki. Duɛɛrki dek ne biny aa yɛn dek thin, ku dueere we baptith ne baptinh ci ya baptith?

39

Goki lueel, yan, Adueerku leu. Go Yecu ke yɔɔk, yan, We bi dek ne biny dɛk ɛn thin eyic; ku baptinh ci ya baptith, ke we bi baptith aya:

40

ku reer e baŋ cuenydi ayi baŋ camdi acie kedien gam kɔc: ee kede kɔc ci e guiek keek.

41

Na wen, aci kɔc kathieer e piŋ, ke ke jɔ piɔth diu ne Jakop ku Jɔn.

42

Go Yecu ke cɔɔl te nu yen, ku yook keek, yan, We ŋic kɔc wen ci tɔ ye bany ceŋ piny e Juoor niim, nɔn ee kek kɔc cieŋ e ciɛɛŋ ril; ku kɔc dit e keyiic aye keek cieŋ.

43

Ku acii bi tɔu aya e weyiic: ku raan kɔɔr luɔi bi en dit e weyiic, en abi aa raan e week luooi:

44

ku raan kɔɔr luɔi bi en lɔ tueŋ e weyiic, en abi aa lim e kɔc kedhie.

45

Acakaa Wen e raan aa cii bɔ luɔi bi ye luooi e kɔc, ee luɔi bi en kɔc aa luooi, yen aa bi yen, ku luɔi bi en weike gam bi kɔc juec bɛn waar.

46

Goki bɛn Jeriko: na wen, te jel en e Jeriko keke kɔckɛn e piooce ku kut diit e kɔc, ke cɔɔr cɔl Bartimayo, wen e Timayo, arɛɛr e kueer kec, ke lip.

47

Na wen, aci ye piŋ nɔn ee yen Yecu de Nadhareth, ke jɔ coot, yan, Yecu, wen e Dabid, tɔ yiniɔu kok weke yɛn.

48

Go jɔɔny e kɔc juec, yan, Lɔ lik; go coot e cɔt war cɔt wen aret, yan, Wen e Dabid, tɔ yiniɔu kok weke yɛn.

49

Na wen, ke kaac, en Yecu, lek kɔc, an, Calki. Goki cɔɔl, ku yookki, yan, Rit yipiɔu, jɔt rot, aci yi cɔɔl.

50

Go lupɔde cuat wei, ku jɔt rot, bi tede Yecu.

51

Go Yecu bɛɛr, thieec, yan, Eeŋo kɔɔr ke ba luoi yin? Go cɔɔr lueel, yan, Raboni, ee luɔi ban yin, yen akaar.

52

Go Yecu yɔɔk, yan, Lɔ; gamdu aci yi tɔ dem. Go dap yin enɔnthiine, ku jɔ kuany cok kueer.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009