Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Marko 1

1

Gol e welpiɛth ki, welpiɛth ke Yecu Kritho, wen e Nhialic.

2

Acit man ci e gɔɔr e awarek de nebi Yithayayic, yan, Tiŋ, yɛn tooc tunydi e yinɔm tueŋ, Raan bi kueerdu lɔ looi;

3

Rol e raan cot e jɔɔric, yan, Luɔiki caar e Bɛnydit apiɛth, Luɔiki kuɛɛrke abik lɔ cit.

4

Go Jɔn bɛn, raan e kɔc baptith e jɔɔric, ku ye kɔc guieer ne baptinh e puŋdepiɔu ne pal bi karac pɔl.

5

Na wen, ke kɔc ke piny e Judaya kedhie, ku kɔc ke Jeruthalem, ke ke lɔ biic te nu yen; goke baptith ne yen kedhie e kiir cɔl Jordanic, ku gamki karɛcken.

6

Ku ye Jɔn lupɔ cieŋ lupɔ ci cueec e nhim ke thɔrɔl, ku ye thionh e dɛl cieŋ e yethar, ku ye kɔyɔm cam ku ciɛm miok de kiec nu roor.

7

Ku ye guiir, an, Ade raan bɔ e yacok cieen, raan ril e yɛn, ku yɛn ci roŋ ne luɔi duɛɛr ɛn guŋ dak thionh e wɛɛrke.

8

Yɛn e we baptith e piu: ku raane abi we baptith ne Weidit Ɣer.

9

Na wen, e akoolke, ke Yecu bɔ Nadhareth de Galili, ago baptith e Jɔn e Jordanic.

10

Na wen, enɔntoŋ e bi en biic e piu yiice, ke woi tenhial aci yeyic liep, ku tiŋ Weidit abɔ piny nhial leki e yeguop acit guop guuk.

11

Ku bɔ rol paannhial, yan, Yin ee Wendien nhiaar, Yɛn mit piɔu wo yin aret.

12

Na wen, e tethiine, ke dap lɛɛr e jɔɔric e Weidit.

13

Ku jɔ lɔ tɔu e jɔɔric e nhi kathierŋuan, ke ye Catan them; ku ye tɔu keke lai roor etok; ku ye luooi e tuucnhial.

14

Na ɣɔn, aci Jɔn mac, ke Yecu bɔ Galili, ke ye welpiɛth ke Nhialic guiir,

15

aye lueel, yan, Piny e thok, ku ciɛɛŋ de Nhialic aci guɔ thiɔk: pɔkki wepiɔth, ku gamki welpiɛth.

16

Na wen, aciɛth e wɛɛryɔu wɛɛr e Galili, ke tiŋ Tliimon ku Andereya manhe e Thimon ke ke deeny bɔi wiir: luɔi ee kek kɔc e dep.

17

Go Yecu keek yɔɔk, yan, Baki e yacok, ke we ba tɔ ye kɔc e kɔc deep.

18

Goki bɔɔiken dap pɔl enɔnthiine, ku kuanyki cok.

19

Na wen, aci lɔ tueŋ tethiinakaŋ, ke tiŋ Jakop wen e Dhebedayo keke Jɔn manhe, kɔc nu e abelic ayadaŋ, arukki bɔɔiken.

20

Go keek cɔɔl enɔnthiine: goki wuonden Dhebedayo nyaaŋ e abelic keke kɔc e luui e weu, ku biɔthki cok.

21

Goki lɔ Kapernaum; na wen, ekool e thabath, ke dap lɔ luaŋ e Nhialic le weet.

22

Goki gai ne weetde: luɔi ee yen keek wɛɛt cit man e raan cath ke riɛl, ku acii cit man e kɔc e loŋ gɔɔr.

23

Na wen, ke raan anu e luaŋdɛn e Nhialicyic raan de guop jɔŋ rac; go rel,

24

yan, Yec! Eeŋoda ne yin, yin Yecu de Nadhareth? ci bɛn ba wo bɛn riɔɔk? Yin ŋiɛc nɔn ee yin Raan Ɣerpiɔu de Nhialic.

25

Go Yecu jɔɔny, yan, Lɔ lik, ku ba bei e yeguop.

26

Na wen, aci jɔŋ rac raan tɔ lɔ juɔkiaŋ, ke jɔ coot e rol dit, bi bei e yeguop.

27

Goki gai kedhie, arek abik rot thieec kapac, yan, Ee kaŋo ekene? ee weet ŋo ekene weet ci piac bɛne? acakaa jɔɔk rac aye ke yɔɔk ne riɛl, agoki kede piŋ,

28

Go rinke tic enɔnthiine e wuot ke Galili ebɛn wuot thiɔk.

29

Na wen, acik bɛn biic luaŋ de Nhialic, ke ke dap lɔ ɣon e Thimon ku Anderaya, aciɛthki ne Jakop ku Jɔn.

30

Ku dhiɔm de Thimon adhɔt piny ke juai; agoki kede dap lɛk Yecu.

31

Go bɛn, bi ku dɔm cin, jɔt nhial; go juai pal piny enɔnthiine, go kaken looi.

32

Na ɣɔn theen, te ci akɔl lɔ piny, ke ke bii kɔc tede yen kɔc tok kedhie, ayi kɔc cii jɔɔk rac dɔm.

33

Ku panydit ebɛn acik gueer ɣot thok.

34

Go kɔc tok juec tɔ dem kɔc de gup jɔɔk kith yiic, ku cieec jɔɔk rac e kɔc gup kɔc juec; ku pen jɔɔk rac jam, luɔi ci kek e ŋic.

35

Na ɣɔnmiak, aŋoot piny ke col, ke jɔt rot, le biic, ku jel le jɔɔric te cin kɔc, le lɔŋ etɛɛn.

36

Go Thimon ku kɔc wen cath ne yen goki biɔɔth cok;

37

na wen, acik en yok, ke luelki, yan, Yin kɔɔr raan ebɛn.

38

Go keek yɔɔk, yan, Loku bɛi thiɔk, ke ya bi wel aa guiir etɛɛn aya; yen aa ba yɛn.

39

Go wel lɔ guiir e luek ke Nhialic yiic piny e Galili nɔm ebɛn, ku ye jɔɔk rac cieec.

40

Na wen, ke raan bɔ tede yen, raan de guop wɛth. ke lɛŋ, ku tuk emiɔl e yenɔm, lueel, yan, Te de yin piɔu luɔi bi yin a tɔ waar, ka duɛɛre looi.

41

Go Yecu piɔu kok ke yen, go ecin riny, ku jiɛk guop, lueel, yan, Anu e yapiɔu; waar guop.

42

Go wɛth jal e yeguop enɔnthiine, ku jɔ guop waar.

43

Go lom thok aret, ku tɔ jel enɔnthiine,

44

yook, yan, Tit rot, e cin ke lɛke raan daŋ: lɔ kueerdu, nyuoth rot bɛny e ka ke Nhialic, ku game ka cii Mothe thɔn, ne baŋ de waar ci yin guop waar, abi aa ŋiny bi kek e ŋic.

45

Ku yen, te ci en lɔ biic, ke jɔ jam lueel aret, abi thiei e piny nɔm, arek acin te dueere Yecu bɛ lɔ panydit e kɔc nyiin, ku ye tɔu roor e jɔɔric: go kɔc bɛn te nu yen e baai nɔm ebɛn.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009