A A A A A
Dinka Bible 2009

Matheo 27

1

  Na ɣɔnmiak aru piny, ke banydit ke ka ke Nhialic kedhie ku roordit e kɔc yiic ke ke mɛt kethook Yecu kapac, an, bik tɔ nak;

2

  na wen, ke dutki, ku thelki, yinki Pontio Pilato mudhiir.

3

  Na wen, ke Judath, raan e nyiin en, te ci en e tiŋ nɔn ci loŋde guɔ teem, an, bi nɔk, ke dɔm tieel, go riet kathierdiak bɛ pɔk niim banydit ke ka ke Nhialic ku roordit,

4

  go lueel, yan, Yɛn e kedaŋ wooc, e nɔn can riɛm de raan nyiɛɛn raan cin kerɛɛc cath ke yen. Goki lueel, yan, Eeŋoda thin? Ee kedu yin yitok.

5

  Go riet dɛɛny piny luaŋ ɣeric, ku jel, le ro nook.

6

  Go banydit ke ka ke Nhialic riet noom, ku luelki, yan, Aciki roŋ e luɔi bi ke taau te ye weu ke Nhialic kueet thin, luɔi ee kek weu ke riɛm.

7

  Agoki kethook mat, ku ɣɔcki dom ne keek, dom de raan e tony cueec, an, bi kɔc lei aa thiɔk thin.

8

  Yen aye dome tɔ ye dom de riɛm, aɣet ci ekoole.

9

  Go jam aa yin jam ɣɔn lueel nebi Jeremia, yan, Agoki riet kathierdiak noom, ɣooc de raan waan ci ɣoocde lueel, raan waan ci kɔc ke Yithrael ɣoocde lueel;

10

  ku gɛmki keek e kede dom de raan e tony cueec, cit man ci Bɛnydit e lɛk ɛn.

11

  Na wen, ke Yecu kaac e mudhiir nɔm; go mudhiir thieec, yan, Ye malik de Judai? Go Yecu lueel, yan, Yen ka ke ci lueele.

12

  Ku te ci e gaany e banydit ke ka ke Nhialic ku roordit, go cien ke ci bɛɛr.

13

  Go Pilato thieec, yan, Kɛne juec e ka gɔɔnye ke yi piŋ?

14

  Ku acin ke ci bɛɛr, acakaa jam tok aliu; arek abi mudhiir gai aret.

15

  Ku ciɛɛŋ anu ɣɔn ekool e ahith, an, bi mudhiir raan toŋ ci mac aa luony kut e kɔc, raan nu e kepiɔth.

16

  Ku ade raan ci mac e akoolke raan ci rin tic, cɔl Barabath.

17

  Na wen, aci kɔc gueer, ke ke thieec Pilato, yan, Eeŋa nu e wepiɔth raan ba luony week? Ee Barabath, ku ye Yecu, raan cɔl Kritho?

18

  Aci ŋic nɔn ee yen tiɛɛl yen e yin kek e yen.

19

  Na wen, te reer en e thoony de guieereloŋ nɔm, ke thok bɔ tede tiiŋde, yan, Du de ke luoiye raan piɛthpiɔuwe; yɛn e kajuec guum ekoole ne baŋde ke ya nyuoth.

20

  Go banydit ke ka ke Nhialic ku roordit agoki kut e kɔc weŋ, an, bik Barabath lip, ku tɔki Yecu nak.

21

  Go mudhiir bɛɛr, thieec keek, yan, Ee raanou nu e wepiɔth e keyiic kaarou, raan ba luony week? Goki lueel, yan, Barabath.

22

  Go Pilato ke thieec, yan, Eeŋo ba jɔ luoi Yecu, raan cɔl Kritho? Goki lueel kedhie, yan, Tɔ pieete e tim ci riiu nɔm kɔu.

23

  Go mudhiir ke thieec, yan, Ee kaŋo, ee kerɛɛc ŋo ci looi? Goki coot aret awar cɔt awen, yan, Tɔ pieete e tim ci riiu nɔm kɔu.

24

  Na wen, aci Piiato e tiŋ nɔn cin en luɔi bi en e leu, ku dueer anuɔɔn bɛɛi tei, ke nom piu, ku piny ecin e kut e kɔc niim, ku lueel, yan, Yɛn liu e riɛm e raaneyic, raan cin kerɛɛc cath ke ye; ee kedun wapac.

25

  Go kɔc bɛɛr kedhie, yan, Ne riɛmde nu e woyieth, ayi mithkuɔ yieth.

26

  Na wen, ke luny Barabath keek; ku jɔ Yecu tɔ dui e waat, ku yin kɔc, bi piaat e tim ci riiu nɔm kɔu.

27

  Go alathkeer ke mudhiir goki Yecu dɔm leerki kal e mudhiir, ku kutki rem de alathkeer ebɛn e yenɔm.

28

  Goki lupɔɔke luony bei, ku yikki kɔu alulut thith baar.

29

  Na wen, acik gol e kuɔɔth nai, ke tueelki e yenɔm, ku tɛɛuki wai de aruoor e ciin cuenyde; ku tukki kemiɔl e yenɔm, bniki, luelki, yan, Thieithieei, Malik de Judai!

30

  Goki ŋuoot guop, ku nomki aruoor, yupki nɔm.

31

  Na wen, acik en geet, ke ke jɔ alulut wen luony bei e yekɔu, ku beki lupɔɔke taau, ku thelki biic lek piaat e tim ci riiu nɔm kɔu.

32

  Na wen, alek biic, ke ke yok raan e Kurene, cɔl Thimom; goki dhil tɔ jɔt timdɛn ci riiu nɔm.

33

  Te ci kek ɣet te cɔl Golgotha, yen aye Tede apet e thoŋda,

34

  ke miɔcki e mɔn ci wac, ci liaap keke keth; na wen, aci thieep, ke reec dek.

35

  Goki piaat e tim ci riiu nɔm kɔu, ku tekki lupɔɔke, ne deeny deeny kek gɛk; luɔi bi jam aa yic jam ɣɔn ci lueel e nebi, yan, Acik lupɔɔki tɛk rot kapac, ku deenyki gɛk e kede alulutdi.

36

  Goki nyuc piny, ku titki etɛɛn.

37

  Ku tueelki gɔnyde nhial, gɔny ci e gaany, aci gɔɔr ale, yan, KENE EE YECU MALIK DE JUDAI.

38

  Ku ade kɔc ci piaat e yen etok kaarou, kɔc e kaŋ rum, tok e baŋ cuec, ku tok e baŋ cam.

39

  Go laat e kɔc wen e teek etɛɛn, ke ke lek keniim,

40

  luelki, yan, Yin e mɛnh e luaŋdiit e Nhialic dhuoor piny, ku bɛye yik e nin kadiak, luak rot! Ten ee yin Wen e Nhialic, ke yi bɔ piny e tim ci riiu nɔm kɔu.

41

  Ku get guop ne banydit ke ka ke Nhialic aya, keke kɔc e loŋ gɔɔr ku roordit, luelki, yan,

42

  E kɔc kɔk luok; ku cii ro leu ne luak. Na ye malik de Yithrael, ne bɔ piny enɔɔne e tim ci riiu nɔm kɔu, ka buk gam.

43

  E ro thany Nhialic, ne luɛk enɔɔne, te kɔɔr en en; ne luɛl ee yen e lueel, an, Yɛn ee Wen e Nhialic.

44

  Ayi kɔc e kaŋ rum aya, kɔc wen ci piaat ne yen etok, acik lat ne jam toŋ mane.

45

  Na wen, e thaar kadhetem, ke piny jɔ guɔ cuɔl ebɛn, aɣet thaar kadheŋuan.

46

  Ku te cit thaar kadheŋuan, ke Yecu cot e rol dit, yan, Eli, Eli, lama thabakthani? yen aye kene, yan, Nhialicdi, Nhialicdi, eeŋo pɛl yin a wei?

47

  Na wen, ke kɔc kɔk e kɔc kaac etɛɛn, te ci kek e piŋ, ke luelki, yan, Raane acɔl Elija.

48

  Go raan tok e keek dap kat, ku noom ken ee piu jooc, ku jool e mɔn ci wac, ku tɛɛu e wai aruoor nɔm, yin en le dek.

49

  Go kɔc kɔk lueel, yan, Jɔ pɔl, jɔku woi nɔn bi Elija bɛn bi bɛn luok.

50

  Na wen, aci Yecu bɛ coot e rol dit, ke jɔ weike pɔl, thook.

51

  Ku jɔ lupɔ diit nu e luaŋdiit e Nhialicic rɛɛt erou, gɔl nhial aɣet piny; go piny ro niɛŋ, go kuurdit yiic pak;

52

  ku liep rɛŋ rot; go gup juec ro jɔt, gup ke kɔc ɣerpiɔth kɔc ci thou;

53

  na miak, aci Yecu ro jɔt, ke ke bɔbei e rɛŋ yiic, lek panydiit ɣeric lek ku tulki e kɔc juec niim.

54

  Na wen, ke bɛny de rem, keke kɔc cath ne yen, kɔc tit Yecu, te ci kek nieŋ ci piny ro niɛŋ tiŋ, ku tiŋki ka ci looi, agoki riɔɔc aret, ku luelki, yan, Ee yic, kene ee Wen e Nhialic!

55

  Ku nu dieer juec etɛɛn adɛɛiki temec, dieer wen ci Yecu biaath cok Galili, ke ke ye kede looi;

56

  dieer de yiic yi Mari Magdalene, ku Mari man Jakop keke Jothe, ku man wɛɛt ke Dhebedayo.

57

  Na wen, aci akɔl thei, ke raan juec e kaŋ bɔ, raan de Arimathaya, cɔl Jothep, ku ye raanpiooce Yecu aya.

58

  Go lɔ te nu Piiato, le guop de Yecu lip. Go Pilato kɔc yɔɔk, an, bi guop gam en.

59

  Na wen, aci Jothep guop noom, ke jɔ deer e lupɔ ɣer cɔl linon,

60

  ku le tɔɔu e raŋ de yenguop, raŋ e piɛc wec e kuuric; go kuur dit tok lɔɔr tɛɛu e raŋ thok, ku jɔ jal.

61

  Ku nu Mari Magdalene etɛɛn, keke Mari daŋ, ke ke rɛɛr e raŋ lɔɔm.

62

  Na ɣɔnmiak, e kool lɔ e kool e Guiɛɛk cok, ke banydit ke ka ke Nhialic ku Parithai ke ke gueer e Pilato nɔm,

63

  luelki, yan, Bɛny, acuk tak nɔn ci aluenhe ye lueel waan ŋoot en ke piir, yan, Ee nhi kadiak, ke yɛn bi ro bɛ jɔt.

64

  Jɔ kɔc thɔn enɔɔne, bik raŋ aa tiit apiɛth, aɣet kool ee kek diak, ke kɔckɛn e piooce ke ke cii bi bɛn, bik bɛn kual, ku yookki kɔc, yan, E ro jɔt e kɔc ci thou yiic; ke mɛth cieen abi mɛth tueŋ waan woor.

65

  Go Pilatɔ ke yɔɔk, yan, Wek cath we kɔc e tiit; laki, cok e dɔt wek en, e don ŋiɛcki.

66

  Goki lɔ, lek raŋ tɔ cok e doteye, ku botki kuur thok, ku tɛɛuki kɔc e tiit etɛɛn aya.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009