Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Matheo 16

1

Na wen, ke Parithai bɔ keke Thadokai, bik bɛn them, akɔɔrki gok bi bɛn nhial.

2

Go pɔk nɔm keek, yan, Te ci akɔl thei, ka yak lueel, yan, Piny abi piath; tenhial aci thiɛth.

3

Na miak, ka yak lueel, yan, Deŋ ajot ekoole; tenhial aci thiɛth ku arieel anu. Wek kɔc de yac aguk, we ŋic nhial woiyic aguɔki piny ŋic tau bi en tɔu; ku ŋiny ba wek tau de run ŋic adhal week!

4

Rem racpiɔu rem e dieer lei kɔɔr akɔɔr gok; ku acin gok bi nyuoth en, ee kede nebi Jona tei. Go ke nyaaŋ piny, ku jel.

5

Na wen, aci kɔckɛn e piooce ɣet lɔŋtui, ke ke ci kuin ci pam ruooi.

6

Go Yecu ke yɔɔk, yan, Yak rot tiit e luɔu de Parithai keke Thadokai.

7

Goki teer kapac, ku luelki, yan, Ee luɔi ken wok kuin bɛɛi, en aa lueel en en.

8

Na wen, aci Yecu ye ŋic, ke ke yook, yan, Wek kɔc dɛk e gam, eeŋo tɛɛrki wapac, luɔi cin en kuin cak bɛɛi?

9

Kɛnki kaŋ guɔ ŋic, ku kɛnki weniim tak ne kuiin ci pam kadhic keke agum de kɔc kadhic, ku dioony kadi cak kuany?

10

Ayi kuiin ci pam kadherou keke agum de kɔc kaŋuan, ku dioony kadi cak kuany?

11

Eeŋo ca wek e ŋic, nɔn cii en e kede kuin en e lɛk ɛn e week, yan, bak rot tiit e luɔu de Parithai keke Thadokai?

12

Na wen, ke jɔki ŋic nɔn e cii en ke yook, an, bik rot tht ne luɔu de kuin, ee weet en e lueel, weet de Parithai keke Thadokai.

13

Na wen, aci Yecu bɛn piny de Kaithareia Pilipi, ke thiec kɔckɛn e piooce, yan, Ɣe kɔc lueel, yan, aa ŋa, yɛn Wen e raan?

14

Goki lueel, yan, Ne kɔc kɔk, yan, Jɔn Baptith; ku ne kɔk, an, Elija; ku ne kɔk, an, Jeremia, ku nɔn ee yen raan toŋ de nebii.

15

Go ke thieec, yan, Ku na week, yak lueel, yan, aa ŋa?

16

Go Thimon Petero bɛɛr, yan, Ɣin ee Kritho, Wen e Nhialic piir.

17

Go Yecu bɛɛr, yook, yan, Thieithieei yin, Thimon BarJona; acie raan cath keke riŋ ku riɛm en e nyuth yin ekene, ee Waar nu paannhial.

18

Ku yin yɔɔk, yan, Yin Petero, ku kanithɔdi aba yik e kuure nɔm; ku acii riɛl e paan e thuɔɔu bi tiaam.

19

Ku yin ba gam mukthɛɛr ke ciɛɛŋ de paannhial; ku ke ba duut e piny nɔm, abi tɔu ke ci duut paannhial; ku ke ba lony e piny nɔm, abi tɔu ke ci lony paannhial, kaŋ kedhie.

20

Go kɔckɛn e piooce lom thook, ke ciki bi lɛk raan daŋ nɔn ee yen Kritho.

21

Ekoole aci Yecu kɔckɛn e piooce gɔl e nyuuth luɔi bi en dhil jal le Jeruthalem, ku luɔi bi en kajuec guum tede roordit ku banydit ke ka ke Nhialic, ku kɔc e loŋ gɔɔr, ku bi nɔk abi thou, ku bi ro bɛ jɔt ekool ee kek diak.

22

Na wen, ke Petero dɔm Bɛny cin, go jɔ jɔɔny, yan, Acie yen, Bɛnydit; yin cii kene bi yok anandu.

23

Go ro puk, ku yook Petero, yan, Waane rot e yakɔu cieen, Catan; yɛn ci piɔu rac woke yin; yin ken yipiɔu tuom ka ke Nhialic, ee ka ke kɔc tei.

24

Na wen, ke Yecu yook kɔckɛn e piooce, yan, Na de raan de piɔu luɔi bi en a kuany cok, ke nyaŋ rot, ku jɔt timdɛn ci riiu nɔm, ku biɔɔth acok.

25

Raan ebɛn raan kɔɔr luɔi bi en weike kony, ka bi ke mɔɔr; ku raan ebɛn raan mar weike ne biakdi, ka bi ke yok.

26

Te ciɛme raan piny nɔm ebɛn, ku mɛɛr weike, ke piathde akou? Bi raan ŋo gaam wɛɛr en weike?

27

Wen e raan abi bɛn ne dhueeŋ de Wun keke tuuckɛn nu nhial, ago raan riɔp ebɛn ne ke roŋ ne luɔide.

28

Wek yɔɔk eyic, yan, Ade kɔc kɔk kaac etene, kɔc cii thuɔɔu bi thieep, te ŋoot kek ke ke ken Wen e raan tiŋ abɔ e ciɛɛŋdeyic.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009