Bibelvalg
Nyt testamente
Dansk Bibel 1819

1 Timotheus 6

1

Saa Mange, som ere Trælle under Aaget, skulle holde deres Herrer al Ære værd, paa det Guds Navn og Lærdommen skal ikke bespottes.

2

Men de, der have troende Herrer, foragte dem ikke, fordi de ere Brødre, men tjene des hellere, efterdi de, som annamme deres gode Gjerning, ere troende og elskelige. Lær dette, og forman dertil!

3

Dersom Nogen lærer anderledes og holder sig ikke til vor Herres Jesu Christi sunde Ord og til den Lærdom, som fører til Gudfrygtighed,

4

han er opblæst, skjøndt han Intet veed, men er syg for Spørgsmaal og Ordkrig, hvoraf kommer Avind, Trætte, Bespottelse, ond Mistanke,

5

og forvendte Handeler af Mennesker, fordærvede i Sindet, berøvede Sandheden, som mene, at Gudsfrygt er en Vinding. Hold dig fra Saadanne.

6

Vistnok er Gudsfrygt med Nøisomhed en stor Vinding.

7

Thi vi have Intet bragt med til Verden, det er da aabenbart, at vi ei heller kunne bringe Noget ud derfra.

8

Men naar vi have Føde og Klæder, skulle vi dermed lade os nøie.

9

Men de, som ville vorde rige, falde i Fristelse og Snare og mange daarlige og skadelige Begjeringer, som nedsænke Menneskene i Ødelæggelse og Fordærvelse;

10

thi Pengegjerrighed er en Rod til alt Ondt. Da Nogles Lyst stod til denne, fore de vild fra Troen og have igjennemstunget sig selv med mange Smerter.

11

Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kjærlighed, Taalmodighed, Sagtmodighed;

12

strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du og er kaldet, og haver aflagt den gode Bekjendelse for mange Vidner.

13

Jeg byder dig for Gud, som gjør alle Ting levende, og for Christus Jesus, som vidnede den gode Bekjendelse for Pontius Pilatus,

14

at du holder Budet ubesmittet, ustraffeligt, indtil vor Herres Jesu Christi Aabenbarelse,

15

hvilken den Salige og alene Mægtige, den Kongers Konge og Herrers Herre skal vise i sin Tid;

16

han, alene haver Udødelighed, som boer i et Lys, der Ingen kan komme til; hvem intet Menneske haver seet, ikke heller kan see, han være Ære og evig magt! Amen.

17

Forkynd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ei heller sætte Haab til den uvisse Rigdom, men til den levende Gud, som giver os rigeligen alle Ting at nyde;

18

at de gjøre Godt, blive rige i gode Gjerninger, gjerne give, meddele,

19

samle sig selv et Liggendefæ, en god Grundvold for det Tilkommende, at de kunne gribe det evige Liv.

20

O Timotheus! bevar det, som er dig betroet, og fly den vanhellige, løse Snak, og Tvistighederne af den falskeligen saakaldte Kundskab,

21

hvilken Nogle bekjendte sig til og feilede i Troen. Naaden være med dig! Amen.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819