Bibelvalg
Nyt testamente
Dansk Bibel 1819

Efeserne 2

1

Ogsaa Eder gjorde han levende, der I vare døde i Overtrædelser og Synder,

2

udi hvilke I forhen vandrede efter denne Verdens Skik, efter den Fyrstes Viis, som haver Magt i Luften, den Aands, der nu er virksom i Vantroens Børn,

3

iblandt hvilke ogsaa vi alle forhen vandrede i vort Kjøds Begjerligheder, og gjorde Kjødets og Lysternes Villie, og vare af naturen Vredens Børn, som og de Andre.

4

Men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, formedelst sin store Kjærlighed, med hvilken han elskede os,

5

Levendegjorde ogsaa os med Christus, der vi vare døde i Overtrædelserne, (af Naade ere I frelste!)

6

og opreiste os tillige og satte os tillige i det himmelske Rige ved Christus Jesus,

7

paa det han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom i Godhed mod os udi Christus Jesus.

8

Thi af Naade ere I frelste formedelst Troen, og det ikke af Eder, det er en Guds Gave;

9

ikke af Gjerninger, at ikke Nogen skal rose sig.

10

Thi vi ere hans Værk, skabte i Christus Jesus til gode Gjerninger, til hvilke Gud forud beredte os, at vi skulle vandre i dem.

11

Derfor kommer ihu, at I, som forhen vare Hedninger efter Kjødet, og bleve kaldte Forhud af den saakaldte Omskærelse, den i Kjødet, som skeer med Haanden,

12

at I paa den Tid vare uden Christus, udelukte fra Israels Borgerret og fremmede fra Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden.

13

Men i Christus Jesus ere nu I, som forhen vare langt borte, komne nær til ved Christi Blod.

14

Thi han er vor Fred, som gjorde eet af begge, og nedbrød Adskillelsens Mellemvæg,

15

da han i sit Kjød afskaffede Fjendskabet, Budenes Lov med dens Befalinger, paa det han ved sig selv kunde skabe de To til eet nyt Menneske og gjøre Fred,

16

og forlige dem begge i eet Legeme med Gud formedelst Korset, da han ved dette ihjelslog Fjendskabet.

17

Og han kom og forkyndte Fred for Eder, som vare langt borte, og for dem, som vare nær.

18

Thi formedelst ham have vi begge Adgang i een Aand til Faderen.

19

Saa ere I da ikke mere Gjester og Fremmede, men de Helliges Medborgere og Guds Huusfolk,

20

opbygte paa Apostlernes og Propheternes Grundvold, saa Jesus Christus selv er Hovedhjørnestenen,

21

paa hvilken den ganske Bygning sammenføiet voxer til et helligt Tempel i Herren,

22

paa hvilken ogsaa I tillige blive bygte til Guds Bolig i Aanden.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819