Bibelvalg
Nyt testamente
Dansk Bibel 1819

Efeserne 1

1

Paulus, Jesu Christi Apostel ved Guds Villie, til de Hellige, som ere i Ephesus, de Troende i Christus Jesus:

2

Naade være med Eder og Fred, fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Christus!

3

Lovet være Gud og vor Herres Jesu Christi Fader, som velsignede os med al aandelig Velsignelse i det Himmelske, i Christus!

4

ligesom han udvalgte os i ham, før Verdens Grundvold blev lagt, at vi skulle være hellige og ustraffelige for hans Aasyn i Kjærlighed;

5

idet han forud bestemte os formedelst Jesus Christus til sønlig Udkaarelse hos sig selv, efter sin Villies Velbehagelighed,

6

sin herlige Naade til Lov, ved hvilken han benaadede os i den Elskte,

7

i hvem vi have Forløsning formedelst hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

8

hvilken han overflødigen tildeelte os i al Viisdom og Forstand,

9

idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter den velbehagelige Beslutning, hvilken han forud satte hos sig selv,

10

at oprette en Huusholdning i Tidernes Fylde, for at samle Alt under eet Hoved udi Christus, baade det, som er i Himlene og paa Jorden, udi ham;

11

i hvem ogsaa vi have faaet Lod, vi, som forud vare bestemte efter hans Beslutning, som virker Alt efter sin Villies Raad,

12

paa det vi maatte være hans Herlighed til Lov, vi, som forud haabede paa Christus.

13

Udi ham ere ogsaa I, da i hørte Sandhedens Ord, Eders Saliggjørelses Evangelium, udi ham ere ogsaa I, der I troede, blevne beseglede med Forjættelsens hellige Aand,

14

som er os Pant paa vor Arv til Eiendommens Forløsning, hans Herlighed til Lov.

15

Hvorfor ogsaa jeg, efter at have hørt om Eders Tro paa den Herre Jesus og om Eders Kjærlighed til alle de Hellige,

16

ikke aflader at takke for Eder, idet jeg ihukommer Eder i alle mine Bønner,

17

at vor Herres Jesu Christi Gud, Herlighedens Fader, vilde give Eder Viisdoms og Aabenbarelses Aand udi hans Kundskab,

18

Eders Forstands oplyste Øine, at I kunne kjende, hvilket det Haab er, som han kaldte Eder til, og hvilken hans Arvs herlige Rigdom er iblandt de Hellige,

19

og hvilken hans Magts overvættes Storhed er over os, som troe efter hans vældige Krafts Virkning,

20

som han udviste i Christus, der han opreiste ham fra de Døde, og satte ham hos sin høire Haand i Himlene,

21

langt over al Fyrstendom og Myndighed og Magt og Herredom og alt Navn, som nævnes, ikke alene i denne Verden, men ogsaa i den tilkommende;

22

og lagde Alt under hans Fødder, og satte ham til Hoved over Alting for Menigheden,

23

der er hans Legeme, hvilket ham fylder, som opfylder Alt i Alle.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819