Bibelvalg
Nyt testamente
Dansk Bibel 1819

Galaterne 5

1

Derfor bliver stadige i den Frihed, hvormed Christus frigjorde os, og lader Eder ikke atter tvinge under Trældoms Aag.

2

See, jeg Paulus siger Eder, at dersom I lade Eder omskære, nytter Christus Eder Intet.

3

Jeg vidner atter for hvert Menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig til at holde den ganske Lov.

4

I have Intet med Christus at gjøre, I, som ville retfærdiggjøres ved Loven; I ere faldne fra Naaden.

5

Thi vi vente i Aanden ved Troen den forhaabede Retfærdighed.

6

Thi i Christus Jesus gjelder hverken Omskærelse eller Forhud, men Troen, som er virksom ved Kjærlighed.

7

I vare paa god Vei; hvo standsede Eder, saa at I ikke lade Eder overtales af Sandheden?

8

Den Overtalelse er ikke fra ham, som kaldte Eder.

9

En liden Suurdeig gjør den ganske Dei suur.

10

Jeg haver den Tillid til Eder i Herren, at I intet andet ville mene; men den, som forvilder Eder, skal lide Dommen, hvo han end er.

11

Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvi forfølges jeg endnu? Da var Korsets Forargelse borttagen.

12

Gid de og maatte afskæres, som forvirre Eder!

13

I ere jo kaldte til Frihed, Brødre! kun misbruger ikke Friheden til en Anledning for Kjødet, men værer i Kjærlighed hverandres Tjenere.

14

Thi al Loven fuldkommes i eet Bud, nemlig i det: du skal elske din Næste som dig selv.

15

Men dersom I bide og æde hverandre, da seer til, at I ikke fortæres af hverandre.

16

Dette siger jeg: vandrer i Aanden, saa skulde I ikke fuldkomme Kjødets Begjering.

17

Thi Kjødet begjerer imod Aanden, men Aanden imod Kjødet; og disse ere hinanden modsatte, saa at I ikke kunne gjøre, hvad I ville.

18

Men dersom I drives af Aanden, ere I ikke under Loven.

19

Kjødets Gjerninger ere aabenbare, saasom: Hoer, Skjørlevnet, Ureenhed, Uteerlighed,

20

Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Vrede, Trætte, Tvedragt, Partier,

21

Avind, Mord, Drukkenskab, Fraadseri og deslige; om hvilke jeg forud siger Eder, ligesom jeg og før haver sagt, at de, som gjøre Saadant, skulle ikke arve Guds Rige.

22

Men Aandens Frugt er Kjærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed, Sagtmodighed, Afholdenhed.

23

Mod Saadanne er Loven ikke.

24

Men de, som høre Christus til, have korsfæstet Kjødet med Lysterne og Begjeringerne.

25

Dersom vi leve i Aanden, da lader os og gaae frem i Aanden.

26

Lader os ikke have Lyst til forfængelig Ære, saa at vi vil trodse hverandre og bære Avind imod hverandre.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819