Bibelvalg
Nyt testamente
Dansk Bibel 1819

1 Korintherne 1

1

Paulus, kaldet til Jesu Christi Apostel ved Guds Villie, og Broderen Sosthenes,

2

til Guds Menighed, som er i Corinth, de Helligede i Christus Jesus, de kaldte Hellige, med alle dem, som paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Christi, deres og vor Herres, Navn:

3

Naade være med Eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Christus!

4

Jeg takker min Gud altid for Eder, for den Guds Naade, som er given Eder i Christus Jesus,

5

at I ved ham ere gjort rige i Alt, i al Lære og al Kundskab,

6

ligesom og det Vidnesbyrd om Christus er bleven befæstet hos Eder,

7

saa at Eder ikke fattes paa nogen Naadegave, idet I forvente vor Herres Jesu Christi Aabenbarelse,

8

som og skal stadfæste Eder indtil Enden, ustraffelige paa vor Herres Jesu Christi Dag.

9

Gud er trofast, ved hvem I ere kaldte til hans Søns, Jesu Christi, vor Herres Samfund.

10

Men jeg formaner Eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Christi Navn, at I alle føre den samme Tale, og at der ikke maa findes Splidagtigheder iblandt Eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.

11

Thi mig er tilkjendegivet om Eder, mine Brødre! af Chloes Huusfolk, at der ere Trætter iblandt Eder.

12

Jeg mener nemlig, at enhver af Eder siger: jeg er Paulus’, eller: jeg er Apollos’, eller: jeg er Kephas’, eller jeg er Christi.

13

Er da Christus deelt? mon Paulus være korsfæstet for Eder? eller ere I døbte til Paulus’ Navn?

14

Jeg takker Gud, at jeg ingen af Eder haver døbt, uden Crispus og Cajus,

15

paa det ikke Nogen skal sige, at jeg haver døbt til mit Navn.

16

Dog døbte jeg ogsaa Stephanas’ Huusfolk; ellers veed jeg ikke, at jeg haver døbt nogen Anden.

17

Thi Christus sendte mig ikke for at døbe, men for at prædike Evangelium, ikke med vise Ord, at Christi Kors ikke skulde tabe sin Kraft.

18

Thi det Korsens Ord er vel dem en Daarlighed, som blive fortabte, men os, som blive salige, er det en Guds Kraft.

19

Thi der er skrevet: jeg vil forkaste de Vises Viisdom og tilintetgjøre de Forstandiges Forstand.

20

Hvor ere de Vise? hvor de Skriftkloge? hvor denne Verdens Grandskere? haver Gud ikke gjort denne Verdens Viisdom til Daarlighed?

21

Thi efterdi Verden for idel Viisdom ikke erkjendte Gud i hans Viisdom, da behagede det Gud formedelst denne Prædikens Daarlighed at gjøre dem salige, som troe.

22

Saasom baade Jøderne æske Tegn, og Grækerne søge Viisdom;

23

men vi prædike den korsfæstede Christus, som er Jøderne en Forargelse og Grækerne en Daarlighed;

24

men de, som ere kaldte, baade Jøder og Græker, prædike vi Christus, Guds Kraft og Guds Viisdom.

25

Thi det Daarlige fra Gud er visere end Menneskenes Viisdom, og det Skrøbelige fra Gud er stærkere end Menneskenes Styrke.

26

Betragter, Brødre! hvo I ere, som bleve kaldte: ikke mange Vise efter Kjødet, ikke mange Mægtige, ikke mange fornemme;

27

men det for Verden Daarlige udvalgte Gud, for at beskæmme de Vise, og det for Verden Skrøbelige udvalgte Gud, for at beskæmme det Stærke;

28

og det for Verden Uædle og det Ringeagtede udvalgte Gud, og det, som Intet var, for at tilintetgjøre det, som var Noget;

29

paa det intet Kjød skal rose sig for ham.

30

Men ved ham ere I udi Christus Jesus, hvilken er bleven os Viisdom fra Gud, og Retfærdighed, og Helliggjørelse, og Forløsning;

31

saa at, som skrevet er: hvo sig roser, rose sig i Herren.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819