Bibelvalg
Nyt testamente
Dansk Bibel 1819

Apostlenes Gerninger 13

1

Men i Antiochia, i den derværende Menighed, vare der nogle Propheter og Lærere, nemlig Barnabas og Simon, med Tilnavn Niger, og Lucius, den Cyrenæer, og Manaen, som var opfødt med Herodes den Fjerdingsfyrste, og Saulus.

2

Men der de holdt Gudstjeneste og fastede, sagde den Hellig Aand: udtager mig Barnabas og Saulus til den Gjerning, hvortil jeg haver kaldet dem.

3

Da fastede de og bade, og lagde Hænderne paa dem og lode dem gaae.

4

Disse, udsendte af den Hellig Aand, droge da ned til Seleucia, og seilede derfra til Cypern.

5

Og der de vare komne til Salamis, forkyndte de Guds Ord i Jødernes Synagoger; men de havde ogsaa Johannes til Medhjælper.

6

Og der de vare dragne igjennem Øen indtil Paphus, fandt de en Troldkarl, en falsk Prophet, en Jøde, hvis Navn var Barjesus.

7

Han var hos Landshøvdingen Sergius Paulus, en forstandig Mand. Denne kaldte Barnabas og Saulus til sig, og begjerede at høre Guds Ord.

8

Men Elimas eller Troldkarlen, (thi dette betyder hans Navn), stod dem imod og søgte at afvende Landshøvdingen fra Troen.

9

Men Saulus, (som og kaldes Paulus), fyldt med den Hellig Aand, saae stivt paa ham og sagde:

10

o, du Djævels Barn, fuldt af al List og al Skalkhed, al Retfærdigheds Fjende! vil du ikke lade af at forvende Herrens de rette Veie?

11

Og see nu, Herrens Haand er over dig, og du skal vorde blinde, og til en Tid ikke see Solen. Men strax faldt Taage og Mørke paa ham, og han gik omkring og søgte Nogen, som kunde lede ham.

12

Der Landshøvdingen saae det, som var skeet, troede ham, fuld af Forundring over Herrens Lære.

13

Men Paulus og de, som vare med ham, fore bort fra Paphus og kom til Perge i Pamphylien. Men Johannes skiltes fra dem og vendte tilbage til Jerusalem.

14

Men de droge videre fra Perge og kom til Antiochia i Pisidien, og gik ind i Synagogen paa Sabbatsdagen og satte sig.

15

Men efter Lovens og Propheternes Læsning sendte de Øverste for Synagogen til dem og lode sige: I Mænd, Brødre! have I nogen Formaningstale til Folket, da siger frem.

16

Men Paulus stod op og slog til Lyd med Haanden og sagde: I israelitiske Mænd og I, som frygte Gud, hører til!

17

Dette Folks, Israels, Gud udvalgte vore Fædre, og ophøiede Folket, der de boede i Udlændighed i Ægyptens Land, og førte dem derfra med en høi Arm.

18

Og henved fyrretyve Aar fordrog han deres Sæder i Ørken.

19

Og han udslettede syv Folk i Canaans Land, og loddeelte disses Land iblandt dem.

20

Og siden i henved fire hundrede og halvtredsindstyve Aar gav ham dem Dommere, indtil Propheten Samuel.

21

Og derefter bade de om en Konge; og Gud gav dem Saul, Kis’ Søn, en Mand af Benjamins Stamme, i fyrretyve Aar.

22

Og der han havde taget ham bort, opreiste han dem David til Konge, om hvilken han og vidnede, sigende: jeg haver fundet David, Isai Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gjøre al min Villie.

23

Af dennes Sæd opreiste Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser, Jesus,

24

efterat Johannes forud, før hans Fremtrædelse, havde prædiket Omvendelses Daab for alt Israels Folk.

25

Men der Johannes havde fuldkommet Løbet, sagde ham: hvem mene I mig at være? Jeg er det ikke. Men see, den kommer efter mig, hvis Skoe jeg ikke er værdig at løse.

26

I Mænd, Brødre, Børn af Abrahams Slægt, og de iblandt Eder, som frygte Gud! Eder er denne Frelses Ord sendt.

27

Thi de, som boe i Jerusalem, og deres Øverster, der de ikke kjendte denne, fordømte de ham og opfyldte saaledes ogsaa Prophetens Ord, som læses hver Sabbat.

28

Og alligevel de fandt ingen Døds-Skyld hos ham, bade de dog Pilatus, at han maatte ihjelslaaes.

29

Men der de havde fuldkommet alle Ting, som ere skrevne om ham, nedtoge de ham af Træet og lagde ham i en Grav.

30

Men Gud opreiste ham fra de Døde,

31

og han blev seet mange Dage af dem, som vare gangne med ham op fra Galilæa til Jerusalem, hvilke ere hans Vidner for Folket.

32

Og vi forkyndte Eder den Forjættelse, som er skeet til Fædrene, at Gud haver opfyldt den for os, deres Børn, idet han opvakte Jesus;

33

som og skrevet er i den anden Psalme: du er min Søn, i Dag haver jeg født dig.

34

Men at han haver opvakt ham fra de Døde, der ingenlunde skal vende tilbage til Forraadnelse, derom haver han saaledes sagt: Forjættelsen til David vil jeg holde Eder trofast.

35

Derfor siger han og i en anden Psalme: du skal ikke tilstede din Hellige at see Forraadnelse.

36

Men David, der han i sin Livstid havde tjent Guds Raadslutning, sov han hen og blev henlagt til sine Fædre, og saae Forraadnelse.

37

Men den, som Gud opvakte, saae ikke Forraadnelse.

38

Saa være det Eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham kundgjøres Eder Syndernes Forladelse;

39

og fra Alt, hvorfra I ikke kunde vorde retfærdiggjorte ved Mose Lov, retfærdiggjøres ved denne hver, som troer.

40

Seer nu til, at det ikke kommer over Eder, som er sagt ved Propheterne:

41

seer, I Foragtere! og forundrer Eder og bliver til Intet; thi en Gjerning gjør jeg i Eders Dage, en Gjerning, hvilken I ikke vilde troe, dersom Nogen fortalte Eder den.

42

Men der de gik ud af Jødernes Synagoge, bade Hedningerne, at de samme Ord maatte tales for dem paa den følgende Sabbat.

43

Men der Forsamlingen var opløst, fulgte mange Jøder og andægtige Proselyter Paulus og Barnabas, hvilke talede til dem, og formanede dem at holde fast ved Guds Naade.

44

Men paa den følgende Sabbat forsamledes næsten den ganske Stad, at høre Guds Ord.

45

Men der Jøderne saae den Mængde, bleve de fulde af Nidkjærhed og imodsagde det, som blev sagt af Paulus, ja, baade imodsagde og bespottede.

46

Men Paulus og Barnabas talede frit og sagde: det var fornødent, at Guds Ord skulde først tales for Eder; men efterdi I forskyde det, og agte Eder ikke selv værdige til det evige Liv, see, saa vende vi os til Hedningerne.

47

Thi saaledes haver Herren befalet os: jeg haver sat dig til Hedningernes Lys, at du skal være til Saliggjørelse indtil Jordens Ende.

48

Men der Hedningerne det hørte, bleve de glade, og prisede Herrens Ord og troede, saa mange, som vare skikkede til det evige Liv.

49

Men Herrens Ord udbredtes over det ganske Land.

50

Men Jøderne opirrede de andægtige og fornemme Kvinder, og de første Mænd i Staden; og de opvakte en Forfølgelse over Paulus og Barnabas, og udstødte dem af deres Grændser.

51

Men de rystede Støvet af deres Fødder imod dem og kom til Iconium.

52

Men Disciplene bleve fulde af Glæde og af den Hellig Aand.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819