Bibelvalg
Nyt testamente
Dansk Bibel 1819

Apostlenes Gerninger 12

1

Men ved det samme Tid lagde Kong Herodes Haand paa Nogle af Menigheden for at mishandle dem.

2

Men han lod Jakob, Johannes’ Broder, henrette med Sværd.

3

Og der han saae, at det behagede Jøderne, gik han videre og lod ogsaa Peter gribe. (Men det var de usyrede Brøds Dage).

4

Der han havde grebet ham, satte han ham og i Fængsel og overantvordede ham at bevogtes af fire Vagtskifter, hvert paa fire Mand, da han efter Paasken vilde føre ham frem for Folket.

5

Saa blev da Peter bevogtet i Fængslet; men der skete af Menigheden ivrig Bøn til Gud for ham.

6

Men der Herodes vilde føre ham frem, sov Peter i den samme Nat imellem to Stridsmænd, bunden med to Lænker, og Vagten for Døren tog vare paa Fængslet.

7

Og see, Herrens Engel stod for ham, og et Lys skinnede i Fængslet; men han slog Peter paa Siden, og vakte ham op og sagde: staa hastig op! og Lænkerne faldt ham af Hænderne.

8

Og Engelen sagde til ham: bind op om dig og paabind dine Saaler. Men han gjorde saa. Og han sagde til ham: Kast din Kjortel om dig og følg mig.

9

Og han gik ud og fulgte ham og vidste ikke, at det, som skete ved Engelen, var virkeligt, men meente, at han saae et Syn.

10

Men de gik igjennem den første og anden Vagt, og kom til den Jernport, ad hvilken man gaaer til Staden; denne oplodes af sig selv for dem, og de kom ud og gik en Gade frem, og strax skiltes Engelen fra ham.

11

Og der Peter kom til sig selv, sagde han: nu veed jeg i Sandhed, at Herren udsendte sin Engel, og udfriede mig fra Herodes’ Haand og fra alt det jødiske Folks Forventelse.

12

Og som han besindede sig, kom han for Marias Huus, som var Moder til Johannes med Tilnavn Marcus, hvor Mange vare forsamlede og bade.

13

Men da Peter bankede paa Forstuens Dør, kom en Pige, ved Navn Rhode, frem for at høre, hvo der var.

14

Og da hun kjendte Peters Røst, aabnede hun af Glæde ikke Døren, men løb ind og forkyndte dem, at Peter stod for Døren.

15

Da sagde de til hende: du raser. Men hun stod fast derpaa, at det var saaledes. Men de sagde: det er hans Engel.

16

Men Peter blev ved at banke paa, og der de lode op, saae de ham og bleve saare forfærdede.

17

Da vinkede han ad dem med Haanden, at de skulde tie; og han fortalte dem, hvorledes Herren havde ført ham ud af Fængslet, og han sagde: forkynder Jakob og Brødrene dette. Og han gik ud og drog til et andet Sted.

18

Men der det blev Dag, var der ikke liden Forvirring iblandt Stridsmændene, hvor Peter var bleven.

19

Men der Herodes lod ham søge og ikke fandt ham, forhørte han Vagten og befoel, at de skulde afstraffes. Og han drog ned fra Judæa til Cæsarea, og opholdt sig der.

20

Men Herodes var fjendtlig sindet imod de Tyrier og Sidonier. Men de kom samdrægteligen til ham, og fik Blastus, som var Kongens øverste Kammerbetjent paa deres Side, og bade om Fred, fordi deres Land fik tilførsel fra Kongens.

21

Men paa en bestemt Dag iførte Herodes sig et kongeligt Klædebon, og satte sig paa Thronen, og holdt en Tale for dem.

22

Men Folket raabte til ham: det er Guds Røst og ikke et Menneskes.

23

Men strax slog Herrens Engel ham, fordi han ikke gav Gud Æren; og han blev fortæret af Orme, og opgav Aanden.

24

Men Guds Ord havde Fremgang og udbredtes.

25

Men Barnabas og Saulus kom tilbage fra Jerusalem, efterat de havde fuldført deres Ærinde, og de havde med sig Johannes, med Tilnavn Marcus.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819