Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nyt testamente
Dansk Bibel 1931

Josvabogen 12

1

Følgende to Konger i Landet blev overvundet af Israeliterne og deres Land taget i Besiddelse af dem, Landet østen for Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget og hele Arabalavningens østre Del:

2

Amoriterkongen Sibon, som boede i Hesjbon og herskede fra Aroer ved Arnonflodens Bred og fra Midten af Floddalen over Halvdelen af Gilead indtil Jabbokfloden, der er Ammoniternes Grænse,

3

og over Arabalavningen indtil Kionerotsøens Østside og Arabahavets, Salthavets, Østside hen imod Bet-Jesjimot og længere Syd på hen imod Egnen ved Foden af Pisgas Skrænter;

4

og Kong Og af Basan. som hørte til dem, der var tilbage af Refaiterne, og boede i Asjtarot og Edrei

5

og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil Gesjuriternes og Måkatiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead indtil Kong Sihon af Hesjbons Landemærke.

6

HERRENs Tjener Moses og Israeliterne havde overvundet dem, og HERRENs Tjener Moses havde givet Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Landet i Eje.

7

Følgende Konger i Landet blev overvundet af Josua og Israeliterne hinsides Jordan, på Vestsiden, fra Ba'al Gad i Dalen ved Libanon til det nøgne Bjergdrag, som højner sig mod Seir, og deres Land givet Israels Stammer i Eje af Josua efter deres Afdelinger,

8

i Bjerglandet, i Lavlandet, i Arabalavningen, på Skråningerne, i Ørkenen og i Sydlandet, Hetiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne:

9

Kongen i Jeriko een; Kongen i Aj ved Betel een;

10

Kongen i Jerusalem een; Kongen i Hebron een;

11

Kongen i Jarmut een; Kongen i Lakisj een;

12

Kongen i Eglon een; Kongen i Gezer een;

13

Kongen i Debir een; Kongen i Geder een;

14

Kongen i Horma een; Kongen i Arad een;

15

Kongen i Libna een; Kongen i Adullam een;

16

Kongen i Makkeda een; Kongen i Betel een;

17

Kongen i Tappua een; Kongen i Hefer een;

18

Kongen i Afek een; Kongen i Lassjaron een;

19

Kongen i Madon een; Kongen i Hazor een;

20

Kongen i Sjimron Meron een; Kongen i Aksjaf een;

21

Kongen i Ta'anak een; Kongen i Megiddo een;

22

Kongen i Kedesj een; Kongen i Jokneam ved Karmel een;

23

Kongen i Dor ved Højdedraget Dor een; Kongen over Folkene i Galilæa een;

24

Kongen i Tirza een; tilsammen en og tredive Konger.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931