Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Zjevení Janovo 17

1

Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm koflíků, a promluvil se mnou. Řekl mi: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách,

2

se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva."

3

A odnesl mě v Duchu na poušť. A uviděl jsem ženu sedící na rudé šelmě, [jež byla] plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů.

4

Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahým kamením a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva

5

a na jejím čele bylo napsané jméno[ skrývající] tajemství: "Veliký Babylón, Matka nevěstek a ohavností země."

6

Tehdy jsem uviděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků; a když jsem ji spatřil, strnul jsem ve velikém úžasu.

7

Tehdy mi anděl řekl: "Proč jsi užasl? Já ti povím tajemství té ženy i šelmy, která ji nese, jež má sedm hlav a deset rohů.

8

Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a má vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, [ti,] jejichž jména nejsou zapsána v knize života od založení světa, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla a není, ale je.

9

Zde[ je] mysl, která má moudrost: těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí.

10

Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký[ čas].

11

A šelma, která byla a není, ta je osmý[ král]; je z těch sedmi a jde do záhuby.

12

A deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu[ spolu] se šelmou.

13

Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě.

14

Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí-neboť je Pán pánů a Král králů-a s ním[ i jeho] povolaní, vyvolení a věrní."

15

Tehdy mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.

16

A těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne nenávidět tu nevěstku a způsobí, že bude zpustošená a nahá, a budou jíst její tělo a spálí ji ohněm.

17

Neboť Bůh dal do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr a aby byli jednoho mínění a dali své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova.

18

A žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998