Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

2 Janův 1

1

Starší v Kristu vyvolené paní i jejím synům, které já miluji v pravdě, a nejen já, ale i všichni, kteří poznali pravdu,

2

pro tu pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věky:

3

Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Pána Ježíše Krista, Otcova Syna, bude s vámi v pravdě a lásce.

4

Velice jsem se zaradoval, že jsem nalezl[ některé] z tvých synů, jak chodí v pravdě, jak jsme přijali přikázání od Otce.

5

A nyní tě prosím, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale to, které jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé.

6

To je ta láska, abychom chodili podle jeho přikázání. A to přikázání je, abyste v ní chodili, jak jste slyšeli od počátku.

7

Do světa totiž vyšlo mnoho bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. [Každý] takový je bludař a antikrist.

8

Dávejte na sebe pozor, abychom neztratili to, na čem jsme pracovali, ale abychom přijali plnou odplatu.

9

Nikdo, kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha; kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i Syna.

10

Přichází-li k vám někdo a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu, ani ho nezdravte.

11

Kdo totiž takového zdraví, účastní se jeho zlých skutků.

12

I když vám mám mnoho co psát, nechtěl jsem[ se svěřit] papíru a inkoustu, ale mám naději, že k vám přijdu a budu[ s vámi] mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.

13

Pozdravují tě synové tvé vyvolené sestry. Amen.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998