Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

2 Tesalonickým 13

1

Bratrská láska ať trvá.

2

Nezapomínejte na pohostinnost-vždyť díky ní někteří nevědomky hostili anděly!

3

Pamatujte na vězně jako[ byste] byli uvězněni s[ nimi], na trpící, jako ti, kdo jsou sami také v těle.

4

Manželství[ ať je] všemi ceněno a[ jeho] lože[ ať je] neposkvrněné; smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh.

5

[Veďte] nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy tě nenechám a ani neopustím,"

6

takže můžeme směle říkat: "Pán[ je] můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?"

7

Pamatujte na své vůdce, kteří vám říkali Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry.

8

Ježíš Kristus[ je] tentýž včera, dnes i na věky.

9

Nenechte se unášet rozličným a cizím učením. Je přece dobré, aby srdce bylo utvrzováno milostí, a ne pokrmy, jež nepřinesly užitek těm, kdo se[ jimi] zabývali.

10

Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku.

11

Těla zvířat, jejichž krev přináší nejvyšší kněz do svatyně[ jako oběť] za hřích, přece bývají pálena venku za stany.

12

Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.

13

Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu,

14

neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím.

15

Skrze něj tedy přinášejme Bohu neustále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno.

16

Nezapomínejte však na dobročinnost a sdílení se, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.

17

Poslouchejte ty, kdo vás vedou, a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou[ muset] skládat účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním-to by vám přece nebylo prospěšné.

18

Modlete se za nás; spoléháme totiž na[ to], že máme dobré svědomí, neboť se chceme za všech[ okolností] chovat správně.

19

Velice[ vás] tedy prosím, abyste to dělali, abych vám byl co nejdříve navrácen.

20

A Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí,

21

ať vás přivede k dokonalosti v každém dobrém skutku, abyste konali jeho vůli, když ve vás[ on] působí to, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž[ buď] sláva na věky věků. Amen.

22

Prosím vás, bratři, sneste to slovo napomenutí; napsal jsem vám přece v krátkosti.

23

Vězte, že[ náš] bratr Timoteus je již propuštěn; přijde-li brzo, navštívím vás s ním.

24

Pozdravte všechny, kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás[ bratři] z Itálie.

25

Milost s vámi všemi. Amen.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998