Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Efezským 2

1

A[ vzkřísil] i vás, mrtvé v proviněních a hříších,

2

v nichž jste kdysi chodili podle běhu tohoto světa, podle mocného vládce ovzduší, toho ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti,

3

mezi nimiž jsme také my všichni kdysi žili v žádostech svého těla, když jsme dělali to, co chtělo tělo a mysl, a byli jsme přirozeností dětmi hněvu tak jako ostatní.

4

Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval,

5

obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních( -jste spaseni milostí!),

6

a spolu[ s ním] vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši,

7

aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti skrze[ svou] laskavost k nám v Kristu Ježíši.

8

Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás-[je] to Boží dar,

9

ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.

10

Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.

11

Proto pamatujte, že vy, kdysi tělem pohané-které takzvaná obřízka na těle, učiněná rukou, nazývá neobřízkou-

12

jste byli v té době bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, cizí vzhledem k zaslíbeným smlouvám, nemající naději a bez Boha na světě.

13

Ale nyní, v Kristu Ježíši, jste vy, kteří jste kdysi byli dalecí, učiněni blízkými skrze Kristovu krev.

14

Vždyť on je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení.

15

Svým tělem zrušil nepřátelství, [totiž] Zákon přikázání[ spočívající] v ustanoveních, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. [Tak] způsobil pokoj

16

a v jednom těle to obojí usmířil s Bohem skrze kříž, kterým to nepřátelství zahladil.

17

A když přišel, vyhlásil pokoj vám, dalekým i blízkým,

18

neboť skrze něho máme všichni v jednom Duchu přístup k Otci.

19

Již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.

20

Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus,

21

v němž se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu,

22

v němž se i vy společně budujete, abyste[ byli] Božím příbytkem v Duchu.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998