Výběr Bible
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Efezským 1

1

Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:

2

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a[ od] Pána Ježíše Krista.

3

Požehnaný[ buď] Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu,

4

poněvadž nás v něm vyvolil před založením světa, abychom před jeho tváří byli svatí a bezúhonní v lásce.

5

Podle zalíbení své vůle nás předurčil k přijetí za své syny skrze Ježíše Krista

6

ke chvále slávy své milosti, kterou nás poctil v tom milovaném.

7

V něm máme skrze jeho krev vykoupení, [totiž] odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti,

8

kterou k nám rozhojnil ve vší moudrosti a prozíravosti,

9

když nám podle svého zalíbení, o němž rozhodl sám v sobě, oznámil tajemství své vůle,

10

aby ve správě plnosti časů shromáždil pod jednu hlavu v Kristu všechno, co je v nebesích i na zemi-v něm,

11

ve kterém jsme se také stali dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rozhodnutí své vůle,

12

abychom[ tu] my, kteří od dřívějška máme naději v Kristu, byli ke chvále jeho slávy.

13

V něm jste i vy( když jste vyslechli slovo pravdy, [totiž] evangelium svého spasení, a uvěřili[ mu)] byli označeni zaslíbeným Duchem Svatým,

14

jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co[ jím] bylo získáno ke chvále jeho slávy.

15

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší věrnosti v Pánu Ježíši a lásce ke všem svatým,

16

nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách,

17

aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho

18

a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké[ je] bohatství slávy jeho dědictví ve svatých

19

a jak nesmírná[ je] velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly,

20

kterou dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,

21

vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i[ nad] každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím.

22

A[ tak] poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším.

23

Ona je jeho tělem, [totiž] plností Toho, který naplňuje všechno ve všem.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998