Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

2 Korintským 5

1

Víme přece, že kdyby byl náš pozemský dům tohoto přebývání zbořen, máme od Boha věčné stavení v nebesích, dům neudělaný rukama.

2

Vždyť také v tomto vzdycháme, neboť toužíme být oblečeni svým příbytkem z nebe,

3

jestliže ovšem budeme shledáni oblečenými, ne nahými.

4

[My,] kdo jsme v tomto stanu, totiž vzdycháme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.

5

A ten, kdo nás právě k tomuto uzpůsobil, [je] Bůh, který nám také dal záruku Ducha.

6

Proto máme stále smělou důvěru a víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme vzdáleni od Pána.

7

Chodíme totiž vírou, ne viděním.

8

Máme tedy smělou důvěru a líbí se nám raději být vzdálenými od tohoto těla a být doma u Pána.

9

Proto také, ať už zůstáváme doma nebo se vzdalujeme, usilujeme[ o to], abychom mu byli příjemní.

10

My všichni se přece musíme ukázat před Kristovou soudnou stolicí, aby každý dostal[ odplatu] za to, co[ dělal] v těle, podle toho, co vykonal, ať už[ to bylo] dobré nebo zlé.

11

Jelikož tedy známe Pánovu hrůzu, přivádíme lidi k víře. Bohu jsme zjevní a mám naději, že jsme zjevní i vašemu svědomí.

12

Nedoporučujeme vám přece znovu sami sebe, ale dáváme vám příležitost, abyste se námi chlubili, abyste měli[ něco] oproti těm, kteří se chlubí zevnějškem a ne srdcem.

13

Jsme-li totiž bez sebe-[je to] pro Boha; jsme-li rozvážní-[je to] pro vás.

14

Vždyť Kristova láska nás zavazuje. Máme zato, že jestliže jeden zemřel za všechny, pak zemřeli všichni;

15

a[ on] zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, již nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal[ z mrtvých].

16

My tedy[ již] od nynějška nikoho neznáme podle těla. A jestliže jsme i Krista znali podle těla, nyní ho však již[ takto] neznáme.

17

Proto, jestliže[ je] někdo v Kristu, [je] nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!

18

To všechno[ je] pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření,

19

totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám.

20

Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem.

21

Vždyť toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998