Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

1 Korintským 1

1

Pavel, podle Boží vůle povolaný apoštol Ježíše Krista, a bratr Sostenes

2

církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista na každém místě, jejich i našem:

3

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a[ od] Pána Ježíše Krista.

4

Vždycky za vás děkuji svému Bohu pro tu Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši,

5

že jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem i veškerým poznáním,

6

(poněvadž mezi vámi bylo utvrzeno Kristovo svědectví),

7

takže nemáte nedostatek v žádném daru a očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista,

8

který vás také utvrdí až do konce, [abyste byli] bezúhonní v den našeho Pána Ježíše Krista.

9

Věrný[ je] Bůh, jímž jste byli povoláni ke společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána!

10

Prosím vás však, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a aby mezi vámi nebyly roztržky, ale abyste byli dokonale spojeni v téže mysli a v tomtéž úsudku.

11

Chloini[ domácí] mi totiž o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi sváry.

12

Míním pak to, že každý z vás říká: "Já jsem Pavlův," "Já zase Apollův," "Já zase Kéfův" a" Já zase Kristův."

13

Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavla?

14

Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gaia,

15

aby někdo neřekl, že jsem křtil ve své jméno.

16

Pokřtil jsem vlastně i Štěpánův dům. Jinak nevím, že bych pokřtil někoho dalšího.

17

Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, ne v moudrosti řeči, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž.

18

Neboť slovo kříže je těm, kteří hynou, bláznovstvím, ale pro nás, kteří docházímespasení, je[ to] Boží moc.

19

Je přece napsáno: "Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu."

20

Kde[ je] moudrý? Kde zákoník? Kde[ je] myslitel tohoto věku? Neobrátil Bůh moudrost tohoto světa v bláznovství?

21

Když totiž v Boží moudrosti svět nepoznal Boha skrze moudrost, zalíbilo se Bohu spasit věřící skrze bláznivost kázání.

22

Židé totiž žádají znamení, Řekové zase hledají moudrost,

23

ale my kážeme Krista ukřižovaného-pohoršení pro Židy a bláznovství pro Řeky,

24

těm však, kteří jsou povoláni, jak Židům, tak Řekům, Krista-Boží moc a Boží moudrost.

25

Protože Boží bláznivé je moudřejší než lidé a Boží slabé je silnější než lidé.

26

Vidíte přece své povolání, bratři, že nemnozí[ jsou] moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození.

27

Ale bláznivé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahanbil moudré. A slabé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahanbil silné.

28

A neurozené tohoto světa a opovržené Bůh vyvolil, ba dokonce to, co není, aby obrátil vniveč to, co je,

29

aby se před ním nemohlo chlubit žádné tělo.

30

Vy jste však z něho v Kristu Ježíši, který se nám stal Boží moudrostí, spravedlností, posvěcením i vykoupením,

31

aby[ bylo] tak, jak je napsáno: "Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998