Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Skutky Apoštolské 3

1

Petr a Jan potom vstupovali v hodinu modlitby( to[ jest o] deváté) do chrámu.

2

A byl[ tam] nesen jeden muž, chromý od lůna své matky, kterého každý den pokládali u chrámové brány zvané Krásná, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu.

3

Ten uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, a prosil[ je] o almužnu.

4

Petr však na něj s Janem upřel zrak a řekl: "Podívej se na nás."

5

Pozoroval je tedy s očekáváním, že od nich něco přijme.

6

Ale Petr řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!"

7

Uchopil ho za pravou ruku a zvedl[ ho]; a[ tehdy] se jeho nohy a klouby ihned zpevnily.

8

A když vyskočil, stál a chodil a vešel s nimi do chrámu, [kde] se procházel, poskakoval a chválil Boha.

9

Všechen lid ho tedy viděl, jak chodí a chválí Boha,

10

a poznali, že je to ten, který kvůli almužně sedával u chrámové Krásné brány, a byli naplněni děsem a úžasem nad tím, co se mu přihodilo.

11

A když se ten uzdravený chromý držel Petra a Jana, seběhl se k nim všechen vyděšený lid do sloupoví zvaného Šalomounovo.

12

Když[ to] tedy Petr uviděl, promluvil k lidu: "Proč se tomu divíte, Izraelité? A proč se na nás[ tak] upřeně díváte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento[ člověk] chodí?

13

Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy vydali a jehož jste se zřekli před Pilátem, když se rozhodl, [že] ho propustí.

14

Zřekli jste se toho Svatého a Spravedlivého a vyžádali jste si, aby vám byl vydán vrah.

15

Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; a my jsme toho svědky.

16

Skrze víru v jeho jméno dalo jeho jméno sílu tomuto[ muži,] kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která[ je] skrze něho, mu dala toto plné zdraví před[ očima] vás všech.

17

Teď však vím, bratři, že jste[ to] udělali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové.

18

Bůh však takto naplnil, co předpověděl ústy všech svých proroků: [že] Kristus bude trpět.

19

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře

20

a aby poslal toho, který vám byl předem kázán, Ježíše Krista,

21

kterého musí nebe držet až do časů nápravy všech věcí, o nichž Bůh mluvil od věků ústy všech svých svatých proroků.

22

Mojžíš přece řekl otcům: 'Pán, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka jako mne; toho budete poslouchat ve všem, cokoli vám řekne.

23

A stane se, že každá duše, která by toho Proroka neuposlechla, bude vyhlazena z lidu.'

24

Ano, také všichni proroci, kteří mluvili od Samuele a po něm, předpovídali tyto dny.

25

Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: 'Ve tvém semeni budou požehnána všechna pokolení země.'

26

Vám jako prvním vzbudil Bůh svého služebníka Ježíše a poslal ho žehnat vám, aby každého odvrátil od jeho nepravostí."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998