Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Skutky Apoštolské 17

1

A když prošli Amfipolis a Apolonii, přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga.

2

Pavel tedy podle[ svého] zvyku vešel k nim a po tři soboty k nim promlouval z Písem.

3

Vysvětloval a předkládal[ jim], že Kristus musel trpět a vstát z mrtvých a že" toto je Kristus: Ježíš, kterého vám kážu!"

4

Někteří z nich se dali přesvědčit a[ tak] se k Pavlovi a Sílovi připojilo veliké množství pobožných Řeků i nemálo předních žen.

5

Ale ti Židé, kteří neuvěřili, vzpláli žárlivostí. Přibrali si některé zlé lidi z ulice, a když se shlukli, vzbouřili město a zaútočili na Jásonův dům. Hledali je[ totiž], aby je vyvedli před lid.

6

Když je však nenašli, táhli Jásona a některé bratry k představeným města a křičeli: "Ti, kteří vzbouřili celý svět, přišli i sem-

7

a Jáson je přijal! Ti všichni jednají proti císařským ustanovením, protože nazývají králem[ někoho] jiného, [totiž] Ježíše!"

8

A tak rozrušili zástup i představené města, kteří to slyšeli.

9

Když však dostali od Jásona a ostatních záruku, propustili je.

10

Bratři tedy hned v noci vyslali Pavla i Sílu do Berie. A když[ tam] dorazili, šli do židovské synagogy.

11

Tito[ Židé] však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak.

12

Mnozí z nich tedy uvěřili, a také nemálo ctihodných řeckých žen a mužů.

13

Když se však Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Berii, přišli také tam a rozbouřili zástupy.

14

Tehdy bratři ihned poslali Pavla, aby šel k moři, ale Síla a Timoteus tam zůstali.

15

A ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli až do Athén. A když dostali vzkaz pro Sílu a Timotea, aby co nejrychleji přišli k němu, odešli.

16

Když pak na ně Pavel čekal v Athénách, rozněcoval se v něm jeho duch, když viděl, [jak] je to město oddané modlám.

17

Rozmlouval tedy každý den s Židy a pobožnými[ lidmi] v synagoze i s těmi, které potkal na tržišti.

18

Setkávali se s ním také někteří epikurejští a stoičtí filozofové a někteří[ z nich] říkali: "Co[ nám] chce ten žvanil povídat?" A jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev." Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení[ z mrtvých].

19

Popadli ho tedy a vyvedli na Areopág se slovy: "Můžeme se dozvědět, co[ je] to za nové učení, které hlásáš?

20

Přinášíš totiž našim uším nějaké podivné věci. Chceme tedy vědět, co to má být."

21

Všichni Athéňané i cizinci, kteří[ tam] pobývali, totiž netrávili čas ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.

22

Pavel se tedy postavil uprostřed Areopágu a řekl: "Muži athénští, vidím, že jste v každém ohledu velice nábožní[ lidé].

23

Když jsem[ tu] totiž procházel a pozoroval, co uctíváte, našel jsem také oltář, na kterém je napsáno: 'Neznámému bohu'. Koho tedy uctíváte nevědomě, toho vám já zvěstuji.

24

Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama.

25

Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval, protože on dává všem život i dech i všechno.

26

A učinil z jedné krve celý lidský rod, aby přebývali na celém povrchu země; vyměřil[ jim] uložené časy a hranice jejich přebývání,

27

aby hledali Pána, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt[ ho], ačkoli není daleko od žádného z nás.

28

Jím totiž žijeme, hýbeme se a trváme, jak[ to] řekli i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho potomstvo.'

29

Když tedy jsme Boží potomstvo, nesmíme se domnívat, že by božská bytost byla podobná zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručností a důvtipu.

30

Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní přikazuje lidem, aby všichni všude činili pokání,

31

protože určil den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého[ k tomu] ustanovil, [o čemž] podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých."

32

A když uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, někteří se posmívali, ale jiní řekli: "Poslechneme si o tom od tebe ještě jindy."

33

Tak Pavel vyšel z jejich středu.

34

Někteří muži se však k němu připojili a uvěřili; mezi nimi i Dionýsius Areopágský, žena jménem Damaris a s nimi[ ještě] jiní.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998