Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Skutky Apoštolské 13

1

V církvi, která byla v Antiochii, pak byli někteří proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Manahen, který byl vychován společně s tetrarchou Herodem, a Saul.

2

A když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal."

3

Tehdy na ně po půstu a modlitbě vložili ruce a propustili[ je].

4

Oni tedy, vysláni Duchem Svatým, přišli do Seleukie a odtud odpluli na Kypr.

5

A když dorazili do Salaminy, kázali Boží slovo v židovských synagogách; a měli[ s sebou] i Jana jako pomocníka.

6

A když ten ostrov prošli až do Páfu, nalezli jakéhosi čaroděje, židovského falešného proroka jménem Barjezus.

7

Ten byl u místodržitele Sergia Pavla, rozumného muže, který si zavolal Barnabáše a Saula, protože toužil slyšet Boží slovo.

8

Ale Elymas, ten čaroděj( tak se totiž překládá jeho jméno), jim odporoval a snažil se odvrátit místodržitele od víry.

9

Tehdy byl Saul, [zvaný] také Pavel, naplněn Duchem Svatým, upřeně na něj pohlédl

10

a řekl: "ďáblův synu, plný vší lsti a vší ničemnosti, nepříteli veškeré spravedlnosti, [copak] nepřestaneš převracet Pánovy přímé cesty?

11

A hle, Pánova ruka[ je] nyní na tobě a budeš slepý a neuvidíš slunce až do uloženého času!" A ihned na něj padla mlha a tma a[ on] začal chodit kolem a hledat, kdo by[ ho] vedl za ruku.

12

Když tedy místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil a žasl nad Pánovým učením.

13

Když pak Pavel a ti, kdo byli s ním, vypluli z Páfu, dorazili do Perge v Pamfylii. Jan však od nich odešel a vrátil se do Jeruzaléma.

14

Oni tedy šli z Perge dál a přišli do Antiochie Pisidské. v sobotní den vešli do synagogy a posadili se.

15

A když bylo po čtení Zákona a Proroků, poslali k nim představení synagogy se slovy: "Bratři, jestliže máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte."

16

Pavel tedy vstal, pokynul rukou a řekl: "Izraelité a vy, kdo se bojíte Boha, slyšte:

17

Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce a pozdvihl tento lid, když pobýval v egyptské zemi, a vyvedl je z ní[ svou] vztaženou paží.

18

Po dobu čtyřiceti let snášel jejich způsoby na poušti,

19

a když vyhladil sedm národů v zemi Kanán, rozdělil jim jejich zem losem.

20

Potom[ jim] asi po čtyři sta padesát let dával soudce až do proroka Samuele.

21

Tehdy žádali o krále a Bůh jim dal Saula, syna Kísova, muže z pokolení Benjamínova, na čtyřicet let.

22

Potom ho odstranil a pozdvihl jim za krále Davida, kterému také vydal svědectví, když řekl: 'Nalezl jsem Davida, [syna] Isajova, muže podle svého srdce, který naplní všechnu moji vůli.'

23

Z jeho semene Bůh podle zaslíbení vzbudil Izraeli Spasitele-Ježíše,

24

před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání.

25

A když Jan dokončoval[ svůj] běh, říkal: 'Já nejsem ten, za kterého mě pokládáte, avšak hle, přichází po mně. Jemu nejsem hoden[ ani] rozvázat obuv na nohou.'

26

Bratři, synové rodu Abrahamova a kdokoliv se mezi vámi bojí Boha, vám bylo posláno toto slovo spasení.

27

Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho totiž nepoznali a odsoudili a[ tak] naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu.

28

I když[ na něm] nenašli žádnou smrtelnou vinu, žádali Piláta, aby byl usmrcen.

29

A když naplnili všechno, co o něm bylo napsáno, sňali[ ho] ze dřeva a položili do hrobu.

30

Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých

31

a on se po mnoho dní ukazoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou teď jeho svědky před lidem.

32

A my vám kážeme dobrou zprávu: to zaslíbení, dané našim otcům.

33

Bůh[ je] splnil nám, jejich synům, když vzkřísil Ježíše, jak je také napsáno ve druhém Žalmu: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.'

34

A že ho vzkřísil z mrtvých, aby se už nikdy nevrátil k porušení, řekl takto: 'Dám vám svatá a jistá[ požehnání] Davidova.'

35

Proto říká i jinde: 'Svému Svatému nedáš spatřit porušení.'

36

David zajisté, když posloužil Boží vůli ve svém pokolení, zesnul a byl připojen ke svým otcům a spatřil porušení.

37

Ten, kterého Bůh vzkřísil, však porušení nespatřil.

38

Proto ať je vám známo, bratři, že skrze něj se vám prohlašuje odpuštění hříchů.

39

A od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni Mojžíšovým zákonem, je skrze něj ospravedlněn každý, kdo věří.

40

Dejte tedy pozor, aby na vás nepřišlo to, co je napsáno v Prorocích:

41

'Hleďte, pohrdavci, užasněte a rozplyňte se; neboť já dělám za vašich dnů dílo, dílo, jemuž neuvěříte, ani kdyby vám[ o něm] někdo vypravoval.'"

42

Když potom vycházeli z té židovské synagogy, prosili pohané, aby jim ta slova mluvili i příští sobotu.

43

A když bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé a zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem, kteří k nim mluvili a přesvědčovali je, aby zůstávali v Boží milosti.

44

Následující sobotu se pak sešlo téměř celé město, aby slyšeli Boží slovo.

45

A když Židé spatřili ty zástupy, byli naplněni závistí a s odporem a rouháním mluvili proti tomu, co říkal Pavel.

46

Pavel a Barnabáš však směle řekli: "Vám mělo být Boží slovo mluveno nejdříve, ale poněvadž ho odmítáte a soudíte sami sebe za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům!

47

Tak nám[ to] totiž přikázal Pán[ slovy:] 'Postavil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasením až do posledních[ končin] země.'

48

Když[ to] tedy slyšeli pohané, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili.

49

A Pánovo slovo se šířilo po celém tom kraji.

50

Židé však poštvali pobožné a ctihodné ženy i přední[ muže] města, podnítili pronásledování proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je ze svého kraje.

51

Oni tedy na ně vyklepali prach ze svých nohou a přišli do Ikonia.

52

Učedníci pak byli naplňováni radostí a Duchem Svatým.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998