Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Skutky Apoštolské 1

1

První zprávu jsem zajisté sepsal, ó Teofile, o všech věcech, které Ježíš začal dělat i učit

2

až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal přikázání apoštolům, které vyvolil.

3

Těm také po svém utrpení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království.

4

A když[ je] shromáždil, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby očekávali Otcovo zaslíbení, "které jste," [jak řekl,] "slyšeli ode mne;

5

neboť Jan zajisté křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým po těchto nemnoha dnech."

6

Když se tedy spolu sešli, zeptali se ho: "Pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase?"

7

[On] jim však řekl: "Není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci;

8

ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i[ v] Samaří a až do posledních[ končin] země."

9

A když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen[ vzhůru a] oblak jim ho vzal z očí.

10

Když se pak[ za ním] upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, postavili se k nim dva muži v bílém rouchu,

11

kteří[ jim] řekli: "Muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde[ stejným] způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe."

12

Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od hory zvané Olivetská, která je blízko Jeruzaléma-ve vzdálenosti[ jedné] sobotní cesty.

13

A když vešli, vystoupili do horní místnosti[ domu], kde pobývali: Petr, Jakub, Jan a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův a Šimon Zélótes a Juda Jakubův.

14

Ti všichni zůstávali jednomyslně v modlitbě a prosbě se ženami, i[ s] Marií, Ježíšovou matkou, a s jeho bratry.

15

V těch dnech pak povstal uprostřed učedníků Petr( počet lidí byl dohromady asi sto dvacet) a řekl:

16

"Bratři, muselo se naplnit to Písmo, které Davidovými ústy předpověděl Duch Svatý o Jidáši, který se stal vůdcem těch, kdo zajali Ježíše.

17

Neboť byl započítán mezi nás a obdržel podíl na této službě."

18

(Ten tedy získal za odměnu[ své] nepravosti pole, ale když spadl střemhlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly.

19

A[ to] vešlo ve známost všem obyvatelům Jeruzaléma, takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce pojmenováno Akeldama, to jest Pole krve.)

20

"V knize Žalmů je přece napsáno: 'Jeho příbytek ať zpustne a ať není, kdo by v něm bydlel' a: 'Jeho úřad ať zaujme jiný.'

21

Proto musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi,

22

počínaje Janovým křtem až do toho dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, být s námi svědkem jeho vzkříšení."

23

Postavili tedy dva: Josefa zvaného Barsabáš( který měl příjmení Justus) a Matěje.

24

A když se pomodlili, řekli: "Ty, Pane, který znáš všechna srdce, ukaž, kterého jsi vyvolil z těchto dvou,

25

aby obdržel podíl na této službě a apoštolství, od něhož Jidáš odstoupil, aby odešel na své místo."

26

Dali jim tedy losy a los padl na Matěje. A[ tak] byl připočten k jedenácti apoštolům.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998