Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Jan 7

1

Potom Ježíš chodil po Galileji; nechtěl totiž chodit po Judsku, protože ho Židé chtěli zabít.

2

A byla blízko židovská Slavnost stánků.

3

Jeho bratři mu tedy řekli: "Vyjdi odsud a jdi do Judska, ať i tvoji učedníci vidí skutky, které děláš.

4

Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když[ tedy] děláš takové věci, zjev se světu!"

5

Ani jeho bratři v něho totiž nevěřili.

6

Ježíš jim tedy řekl: "Můj čas ještě nepřišel, ale váš čas je vždycky příhodný.

7

Vás svět nemůže nenávidět, ale mě nenávidí, protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé.

8

Vy jděte na ten svátek. Já na ten svátek ještě nejdu, protože můj čas se ještě nenaplnil."

9

To jim řekl a zůstal v Galileji.

10

A když jeho bratři odešli, tehdy šel i on na ten svátek, ne zjevně, ale jakoby potají.

11

Židé ho pak na tom svátku hledali a říkali: "Kde je?"

12

A v zástupu bylo o něm mnoho řečí; někteří říkali, že je dobrý, a jiní říkali: "Není! Jen svádí zástup!"

13

Kvůli strachu před Židy však o něm nikdo nemluvil otevřeně.

14

Asi v polovině svátku pak Ježíš vstoupil do chrámu a učil.

15

A Židé se divili a říkali: "Jak to, [že] tenhle zná Písma, když se neučil?"

16

Ježíš jim odpověděl a řekl: "Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal.

17

Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.

18

Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu; ale kdo hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není v něm[ žádná] nepravost.

19

Nedal vám Mojžíš Zákon? A nikdo z vás Zákon neplní. Proč mě chcete zabít?"

20

Zástup odpověděl a řekl: "Máš démona! Kdo tě chce zabít?"

21

Ježíš jim odpověděl: "Jeden skutek jsem udělal a všichni se divíte.

22

Mojžíš vám přece vydal obřízku( ne že by byla od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka.

23

Jestliže člověk přijímá obřízku v sobotu, aby nebyl porušen Mojžíšův Zákon, [proč] se na mě hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?

24

Nesuďte podle osoby, ale suďte spravedlivým soudem."

25

Někteří z Jeruzalémských tedy říkali: "Není snad tohle ten, kterého chtějí zabít?

26

A hle, mluví svobodně a nic mu neříkají. Copak[ už] hodnostáři opravdu poznali, že toto je skutečně Kristus?

27

Ale o tomto víme, odkud je, až však přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je."

28

Když pak Ježíš vyučoval v chrámu, zvolal: "Znáte mě a také víte, odkud jsem. A nepřišel jsem sám od sebe, ale Ten, který mě poslal, je pravdomluvný a vy ho neznáte.

29

Já ho ale znám, neboť jsem od něho a on mě poslal."

30

Snažili se ho tedy zajmout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.

31

Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: "Až přijde Kristus, udělá snad více znamení, než udělal tento?"

32

Farizeové[ však] uslyšeli zástup, jak o něm vede takové řeči, a tak farizeové a velekněží poslali služebníky, aby ho zatkli.

33

Ježíš jim tedy řekl: "Ještě kratičký čas jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který mě poslal.

34

Budete mě hledat, ale nenajdete; a[ tam,] kde já budu, vy nemůžete přijít."

35

Židé si tedy mezi sebou řekli: "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít do řecké diaspory a učit Řeky?

36

Co je to[ za] slovo, které řekl: 'Budete mě hledat, ale nenajdete; a[ tam], kde jsem já, vy nemůžete přijít'?"

37

Ve veliký poslední den toho svátku pak Ježíš stál a volal: "Žízní-li kdo, pojď ke mně a pij!

38

Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo."

39

A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch Svatý ještě nebyl[ dán], protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

40

Když tedy mnozí ze zástupu uslyšeli tu řeč, říkali: "Toto je opravdu ten Prorok."

41

Někteří říkali: "Toto je Kristus!" Ale jiní říkali: "Přijde snad Kristus z Galileje?

42

Neříká snad Písmo, že Kristus přijde ze semene Davidova a z Betléma, městečka, kde bydlel David?"

43

A tak kvůli němu nastala v zástupu roztržka.

44

Někteří z nich ho pak chtěli zajmout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku.

45

Ti služebníci tedy přišli k farizeům a velekněžím, kteří jim řekli: "Proč jste ho nepřivedli?"

46

Služebníci odpověděli: "[Žádný] člověk nikdy nemluvil tak jako tento člověk!"

47

A farizeové jim odpověděli: "Copak jste i vy svedeni?

48

Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů?

49

Jedině ten dav, který nezná Zákon. Jsou zlořečení!"

50

A jeden z nich, Nikodém, který k němu přišel v noci, jim řekl:

51

"Soudí snad náš Zákon člověka, aniž by ho nejdříve vyslyšel a zjistil, co dělá?"

52

Odpověděli a řekli mu: "Jsi snad i ty z Galileje? Zkoumej a viz, že z Galileje[ žádný] prorok nepovstal!"

53

A tak šel každý do svého domu.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998