Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Matouš 3

1

V těch dnech přišel Jan Křtitel a kázal v judské poušti.

2

Říkal: "Čiňte pokání, protože nebeské království se přiblížilo!"

3

To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!"

4

Ten Jan měl oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med.

5

Vycházel k němu tehdy celý Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj.

6

A když vyznávali své hříchy, křtil je v Jordánu.

7

Když však uviděl mnohé z farizeů a saduceů, jak jdou k jeho křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem?

8

Proto začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání.

9

A nemyslete, že si můžete říkat: Abrahama máme za otce. Říkám vám totiž, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit syny z tohoto kamení.

10

Sekera je již přiložena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, tedy bude vyťat a vhozen do ohně.

11

Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. [Já] nejsem hoden[ ani] nosit jeho obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.

12

Jeho věječka[ je již] v jeho ruce a on vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm."

13

Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít.

14

Ale Jan mu v tom velmi bránil. Říkal: "Já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš za mnou?"

15

Ježíš mu však odpověděl: "Dopusť to teď, protože takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak ho nechal.

16

A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody, a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje[ z nebe] jako holubice a přichází na něj.

17

A hle, hlas z nebe řekl: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998